Alkohol

Alkohol on toidugrupp, mille moodustavad piiritus ja alkohoolsed joogid.

Piiritus on põllumajandusliku päritoluga toorainest kääritamisel ja sellele järgneval töötlemisel saadud vedelik etanoolisisaldusega alates 96 mahuprotsendist.

Alkohoolne jook on

  • õlu etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi;
  • muu joomiseks mõeldud vedelik etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi.

Alkoholi käitlemine

Alkoholi käitlemiseks loetakse alkoholi tootmist, importi, eksporti, hulgi- ja jaemüüki ning alkoholi hoidmist, ladustamist või edasitoimetamist kaubanduslikul eesmärgil.

Siseriiklikud nõuded alkoholi käitlemisele on kehtestatud peamiselt alkoholiseadusega või selle alusel antud määrustega. Kindlasti tuleks tähelepanu pöörata ka näiteks toidu, reklaami, pakendi ja maksudega seotud nõuetele - paljud neist kohalduvad ka alkoholi käitlemisele.

Alkoholi käitlemisel tuleb arvestada, et lisaks siseriiklikele õigusaktidele reguleerivad valdkonda ka tervikuna siduvad ja vahetult kohaldatavad Euroopa Liidu määrused. Nendes määrustes sätestatud nõudeid tuleb järgida sama hoolikalt kui siseriiklike õigusaktide nõudeid. Olulisemate siseriiklikke ja Euroopa Liidu õigusaktide nimekirja leiate õigusaktide alt.

Alkoholi käitlemise korraldus on jagatud mitme ministeeriumi vahel. Maaeluministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad eelkõige küsimused, mis seonduvad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ja ühiste turukorralduste rakendamisega ning alkoholi kui toidu ohutuse, kvaliteedi ja märgistuse nõuetekohasuse tagamisega.

Maaeluministeerium tegeleb eeltoodud piirides peamiselt valdkonna korraldamise üldiste küsimustega, nt kogub ja analüüsib andmeid alkoholi käitlemise kohta, töötab välja õigusaktide eelnõud ning on alkoholiregistri vastutav töötleja. Valdkonna üksikküsimustega tegeleb Maaeluministeeriumi valitsemisalas peamiselt Veterinaar- ja Toiduamet, kes muu hulgas korraldab ja teostab riiklikku järelevalvet ning täidab riikliku alkoholiregistri volitatud töötleja ülesandeid.

Riiklik alkoholiregister

Riiklik alkoholiregister on andmekogu, kus töödeldakse korrastatult andmeid Eestis käideldava alkoholi kohta. Andmete kogumise ja töötlemise eesmärk on tagada efektiivne ja tõhus järelevalve ning tarbijale ohutu ja nõuetele vastav alkohol. Käideldav alkohol peab üldjuhul olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse, erandid sellest nõudest sätestab seadus (nt katsetuste käigus tootmine, tutvumiseks ja tutvustamiseks saamine).

Riikliku alkoholiregistri vastutava töötleja ülesandeid täidab Maaeluministeerium ning volitatud töötleja ülesandeid Veterinaar- ja Toiduamet.

Taotlus alkoholi kandmiseks riiklikku alkoholiregistrisse tuleb esitada Veterinaar- ja Toiduametile ning see peab vastama määrusega kehtestatud vorminõuetele. Enne taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv. Kui Veterinaar- ja Toiduamet keeldub registrikande tegemisest, võib selle otsuse peale esitada vaide 15 päeva jooksul Maaeluministeeriumile.

Riikliku alkoholiregistri kanne kehtib viis aastat ning seda on võimalik ka pikendada, kui vähemalt 30 päeva enne kande aegumist esitatakse Veterinaar- ja Toiduametile asjakohane taotlus. Registrikande pikendamise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu.

Riikliku alkoholiregistri kande tegemisega seotud täpsemate küsimuste korral palume pöörduda otse Veterinaar- ja Toiduameti poole.

Aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinil põhinevatele jookide ning veinikokteilide defineerimist, märgistamist ja kirjeldamist reguleerib

Puuvilja- ja marjaveini (sh siider ja perry), õlu, muu alkohoolse joogi ning sake määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõudeid reguleerib

 

põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo
põllumajanduspoliitika osakond

e-post pmta@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 18. veebruar 2019