Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on teadusliku riskihindamise asutus Euroopa Liidus toidu- ja söödaohutuse, toitumise, loomatervise ja loomakaitse ning taimetervise ja taimekaitse valdkonnas.

EFSA annab teadus- ja tehnoabi, sõltumatut teavet ning teaduslikke arvamusi, millele tuginedes võtab EL vastu meetmed ameti tegevusvaldkondades. EFSA kogub ja analüüsib andmeid, mis võimaldavad toidu ja sööda ohutust otse või kaudselt mõjutavaid riske kirjeldada ja hinnata ning tellib oma eesmärkide saavutamiseks vajalikke teadusuuringuid.

Huvilisi teavitab EFSA oma tegemistest veebiväljaandes EFSA Highlights. Ingliskeelne infoleht ilmub korra nädalas ning selle saab oma e-postile tellida EFSA kodulehelt.

EFSA töös osaleb nõuandva kogu kaudu liikmesriigi kontaktasutus. Liikmesriikide koostöö aluseks on artikkel 36. Riskihindamisega tegelevad EFSA teaduskomitee ja teaduskomisjonid, kelle tööd toetavad registreeritud eksperdid. Toiduahelas leiduvate võimalike riskide kohta koostab EFSA teaduslikud arvamused.

 

Liikmesriigi kontaktasutus

EFSA juures tegutseb nõuandev kogu, kes nõustab EFSA tegevdirektorit eelkõige ameti tööprogrammidega seotud ettepanekute väljatöötamisel ning tagab tiheda koostöö ameti ja liikmesriikide pädevate asutuste vahel.

Nõuandva kogu koosseisu kuulub esindaja igast EL liikmesriigist ning lisaks ka Islandilt ja Norrast.

Nõuandvasse kogusse kuuluvatele esindajatele pakub tuge liikmesriigi kontaktasutus.

Kontaktasutus toetab nõuandva kogu liikme tegevust, koordineerib koostöövõrgustike loomist, tagab teadusliku informatsiooni vahetamise EFSA ja liikmesriikide vahel, aitab kaasa EFSAle tööks vajalike andmete kogumisel, ekspertide andmebaasi ja EFSA tutvustamisel ning tegeleb palju muu vajalikuga.

Kontaktasutuste võrgustik loodi EFSA ja ELi liikmesriikide koostöö tugevdamise eesmärgil.

EFSA kontaktasutus Eestis

Maaeluministeerium

Eestis täidab EFSA kontaktasutuse ülesandeid Maaeluministeerium. Kontaktisik on Piret Priisalu, toiduohutuse osakonna nõunik.

 Telefon: 625 6210
efsafocalpoint@agri.ee

Artikkel 36 - koostöö

EFSA tegevuses mängib olulist rolli koostöö liikmesriikidega. Liikmesriikide toiduohutuse vallas tegutsevate asutuste koostöö alused paneb paika EFSA asutamismääruse artikkel 36.

Koostöö arendamiseks kinnitas EFSA nn artikli 36 nimekirja. Selles on kirjas liikmeriikide asutused (n-ö artikli 36 asutused), kes on pädevad ametit tema ülesannete täitmisel abistama. Koostöö nende asutustega aitab EFSA-l kasutada laia teaduskompetentsi kogu Euroopast.

Lisainfo

EFSA võib artikli 36 asutustele usaldada järgmisi ülesandeid:

  • andmete kogumine;
  • teaduslike arvamuste koostamiseks vajaliku ettevalmistustöö tegemine;
  • muu teaduslik või tehniline abi.

Asutused nimetab liikmesriik EFSA kontaktasutuse abiga.

Asutuste tööd ja teadusprojektide läbiviimist toetab EFSA grantidega. Grantide taotlemiseks kuulutab EFSA välja konkursid, milles saavad osaleda vaid artikli 36 nimekirjas olevad organisatsioonid.

Igal aastal avaldab EFSA grantide aastaplaani. Selles on toodud teave planeeritud granditeemade, eelarve ja konkursside väljakuulutamise aegade kohta.

 

Teaduskomitee ja teaduskomisjonid

EFSA teaduskomitee ja teaduskomisjonid tegelevad riskihindamisega taimetervise ja -kaitse, geneetiliselt muundatud organismide, söötade, loomade tervise ja heaolu, toksikoloogia, toiduahelas olevate saasteainete, bioloogiliste ohtude, eritoitude, uuendtoitude ja toitumise valdkonnas.

