Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed

Toiduga kokkupuutuv materjal või ese on selline, mis on kas ette nähtud kokkupuutumiseks toiduga, mis juba puutub toiduga kokku ja on selleks ette nähtud või mis tõenäoliselt puutub toiduga kokku või eraldab toitu oma koostisosi.

Toiduga kokkupuutuvate materjalide esemete turustamisel tuleb olla kursis nii turustamise üldiste nõuetega kui ka täpsemate nõuetega.

Selliste esemete turustamise üle tehakse ka järelevalvet.

 

Turustamise üldised nõuded

Üldised nõuded tulenevad toiduseadusest ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 1935/2004. Viited nende täistekstidele leiate õigusaktide nimekirjast.

Toiduga kokkupuutuvat materjali ja eset tohib turustada, kui:

 • see on toodetud head tootmistava järgides;
 • sellest toitu erituv ainekogus ei ole tervisele ohtlik ega halvenda toidu omadusi;
 • sellest toitu erituv ainekogus vastab kehtestatud piirangutele;
 • selle märgistus on nõuetekohane ning sisaldab asjakohasel juhul kasutusjuhiseid;
 • selle märgistus, reklaam ja esitlus ei eksita tarbijat;
 • selle jälgitavus on tagatud;
 • sellega on asjakohasel juhul kaasas vastavusdeklaratsioon;
 • andmed materjali- ja esemerühma kohta on majandustegevusteatega esitatud Põllumajandus- ja Toiduametile.
 

Turustamise täpsemad nõuded

Toiduga kokkupuutuva materjali ja eseme täpsemad nõuded käsitlevad peamiselt kas

 • tootmiseks lubatud aine lubamist,
 • toiduga kokkupuutuvast materjalist või esemest erituva (konkreetse) aine kogust,
 • tootmisprotsessi (nt protsessi lubamine plasti ringlusse­võtmiseks, hea tootmistava aspektid) või
 • turustamist (nt vastavusdeklaratsiooni andmed, import).

Täpsemad nõuded on kehtestatud Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

Järelevalve

Toiduga kokkupuutuvate materjalide valdkonnas teeb Eesti Vabariigis toiduseaduse alusel järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet.

Põllumajandus- ja Toiduamet on määruse 1935/2004 artikli 13 mõistes ka pädev asutus ning määruse 1935/2004 artiklites 9–12 nimetatud loataotluste kontaktpunkt.

Kontaktpunkti andmed

Kontaktisik: Margot Paavel
E-post: margot.paavel@pta.agri.ee
Telefon: +372 5198 5233
Faks: +372 621 1441
Aadress: Väike-Paala 3, Tallinn 11415, Eesti

 

Lisainfo

Õigusaktid

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid

 

Külli Suurvarik
toidu üldnõuete büroo

Telefon: 625 6570
E-post: kylli.suurvarik@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 21. juuni 2021