Codex Alimentarius

Codex Alimentarius on rahvusvaheline ühtsete toidustandardite programm, mille eesmärk on kaitsta tarbijate tervist ning tagada aus konkurents rahvusvahelises toidu- ja põllumajandussaaduste kaubanduses. Codex Alimentariuse standardid katavad toidu märgistamist, hügieeni, lisaaineid, saasteaineid, üldiseid toiduohutuse põhimõtteid ja paljusid muid teemasid.

Ühiste standardite ja nendega seotud tekstide väljatöötamise eest vastutab Codex Alimentariuse komisjon (Codex Alimentarius Commission). See on valitsustevaheline organisatsioon, mida rahastavad koos ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) ja Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO). Komisjoni liikmeks võivad olla kõik FAO ja WHO liikmed. Praeguse seisuga on komisjonis 185 riiki ja üks organisatsioon (Euroopa Liit).  Rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid (näiteks tarbijakaitseorganisatsioonid, akadeemilised ja tööstuste liidud) võivad osaleda Codex Alimentariuse komisjoni kohtumistel vaatlejatena.

Standardid

Codex Alimentariuse standardite tähtsus rahvusvahelises toidukaubanduses üha kasvab, kuna nendest lähtutakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames sanitar- ja fütosanitaarnõuetega seoses tekkivate riikidevaheliste vaidluste lahendamisel.

Väljatöötamisel peavad standardid läbima kaheksa astet. Komisjon võtab väljatöötatud standardid vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, võib komisjon panna dokumendi ka hääletusele, kuid hea tava järgides üritatakse seda vältida.

Standardite vastuvõtmise poolt või vastu võivad hääletada Codex Alimentariuse komisjoni liikmeks olevad riigid, vaatlejaorganisatsioonidel see õigus puudub.

Heakskiidetud standardid on vabatahtlikud, nende rakendamine liikmesriikides ei ole automaatselt kohustuslik.

Standardeid, juhendeid ja muid dokumente töötavad välja ligi 30 komiteed, mis tegutsevad Codex Alimentariuse komisjoni all.

Komiteesid on kolme liiki:

  • konkreetse valdkonna komiteed (näiteks piima ja piimatoodete komitee);
  • horisontaalsed ehk valdkonnaülesed komiteed (teemadeks näiteks märgistus, lisaained, saasteained);
  • regionaalsed komiteed (üks komitee igale seitsmele regioonile, üheks neist terve Euroopa).
 

EL ja Eesti Codex Alimentariuse komisjonis

Euroopa Liit sai Codex Alimentariuse komisjoni liikmeks 2004. a. Euroopa Liidu Nõukogu otsusega 2003/822/EÜ. Otsuses on toodud Codex Alimentariuse komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline töökorraldus.

Eesti on Codex Alimentariuse komisjoni liige alates 1992. aastast ning osaleb komisjoni, komiteede ja töögruppide töös.

Kontaktpunkt Eestis:

Maaeluministeerium
toiduohutuse osakond
telefon: 625 6212
e-post: codex@agri.ee

 

Alakomisjonide, komiteede ja töögruppide töö eest Eestis vastutavad eksperdid

Komisjoni/komitee/töögrupi nimi

Ekspert

Codex Alimentariuse komisjon

Svetlana Jankovenko
Maaeluministeerium
svetlana.jankovenko@agri.ee

FAO/WHO Euroopa koordineeriv komitee

Svetlana Jankovenko
Maaeluministeerium
svetlana.jankovenko@agri.ee

Üldpõhimõtete komitee

Svetlana Jankovenko
Maaeluministeerium
svetlana.jankovenko@agri.ee

Analüüsi ja proovivõtu komitee

Maia Radin
Maaeluministeerium
maia.radin@agri.ee

Eritoitude ja toitumise komitee

Evelin Kivima
Maaeluministeerium
evelin.kivima@agri.ee

Kala ja kalatoodete komitee

Elsa Peipman
Maaeluministeerium
elsa.peipman@agri.ee

Lisaainete komitee

Annika Leis
Maaeluministeerium
annika.leis@agri.ee

Maitsetaimede ja vürtside komitee

Külli Suurvarik
Maaeluministeerium
kylli.suurvarik@agri.ee

Pestitsiidide komitee

Sille Vahter
Maaeluministeerium
sille.vahter@agri.ee

Rasvade ja õlide komitee

Erkki Miller
Maaeluministeerium
erkki.miller@agri.ee

Saasteainete komitee

Maia Radin
Maaeluministeerium
maia.radin@agri.ee

Suhkrute komitee

Külli Suurvarik
Maaeluministeerium
kylli.suurvarik@agri.ee

Toidu impordi ja ekspordi järelevalve ning sertifitseerimise süsteemi komitee

Maia Radin
Maaeluministeerium
maia.radin@agri.ee

Toidu märgistamise komitee

Külli Johanson
Maaeluministeerium
kylli.johanson@agri.ee

Toiduhügieeni komitee

Katrin Kempi
Maaeluministeerium
katrin.kempi@agri.ee

Toidus veterinaarravimite jääkide komitee

Ravimiamet
info@ravimiamet.ee

Nele Paluste
Sotsiaalministeerium
nele.paluste@sm.ee

Töödeldud puuviljade, marjade ja köögiviljade komitee

Külli Suurvarik
Maaeluministeerium
kylli.suurvarik@agri.ee

Erkki Miller
Maaeluministeerium
erkki.miller@agri.ee

Värskete puuviljade, marjade ja köögiviljade komitee

Renata Tsaturjan
Maaeluministeerium
renata.tsaturjan@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 20. veebruar 2020