EFSA teaduskomitee ja teaduskomisjonide liikmeteks on ülikoolide, uurimisasutuste ja liikmesriikide toiduohutusametite sõltumatud teadlased. Nad pakuvad Euroopa otsusetegijatele kvaliteetset teadusnõu, mis aitab kaitsta tarbijaid, loomi ja taimi. Liikmed valitakse tipptasemel teadustööde alusel avaliku valikumenetluse abil.

Lisainfo

 

Teaduslikud arvamused ja muud dokumendid

EFSA avaldab aastas oma sadakond teaduslikku arvamust toiduahelas leiduvate võimalike riskide kohta. Need on inglise keeles kättesaadavad EFSA kodulehel.

Teaduslikest arvamustest, mis võiksid Eesti avalikkusele rohkem huvi pakkuda, koostab Maaeluministeerium eesti keeles lühikokkuvõtte.

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2021-09-02 Suunised säilimisaja märgistuse ja sellega seotud toidualase teabe kohta: 2. osa (toidualane teave) (946.96 KB, PDF)
2021-07-27 Euroopa Toiduohutusametil valmis teine toiduks tarbitavate putukate riskihinnang
2021-05-06 EFSA ohutushinnang titaandioksiidile (E 171)
2021-03-15 Suunised säilimisaja märgistuse ja sellega seotud toidualase teabe kohta (1.62 MB, PDF)
2021-01-19 Euroopa Toiduohutusametil valmis esimene toiduks tarbitavate putukate riskihinnang
2020-01-07 Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduslikud hinnangud naatriumi ja kloriidi võrdlusväärtuste kohta
2018-12-21 Euroopa Toiduohutusameti uuendatud ülevaade sigade Aafrika katkust
2018-11-20 EFSA avaldas uue dioksiinide riskihinnangu
2018-09-20 Euroopa Toiduohutusameti arvamus sigade Aafrika katkuga võitlemise kohta
2018-08-10 Enamik Euroopas tarbitavast toidust ei sisalda pestitsiidide toimeainete jääke
2017-07-17 Euroopa Toiduohutusamet hindas uuesti toitu lisatavate lõhna- ja maitsetugevdajate ohutust
2015-12-15 Väikese tarumardika (Aethina tumida) elumus, levik ja kohanemine. (1.99 MB, PDF) Tõlke eesti keelde tellis Maaeluministeerium aprillis 2016. Ingliskeelse originaalteksti saab kätte kirjastuse Wiley kodulehelt ajakirja EFSA Journal arhiivist.
2015-05-27 Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduslik arvamus kofeiini kohta
2015-01-22 Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduslik arvamus bisfenool A kohta
2015-01-13 Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) avaldas hinnangu toorpiima tarbimisega seotud riskide kohta
2014-06-13 Euroopa Toiduohutusamet avaldas Euroopa Liidu 2011. aasta aruande pestitsiidide jääkide kohta toidus
2013-12-10 EFSA uue ohutushinnangu kohaselt on aspartaam (E 951) inimese tervisele ohutu
2013-01-14 Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) avalikustas uuendatud raporti akrüülamiidi sisalduste kohta toidus
2011-11-29 Lactobacillus pentosus kui kõigi loomaliikide silolisand
2010-12-09 EFSA hindas lehtköögiviljadest saadavatest nitraatide kogustest tulenevaid võimalikke riske laste tervisele
2010-05-21 Toiduvärvid - briljantmust (E 151), pruun HT (E 155) ja pruun FK (E 154)
2010-01-10 Toiduvärvid - kinoliinkollane (E 104), päikeseloojangukollane (E 110), erkpunane 4R (E 124), tartrasiin (E 102), asorubiin (E 122), võlupunane (E 129)
2009-12-11 Suitsutuspreparaatide esmatooted (esmane suitsutuskondensaat ja esmane tõrvafraktsioon)
2009-11-24 EFSA avaldab Euroopa Liidus läbi viidud esimese uuringu tulemused MRSA kohta sigadel
2009-09-07 Kaadmium toidus
2009-04-20 Energiajookide koostisosad - tauriin ja d-glükurono-γ-laktoon

 

Viimati uuendatud: 19. november 2021