Ettevalmistus ja kaasamine

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 ettevalmistuseks on kokku kutsutud juhtkomisjon, kuhu kuuluvad valdkondade huvigruppide ning riigiasutuste esindajad, ning kohtuvad valdkondlikud töögrupid.

Lehel saab tutvuda juhtkomisjoni ja töögruppide ülesannete ja koosseisuga. Lisaks saab pärast istungite toimumist vaadata nende materjale.

Juhtkomisjon ja töögrupid

Juhtkomisjon

ÜPP Eesti strateegiakava 2021–2027 ettevalmistav juhtkomisjon alustas tööd 2019. a juunis.

Ülesanded

Komisjoni ülesanded:
 • kujundada Eesti seisukohad Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu toetuste andmist reguleerivate õigusaktide kohta;
 • koordineerida ÜPP strateegiakava koostamist, teha ettepanekuid ja kujundada seisukoht ÜPP strateegiakava kohta enne kava esitamist Vabariigi Valitsusele.

Seotud käskkirjad

Koosseis

Seisuga 18. juuni 2019

 • Esimees:
  • Maaeluministeeriumi kantsler
 • Aseesimees:
  • Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler
 • Liikmed:
  • Eesti Aiandusliit MTÜ esindaja
  • Eesti Erametsaliit MTÜ esindaja
  • Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja
  • Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
  • Eesti Leader Liit MTÜ esindaja
  • Eesti Maaparandajate Selts MTÜ esindaja
  • Eesti Maaturism MTÜ esindaja
  • Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi esindaja
  • Eesti Mesinduse Koostöökogu esindaja
  • Eesti Noortalunikud MTÜ esindaja
  • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda MTÜ esindaja
  • Eesti Taimekasvatuse Instituudi esindaja
  • Eesti Toiduainetööstuse Liit MTÜ esindaja
  • Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu esindaja
  • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindaja
  • Eestimaa Talupidajate Keskliit MTÜ esindaja
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
  • Keskkonnaministeeriumi esindaja
  • Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja
  • Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja
  • Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna juhataja
  • Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna juhataja
  • Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja
  • Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja
  • Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
  • Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja
  • Mahepõllumajanduse Koostöökogu MTÜ esindaja
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja
  • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindaja
  • Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna esindaja
  • Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna esindaja
  • Riigikantselei strateegiabüroo esindaja
  • Sotsiaalministeeriumi esindaja

Materjalid

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-10-03 Päevakava (298.97 KB, PDF)
Protokoll (442.27 KB, PDF)
Sekkumisstrateegia (1.1 MB, PDF)
ÜPP strateegiakava 2021–2027 SWOT-analüüsile ja vajaduste kirjeldusele esitatud kommentaarid (1.24 MB, PDF)
"ÜPP strateegiakava 2021–2027: SWOT-analüüs ja vajaduste kindlaksmääramine erieesmärkide kaupa" (mustand seisuga 18. september 2019) (996.93 KB, PDF)
"Kavandatavad ÜPP strateegiakava sekkumised. Erieesmärgid 1–3" (157.51 KB, PPTX). Kristel Maidre, Maaeluministeerium
"Kavandatavad ÜPP strateegiakava sekkumised. Erieesmärgid 4–6" (170.23 KB, PPTX). Martti Mandel, Maaeluministeerium
"Kavandatavad ÜPP strateegiakava sekkumised. Erieesmärgid 7–9" (197.62 KB, PPTX). Olavi Petron, Maaeluministeerium
"Kavandatavad töögrupid" (127.23 KB, PPTX). Olavi Petron, Maaeluministeerium
2019-06-21 Päevakava (299.39 KB, PDF)
Protokoll (340.48 KB, PDF)
"Juhtkomisjoni töökord" (118.54 KB, PDF). Vivia Aunapuu-Lents, Maaeluministeerium
"ÜPP strateegiakava ülesehitus ja võimalused" (332.49 KB, PDF). Ove Põder, Maaeluministeerium
"ÜPP strateegiakava 2021–2027: SWOT-analüüs ja vajaduste kindlaksmääramine erieesmärkide lõikes" (940.54 KB, PDF) (mustand)

Töögruppide kirjeldused ja materjalid

AKIS (innovatsiooni- ja teadmussiirdesüsteem)

Töögrupp uurib, kuidas võiks toimida valdkonna innovatsiooni- ja teadmussiirdesüsteem (AKIS) Eestis ning kogub ettepanekuid teadmussiiret, nõuannet ja innovatsioonikoostööd toetavate sekkumiste kujundamiseks. Samuti töötab töögrupp välja sekkumised biomajanduse arendamiseks maapiirkonnas ettevõtete koostöös.
AKISe töögrupi kohtumiste materjalid
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-12-18 Töögrupi I kohtumine, 6. detsember 2019: memo (264.21 KB, PDF)
Töögrupi I kohtumine, 6. detsember 2019: ettekanded (2.59 MB, PDF)

Keskkonnasõbralik aiandus ja kohalikud sordid

Töögrupp töötab välja keskkonnasõbraliku aianduse toetuse nõuded ning kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse nõuded.
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2020-01-10 Töögrupi I kohtumine, 16. detsember 2019 Memo (177.28 KB, PDF)
2020-01-07 Töögrupi I kohtumine, 16. detsember 2019 "Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027" (1.52 MB, PDF). Eike Lepmets, Maaeluministeerium
"ELi ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava" (1.12 MB, PDF). Katrin Rannik, Maaeluministeerium

Keskkonnasõbralikud praktikad ja mahepõllumajandus

Töögrupp töötab välja rakendatavad sekkumised ökokavadele ning keskkonna- ja kliimameetmele, sh mahepõllumajandusele.

