Referentlaborid

Referentlaborite tegevuse eesmärk on tagada erinevate laborite uurimustulemuste usaldusväärsus ja võrreldavus nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel.

Euroopa Liidus tegutsevad liiduülesed referentlaborid, mis määravad mitmesuguseid loomahaigusi ja toidus esinevaid parasiite, mikroobe, saasteaineid ja muid toiduohutusega seotud aineid.

Liiduüleste referentlaborite määramise aluseks on 2004. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2004.

Liikmesriigid peavad volitama mainitud määruse lisas VII loetletud iga Euroopa Liidu referentlabori suhtes tegutsema kohaliku riikliku referentlabori.

 

Referentlabori ülesanded ja volitatud laborid

Riiklik referentlabor:

 • teeb koostööd EL sama valdkonna referentlaboriga;
 • osaleb rahvusvahelistes laboritevahelistes võrdluskatsetes ja korraldab vajadusel volitatud laborite vahel võrdluskatseid;
 • juhendab volitatud laborit tema tegevuse, dokumentatsiooni, seadmete, analüüsimeetodite vastavusse viimise ja töötajate koolitamise osas;
 • nõustab järelevalveasutusi ning teeb koostööd järelevalve- ja seireplaanide koostamisel;
 • tagab EL referentlaborist saadud teabe edastamise valdkonna asutustele.

Riiklikule referentlaborile annab volituse maaeluminister (varem põllumajandusminister) oma käskkirjaga.

Lisaks riiklikele referentlaboritele tegutsevad Eestis ka muud laborid. Muudele laboritele annab toiduseaduse alusel volituse kindlas valdkonnas analüüside tegemiseks Veterinaar- ja Toiduamet (VTA).

Järelevalve käigus võetud proove analüüsitakse vastava analüüsi tegemiseks volitatud laboris. Sellise volituse võib anda ainult laborile, kes on saanud kindla aine analüüsimiseks akrediteeringu. Võrdluskatsete tegemiseks tuleb siiski pöörduda riikliku referentlabori poole.

Labor, kes soovib saada volitust analüüside tegemiseks, esitab taotluse VTA-le. Volitatud laborite nimekirja ning taotluse vormid ja esitamise andmed saab kätte VTA kodulehelt.

 

Riiklikud toidualased referentlaborid

Volituse alus: toiduseadus, § 53 lõige 7

Nimekiri seisuga 6. märts 2017

Labor / Kontakt

Volituse ulatus

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tartus

Aadress: Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu
Telefon: 738 6100
Faks: 738 6102
E-post: info@vetlab.ee
Koduleht: www.vetlab.ee

 

 

Campylobacter

Escherichia coli (E. coli), sh verotoksiline E. coli

Koagulaaspositiivsed stafülokokid, sh Staphylococcus aureus

Listeria monocytogenes

Loomset päritolu toidus esinevad keemilised elemendid

Mikroobidevastane resistentsus

Parasiidid, eelkõige Trichinella

Zoonooside (salmonelloosi) analüüsimine ja kontroll

Toidus sisalduvad raskmetallid

Transmissiivsed spongioossed entsefalopaatiad

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tallinnas

Aadress: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn
Telefon: 603 5810
Faks: 603 5811
E-post: tallinn@vetlab.ee
Koduleht: www.vetlab.ee

Loomset päritolu toidus esinevad veterinaarravimite jäägid ja saasteained (v.a mükotoksiinid, karbadoks, olakvindoks ja keemilised elemendid)

Põllumajandusuuringute Keskus

Aadress: Teaduse 4/6, Saku, 75501 Harjumaa
Telefon: 672 9137
Faks: 672 9149
E-post: info@pmk.agri.ee
Koduleht: www.pmk.agri.ee

Loomset päritolu toidus esinevad mükotoksiinid

Mükotoksiinid

Puu- ja juurviljas esinevad taimekaitsevahendite jäägid

Teraviljas esinevad taimekaitsevahendite jäägid

Terviseameti Tartu labor

Aadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Telefon: 744 7422
Faks: 744 7422
E-post: tartulabor@terviseamet.ee
Koduleht: www.terviseamet.ee

Loomset päritolu toidus ja suure rasvasisaldusega tooraines esinevate taimekaitsevahendite jäägid

Polükloreeritud bifenüülid

Polütsüklilised aromaatsed süsivesikud

Taimekaitsevahendite jääkide üksiku jäägi meetodid

Terviseameti kesklabori keemialabor

Aadress: Kotka 2, 11315 Tallinn
Telefon: 694 3600
E-post: kesklabor@terviseamet.ee
Koduleht: www.terviseamet.ee

Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed

 

Riiklikud söödaalased referentlaborid

Volituse alus: söödaseadus, § 32 lõige 1.

Nimekiri seisuga 1. november 2018

Labor / Kontakt Volituse ulatus

Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6, Saku, 75501 Harjumaa
tel 672 9137
faks 672 9149
info@pmk.agri.ee
www.pmk.agri.ee

Loomasöötades kasutatavad söödalisandid
Söödas esinevad taimekaitsevahendite jäägid
Söödas sisalduvad raskmetallid

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tartus

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu
tel 738 6100
faks 738 6102
info@vetlab.ee
www.vetlab.ee

Loomasöödas sisalduvad loomsed proteiinid
 

Riiklikud loomatervishoiu- ja elusloomade alased referentlaborid

Nimekiri seisuga 1. november 2018

Labor / Kontakt

Volituse ulatus

Õigusakt / Volituse alus

Eesti Maaülikooli mükobakteriooside laboratoorium

Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu
tel 731 3250
faks 731 3706
ml@emu.ee
www.emu.ee

Veiste tuberkuloos:

 • mükobakterioos
 • paratuberkuloos
Direktiiv 64/432/EMÜ

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tartus

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu
tel 738 6100
faks 738 6102
info@vetlab.ee
www.vetlab.ee

Brutselloos

Direktiiv 64/432/EMÜ

Hobuslaste haigused (muud kui hobuste Aafrika katk):

 • kargtaud
 • malleus
 • nakkav kehvveresus.
Määrus (EÜ) nr 882/2004

Kalahaigused:

 • lõhelaste viiruslik hemorraagiline septitseemia (VHS)
 • kalade vereloomeorganite infektsioosne nekroos (IHN)
Määrus (EÜ) nr 882/2004

Lammaste katarraalne palavik

Direktiiv 2000/75/EÜ

Linnugripp

Direktiiv 2005/94/EÜ

Marutaud

Määrus (EÜ) nr 882/2004

Mesilaste haigused

Määrus (EÜ) nr 882/2004

Newcastle'i haigus

Direktiiv 92/66/EMÜ

Sigade Aafrika katk

Direktiiv 2002/60/EÜ
Sigade klassikaline katk Direktiiv 2001/89/EÜ

Sigade vesikulaarhaigused

Direktiiv 92/119/EMÜ

Suu- ja sõrataud

Määrus (EÜ) nr 882/2004

 

 

Muud loomatervishoiu- ja elusloomade alased riiklikud laborid

Nimekiri seisuga 6. märts 2017

Labor / Kontakt

Volituse ulatus

Õigusakt / Volituse alus Heakskiitmise kuupäev

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tartus

Aadress: Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu
Telefon: 738 6100
Faks: 738 6102
E-post: info@vetlab.ee
Koduleht: www.vetlab.ee

Marutaudivaktsiini tõhususe jälgimiseks serotoloogiliste testide läbiviimine

Nõukogu otsus 2000/258/EÜ 2008-12-03
 

 

Viimati uuendatud: 13. november 2018