Saasteained

Saasteaine on toidus sisalduv aine, mida ei ole sinna lisatud taotluslikult ning mis võib muuta toidu kvaliteeti halvemaks ja olla ohtlik inimeste tervisele.

Saasteained võivad põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme – kahjustada immuunsüsteemi, siseorganite tööd, närvisüsteemi või viljakust; põhjustada vähkkasvajaid, geneetilisi kahjustusi, arenguhäireid jne.

Tekkeallika järgi jaotatakse saasteained nelja gruppi.

  • Keskkonnast tulenevad saasteained on keskkonda sattunud tahtlikult või kogemata, eeskätt inimtegevuse tulemusena. Mõned neist võivad esineda ka looduslikult, kuid tööstuslik tegevus võib suurendada nende esinemist keskkonnas ning tõsta nende sisaldust toidus. Näiteid: raskmetallid, dioksiinid ja PCB-d, bromeeritud tuleohtlikkuse vähendajad, perfluorühendid jpt.
  • Toidu töötlemisel tekkivad saasteained võivad moodustuda toidu valmistamisel või säilitamisel. Näiteid: akrüülamiid, polüaromaatsed süsivesinikud, kloropropanoolid, furaan, etüülkarbamaat jpt.
  • Toidu tootmisel tekkivad saasteained esinevad toidus selle tootmise käigus kasutatavate ainete jääkidena. Näiteid: taimekaitsevahendite jäägid, veterinaarravimite jäägid, väetiste jäägid jpt.
  • Looduslikult esinevad toksilised ühendid, mida elusorganismid looduslikult toodavad. Sellised toksiinid on ohutud organismidele, kes neid toodavad, aga võivad mõjuda kahjulikult teistele organismidele. Toksilisi ühendeid toodavad organismid muu hulgas kaitseks teiste loomade ja taimede eest. Näiteid: ergotalkaloidid, mükotoksiinid, mitmesugused taimetoksiinid jpt.

Toitu, mis sisaldab saasteainet inimtervisele ohtlikus ning toksikoloogiliselt tasemelt lubamatus koguses, ei tohi turustada.

Saasteaine saadavuse vältimiseks ja vähendamiseks tegutsetakse vastavalt olukorrale – antakse soovitusi toidu valimiseks, koostatakse juhendeid saasteainete vältimiseks ja vähendamiseks toidus, kehtestatakse piirnorme jne.

Piirnormid kehtestatakse nii madalad, kui on mõistlikkuse piires võimalik. Kehtestamisel arvestatakse võimalikke terviseriske ja seda, kas saasteaine sisaldust toidus on võimalik jätta alla piirnormi, kui tootmisel järgitakse häid põllumajandus-, kalandus- ja tootmistavasid. Toidule, mis on suunatud riskigruppi kuuluvatele inimestele (nt imikud, väikelapsed), kehtestatakse lisaks rangemaid piirnorme. Piirnormide kehtestamisel tuginetakse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduslikele arvamustele.

4 soovitust saasteainete ebasoodsate tervisemõjude ennetamiseks:

  • toitu mitmekesiselt;
  • säilita valikutes mõõdukus;
  • ära lasku äärmustesse;
  • tarbi erinevate tootjate toodangut.
 

Õigusaktid

Piirnormid

Teema

Õigusakt

Märkus

Üldised põhimõtted toidus esinevate saasteainetega seonduva reguleerimiseks Euroopa Liidus

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes »

Erinevad saasteained – piirnormid nii loomses kui ka mitteloomses toidus

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes »

Piirnormid on sätestatud järgmistele ainetele:

nitraadid, mükotoksiinid, raskmetallid, 3-MCPD, diosiinid ja PCB, polüaromaatsed süsivesinikud, melamiin ja selle struktuuranaloogid

Taimekaitsevahendid (pestitsiidid) – taimses ja loomses toidus ning söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2005, taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kohta »

Piirnormide otsingu lihtsustamiseks on Euroopa Komisjoni veebilehel avaldatud pestitsiidide jääkide andmebaas »

Farmakoloogilised toimeained – jääkide piirnormide ja kontrollväärtuste kehtestamise eeskirjad ja menetlused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes »

Farmakoloogilised toimeained – liigitus ja jääkide piirnormid

Komisjoni määrus (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi »

Selguse huvides on loodud kaks tabelit:

  • lubatud ainete tabel – hõlmab toimeaineid, mille suhtes on kehtestatud jääkide piirnorm või mille jääkide piirnormi kehtestada pole vaja;
  • keelatud ainete tabel.

Farmakoloogilised toimained on loetletud tähestikulises järjekorras.

Meetmed akrüülamiidisisalduse vähendamiseks toidus Komisjoni määrus (EL) 2017/2158, millega kehtestatakse riskivähendusmeetmed ja võrdlusväärtused akrüülamiidisisalduse vähendamiseks toidus »

Radioaktiivne saaste – toidus ja söödas lubatud piirmäärad tuumaavarii või muu kiirgusavarii korral

Nõukogu määrus (Euratom) nr 2016/52, millega kehtestatakse toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra puhul »

Proovivõtu- ja analüüsimeetodid

Teema Õigusakt(id)

Dioksiinid ja PCB

Komisjoni määrus (EL) nr 589/2014, millega sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid dioksiinide, dioksiinitaoliste PCBde ja mittedioksiinitaoliste PCBde sisalduse kontrollimiseks teatavates toiduainetes »

Mükotoksiinid

Komisjoni määrus (EÜ) nr 401/2006, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid mükotoksiinide sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes »

Nitraadid

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1882/2006, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid nitraatide sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes »

Plii, kaadmium, elavhõbe, anorgaanilise tina, 3-MCPD ja polüaromaatsed süsivesinikud

Komisjoni määrus (EÜ) nr 333/2007, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid plii, kaadmiumi, elavhõbeda, anorgaanilise tina, 3-MCPD ja benso(a)püreenisisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes »

Loomne toit

Analüüsimise meetodid saasteainete sisalduse määramiseks loomses toidus »

Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid »

Taimekaitsevahendid (pestitsiidid)

Proovide võtmise meetodid taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks toidus »

 

Viimati uuendatud: 6. jaanuar 2020