Põhimõtted

Toiduohutuse tagamiseks peavad kõik toiduga seotud valdkondades tegutsevad ettevõtjad järgima toiduohutuse  üldpõhimõtteid.

Vastutus toiduohutuse tagamise eest on toidukäitlejal.

Toidukäitlemisega tegelevad ettevõtjad peavad olema kursis toidukäitlejatele esitatavate nõuetega ning enesekontrollisüsteemi põhimõtetega. Käitlemisega alustavad ettevõtted peavad esitama majandustegevuse teatise või taotlema tegevusluba.

Toiduohutuse üldpõhimõtted:

 • ohutus – turule ei tohi viia ohtlikku toitu;
 • vastutus – toodetava, transporditava, ladustatava või müüdava toidu ohutuse eest vastutab ettevõtja;
 • jälgitavus – ettevõtja suudab kiiresti välja selgitada toodete iga tarnija ja saaja;
 • läbipaistvus – kui ettevõtjal on põhjust arvata, et tema toit on ohtlik, teavitab ta viivitamata Põllumajandus- ja Toiduametit;
 • hädaolukorrad – kui ettevõtjal on põhjust arvata, et tema toit on ohtlik, kõrvaldab ta selle viivitamata turult;
 • ennetamine – ettevõtja tuvastab oma tegevuse kriitilised punktid, vaatab need korrapäraselt läbi ja tagab nende kontrollimise - s.t viib läbi enesekontrolli;
 • koostöö – ettevõtja teeb riski vähendamiseks rakendatavate meetmetega seoses koostööd Põllumajandus- ja Toiduametiga ning vajadusel teiste pädevate asutustega.
 

Nõuded toidukäitlejale

Toiduga seotud valdkonnas tegutsev ettevõtja peab täitma erinevates õigusaktides kirjeldatud nõudeid, mida võib kokkuvõtvalt nimetada toiduohutuse nõueteks.

Riik teeb omalt poolt järelevalvet, mille eesmärk on saada kinnitust, kas toidukäitlejad on mõistnud oma kohustusi ja rakendavad neid ning kas nad täidavad toidu ja selle käitlemise kohta kehtestatud nõudeid.

Peamiseks järelevalveasutuseks Eestis on Põllumajandus- ja Toiduamet.

Teatud juhul kontrollivad piiripunktides mitteloomse toiduga kaasasolevaid dokumente Maksu- ja Tolliameti ametnikud. Lisaks võivad Tarbijakaitseameti ametnikud kontrollida toiduteabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmist ning esitatud teabe õigsust jaekaubanduses.

Valdkonna toimimise üldised põhimõtted ja peamised nõuded on sätestatud toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 178/2002/EÜ.

Lisaks nimetatud õigusaktidele kehtib hulk erinevaid toiduohutuse üksikküsimusi reguleerivad täpsemad nõuded, mille kohta leiate teavet toiduohutuse rubriigi teistest alajaotistest. Täpsemad nõuded kehtestatakse vaid juhul, kui nende vajaduse on välja selgitanud riskianalüüs.

 

Enesekontroll

Toiduohutuse tagamisel on oluline roll enesekontrollisüsteemil, kuna toiduohutuse tagamise eest vastutab toidukäitleja.

Toidukäitleja peab kindlaks määrama toidu ohutuse seisukohalt olulised käitlemisetapid, kontrollima neid ja registreerima kontrolli tulemused. Kohustus tuleb toiduseaduse §-st 34 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 852/2004 artiklist 5.

Kirjalikult vormistatud enesekontrollisüsteemi loomisel mõtleb käitleja üksikasjalikult läbi oma tegevuse ja toimingud, millega ta tagab toidu ohutuse ja nõuetekohase käitlemise. Juhiseid enesekontrollisüsteemi loomiseks erinevates ettevõtetes leiab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

Ettevõtjad võivad kasutada hügieeninõuetele vastavuse tagamiseks ning enesekontrolli tegemiseks abivahendina juhendmaterjale.

Need võivad olla koostatud Euroopa Liidu tasandil, samuti võivad neid koostada sektoris tegutsevad kohalikud erialaliidud või ka mõni muu huvitatud pool.

Euroopa Liidu tasandil ja teistes liikmesriikides heakskiidetud juhenditega saab tutvuda Euroopa Komisjoni kodulehel.

Eesti erialaliidu või muu huvitatud poole koostatud juhendid vaatab läbi ja kiidab heaks Põllumajandus- ja Toiduamet. Nii tagatakse, et nende juhendite järgi tegutsedes on täidetud kehtestatud hügieeni- ja enesekontrollinõuded.

Seni on Põllumajandus- ja Toiduamet heaks kiitnud kaks muu poole koostatud juhendit - Eesti Kaupmeeste Liidu juhendi kauplustele ning MTÜ Eesti Maaturism juhendi turismiettevõtetele.

Käitlemisega alustamine – majandustegevusteate esitamine ja tegevusloa taotlemine

Toidu käitlemise alustamisel peab käitleja esitama Põllumajandus- ja Toiduametile majandustegevusteate või taotlema tegevusluba. 

See, millised ettevõtted peavad taotlema tegevusluba ning milliste puhul piisab majandustegevusteate, on sätestatud toiduseaduse 2. peatükis.

Lisaks on põllumajandusministri määrusega kehtestatud nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba.

Täpsemat teavet ettevõtete tegevusvaldkondade kaupa saate Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

 • Majandustegevusteate esitamine

  Majandustegevusteate esitamisel piisab Põllumajandus- ja Toiduametile esitatud avaldusest, milles toidukäitleja teavitab ametit ettevõtte asukohast ja seal tehtavatest toimingutest.

 • Tegevusloa taotlemine

  Tegevusloa taotlemisel peab käitleja esitama Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse ja vajalikud dokumendid. Amet hindab ettevõtte vastavust esitatud andmetele ja kehtivatele nõuetele. Alles siis, kui ettevõte vastab nõuetele, väljastatakse talle tegevusluba ja käitlemine võib alata.

 

Viimati uuendatud: 1. juuli 2021