Referentlaborid

Referentlaborite tegevuse eesmärk on tagada erinevate laborite uurimustulemuste usaldusväärsus ja võrreldavus nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel.

Euroopa Liidus tegutsevad liiduülesed referentlaborid, mis toiduohutuse vallas määravad mitmesuguseid loomahaigusi ja toidus esinevaid parasiite, mikroobe, saasteaineid ja muid toiduohutusega seotud aineid.

Liiduüleste referentlaborite määramise aluseks on 2017. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2017/625.

Liikmesriigid peavad volitama määruses loetletud iga Euroopa Liidu referentlabori suhtes tegutsema kohaliku riikliku referentlabori.

 

Referentlabori ülesanded ja volitatud laborid

Riiklik referentlabor:

 • teeb koostööd Euroopa Liidu sama valdkonna referentlaboriga;
 • osaleb rahvusvahelistes laboritevahelistes võrdluskatsetes ja korraldab vajadusel volitatud laborite vahel võrdluskatseid;
 • juhendab volitatud laborit tema tegevuse, dokumentatsiooni, seadmete, analüüsimeetodite vastavusse viimise ja töötajate koolitamise osas;
 • nõustab järelevalveasutusi ning teeb koostööd järelevalve- ja seireplaanide koostamisel;
 • tagab ELi referentlaborist saadud teabe edastamise valdkonna asutustele.

Riiklikule referentlaborile annab volituse maaeluminister (varem põllumajandusminister) oma käskkirjaga.

Lisaks riiklikele referentlaboritele tegutsevad Eestis ka muud laborid. Muudele laboritele annab toiduseaduse alusel volituse kindlas valdkonnas analüüside tegemiseks Veterinaar- ja Toiduamet (VTA).

Järelevalve käigus võetud proove analüüsitakse vastava analüüsi tegemiseks volitatud laboris. Sellise volituse võib anda ainult laborile, kes on saanud kindla aine analüüsimiseks akrediteeringu. Võrdluskatsete tegemiseks tuleb siiski pöörduda riikliku referentlabori poole.

Labor, kes soovib saada volitust analüüside tegemiseks, esitab taotluse VTAle. Volitatud laborite nimekirja ning taotluse vormid ja esitamise andmed saab kätte VTA kodulehelt.

 

Toidualased riiklikud referentlaborid

Volituse alus: toiduseadus, § 53 lõige 7

Nimekiri seisuga 10. juuni 2019

Labor Kontakt Volituse ulatus
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tartus Aadress: Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu
Telefon: 738 6100
Faks: 738 6102
E-post: info@vetlab.ee
Koduleht: www.vetlab.ee
Campylobacter
Escherichia coli (E. coli), sh verotoksiline E. coli
Koagulaaspositiivsed stafülokokid, sh Staphylococcus aureus
Listeria monocytogenes
Loomset päritolu toidus esinevad keemilised elemendid
Mikroobidevastane resistentsus
Parasiidid, eelkõige Trichinella
Zoonooside (salmonelloosi) analüüsimine ja kontroll
Toidus sisalduvad raskmetallid
Transmissiivsed spongioossed entsefalopaatiad
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tallinnas Aadress: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn
Telefon: 603 5810
Faks: 603 5811
E-post: tallinn@vetlab.ee
Koduleht: www.vetlab.ee
Loomset päritolu toidus esinevad veterinaarravimite jäägid ja saasteained (v.a mükotoksiinid, karbadoks, olakvindoks ja keemilised elemendid)
Põllumajandusuuringute Keskus Aadress: Teaduse 4/6, Saku, 75501 Harjumaa
Telefon: 672 9137
Faks: 672 9149
E-post: info@pmk.agri.ee
Koduleht: www.pmk.agri.ee
Loomset päritolu toidus esinevad mükotoksiinid
Mükotoksiinid
Puu- ja juurviljas esinevad taimekaitsevahendite jäägid
Teraviljas esinevad taimekaitsevahendite jäägid
Terviseameti Tartu labor Aadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Telefon: 744 7422
Faks: 744 7422
E-post: tartulabor@terviseamet.ee
Koduleht: www.terviseamet.ee
Loomset päritolu toidus ja suure rasvasisaldusega tooraines esinevate taimekaitsevahendite jäägid
Polükloreeritud bifenüülid
Polütsüklilised aromaatsed süsivesikud
Taimekaitsevahendite jääkide üksiku jäägi meetodid
Terviseameti kesklabori keemialabor Aadress: Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn
Telefon: 794 3600
E-post: kesklabor@terviseamet.ee
Koduleht: www.terviseamet.ee
Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed
 

Söödaalased riiklikud referentlaborid

Volituse alus: söödaseadus, § 32 lõige 1.

Nimekiri seisuga 10. juuni 2019

Labor Kontakt Volituse ulatus
Põllumajandusuuringute Keskus Aadress: Teaduse 4/6, Saku, 75501 Harjumaa
Telefon: 672 9137
Faks: 672 9149
E-post: info@pmk.agri.ee
Koduleht: www.pmk.agri.ee
Loomasöötades kasutatavad söödalisandid
Söödas esinevad taimekaitsevahendite jäägid
Söödas sisalduvad raskmetallid
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tartus Aadress: Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu
Telefon: 738 6100
Faks: 738 6102
E-post: info@vetlab.ee
Koduleht: www.vetlab.ee
Loomasöödas sisalduvad loomsed proteiinid
 

Loomatervishoiu ja elusloomade alased riiklikud referentlaborid

Volituse alus: veterinaarkorralduse seadus, § 6 lg 2

Nimekiri seisuga 10. juuni 2019

Labor Kontakt Volituse ulatus
Eesti Maaülikooli mükobakteriooside laboratoorium Aadress: Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu
Telefon: 731 3250
Faks: 731 3706
E-post: ml@emu.ee
Koduleht: www.emu.ee
Veiste tuberkuloos:
 • mükobakterioos
 • paratuberkuloos
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tartus Aadress: Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu
Telefon: 738 6100
Faks: 738 6102
E-post: info@vetlab.ee
Koduleht: www.vetlab.ee
Brutselloos
Hobuslaste haigused (muud kui hobuste Aafrika katk):
 • kargtaud
 • malleus
 • nakkav kehvveresus
Kalahaigused:
 • lõhelaste viiruslik hemorraagiline septitseemia (VHS)
 • kalade vereloomeorganite infektsioosne nekroos (IHN)
Lammaste katarraalne palavik
Linnugripp
Marutaud
Mesilaste haigused
Newcastle'i haigus
Sigade Aafrika katk
Sigade klassikaline katk
Sigade vesikulaarhaigused
Suu- ja sõrataud

 

 

Muud loomatervishoiu ja elusloomade alased riiklikud laborid

Nimekiri seisuga 6. märts 2017

Labor Kontakt Volituse ulatus Volituse alus Heakskiitmise kuupäev
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tartus Aadress: Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu
Telefon: 738 6100
Faks: 738 6102
E-post: info@vetlab.ee
Koduleht: www.vetlab.ee
Marutaudivaktsiini tõhususe jälgimiseks serotoloogiliste testide tegemine Euroopa Nõukogu otsus 2000/258/EÜ 2008-12-03
 

 

Viimati uuendatud: 13. juuni 2019