Säilitamisnõuded

Toidukäitleja (toidutoorme tootja, esmane töötleja, toidu valmistaja või pakendaja) vastutab käideldava toidutoorme ja toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest ja peab kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks.

Käitleja vastutus ning käitlemise nõuded on kehtestatud toiduseadusega ja selle rakendusaktidega. Toidukäitleja määrab oma toodete säilitamisnõuded kas kestvuskatsete või määrusega kehtestatud säilitamisnõuete alusel.

Säilitamisnõuded kantakse toidu müügipakendile või esitatakse (pakendamata toidu puhul) kohas, kus seda müüakse tarbijale.

Kestvuskatsed

Kestvuskatseid tehakse toidu säilimisaja ja säilitamistingimuste määramiseks. Katse käigus hinnatakse toidu organoleptilisi omadusi ning vastavalt toidu eripärale selle keemilisi, füüsikalisi või mikrobioloogilisi näitajaid.

Katsed tehakse Eesti või rahvusvahelistele standarditele vastavate või samaväärsete katsemeetoditega. Kui on vaja kasutada standardiseerimata katsemeetodeid ja -protseduure, peavad need olema täielikult dokumenteeritud.

Toidu valmistaja või pakendaja määrab katsetulemuste alusel toidu säilitamisnõuded, mis kantakse toidu müügipakendile või esitatakse muul viisil (pakendamata kauba puhul).

Kehtestatud säilitamisnõuded

Toidu säilitamisnõudeid võib määrata ka toidu säilitamisnõuete määruse alusel. Eelkõige puudutab see toitlustamis- või jaekaubandusettevõttes valmistatud kiirestiriknevat toitu (liha- ja kalakulinaartooted, valikpagaritooted jne). Määruses on esitatud sellise toidu säilitamisnõuded, minimaalne säilimisaeg või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev ning säilitamistemperatuur.

Toidu pakendaja, kes ei ole toidu valmistaja, peab järgima toidu valmistaja määratud säilitamisnõudeid.

Õigusaktid

 

Elsa Peipman
toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo

Telefon: 625 6246
E-post: elsa.peipman@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 3. oktoober 2019