Leader

Töögrupp töötab välja aluspõhimõtted Leader-lähenemise rakendamiseks tulevasel programmiperioodil, sh abikõlbliku piirkonna definitsiooni ja nõuded kohalikule tegevusgrupile.

Loomade tervis ja heaolu

Töögrupp töötab välja loomade heaolu toetuse nõuded ning selgitab ja valib välja sobivad sekkumisviisid loomade tervise edendamiseks.

Loomsed geneetilised ressursid

Töögrupp töötab välja ohustatud tõugu looma pidamise toetuse nõuded.

Lupjamine

Töögrupp töötab välja happeliste muldade neutraliseerimise toetuse nõuded.

Maapiirkonna ettevõtlus

Töögrupp töötab välja sekkumised, mis aitavad kaasa maapiirkonnas ettevõtluskeskkonna arendamisele, ettevõtete konkurentsivõime kasvule ning hästi tasustatud ja atraktiivsete töökohtade tekkele.
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2020-01-20 Töögrupi I kohtumine, 15. jaanuar 2020 – memo (158.5 KB, PDF)

Metsandus

Töögrupp vaatab üle ja täiendab strateegiakava metsandust puudutavad sekkumised ning järjestab need olulisuse põhjal. Lisaks küsib töögrupp arvamust toetusõiguslikkuse tingimuste kohta sekkumisliikide kaupa.
Aeg Pealkiri/kirjeldus
2020-01-09 Töögrupi I kohtumine, 11. detsember 2019 Memo (122.95 KB, PDF)
"Metsanduse sekkumiste tutvustus" (212.39 KB, PDF). Kristine Hindriks, Maaeluministeerium
"MAK 2014-2020 rakendamine Erametsakeskuses" (864.29 KB, PDF). Triin Karin, SA Erametsakeskus
"Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava" (1.73 MB, PDF). Maaeluministeerium

Poollooduslikud kooslused

Töögrupp koostab poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse nõuded järgmisel programmiperioodil.
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2020-01-10 Töögrupi I kohtumine, 2019. a 19. detsember "Kui suurele osale rannaniitudest taotletakse ÜPT toetust?" (64.08 KB, PDF)
vastus kohtumisel esitatud küsimusele
2020-01-03 Töögrupi I kohtumine, 2019. a 19. detsember Memo (251.37 KB, PDF)
"Elurikkuse kadu ja loopealsed" (1.66 MB, PDF). Aveliina Helm, Tartu Ülikool
"Poollooduslike koosluste hooldamine 2015–2020" (1.25 MB, PDF). Kaidi Jakobson, Maaeluministeerium; Kaidi Silm, Keskkonnaamet; Eleri Pulk, Keskkonnaministeerium; Kaidi Pärnapuu ja Gerli Toom, PRIA
"Strateegiakavas sisalduvad mõisted" (79.04 KB, PDF). Triin Kraav, Maaeluministeerium
Püsirohumaa mõiste võimalik ettepanek Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja poolt (398.17 KB, PDF)
"ELi ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava" (996.01 KB, PDF). Katrin Rannik, Maaeluministeerium

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse konkurentsivõime

Töögrupp töötab välja põhimõtted, mille alusel aidata kaasa põllumajandustootjate ning toiduainetööstuste investeeringute tegemisele ning suurendada nende müügivõimekust ja konkurentsivõimet. Lisaks töötatakse töögrupis välja alused, millest lähtutakse põllumajandustootmisega alustamise toetamisel.

Põllumajandustootjate sissetulekud ja riskijuhtimine

Töögrupp töötab välja otsetoetuste sekkumised ja nende toetusõiguslikkuse tingimused. Lisaks kaardistatakse töö käigus põllumajandustootjate vajadused riskijuhtimismeetmetele.
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2020-01-03 Töögrupi I kohtumine, 18. detsember 2019 Memo (132.19 KB, PDF)
"Põllumajanduslikud otsetoetused 2021–2027" (1.21 MB, PDF). Triin Kraav, Maaeluministeerium
"Riskijuhtimise püramiid" (170.46 KB, PDF). Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
"ÜPP 2021–2027: Riskijuhtimine" (462.87 KB, PDF). Janeli Tikk, Maaeluministeerium
"Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava" (2.17 MB, PDF). Maaeluministeerium

Tingimuslikkus ja IAKS

Töögrupp töötab välja tingimuslikkuse nõuded tulevaseks programmperioodiks, sh maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ja kohustuslikud majandamisnõuded. Lisaks koostab töögrupp integreeritud administratsiooni- ja kontrollisüsteemi (IAKS).

Ühistegevus ja koostöö

Töögrupp töötab välja põhimõtted, mille alusel jätkata põllumajandusühistute arendamise toetamist, ning kogub kokku ettepanekud ühistuliste investeeringute toetamiseks. Lisaks käsitletakse töögrupis ka mesindusprogrammi rakendamist ja sekkumisi muudes sektorites.

Töögruppide kohtumiste ajakava

Ajakava täieneb töö käigus. Täpsemat teavet töögrupi kohtumistest edastab töögrupi juht.
Töögruppide kohtumised toimuvad Maaeluministeeriumis (Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn), kui pole märgitud teisiti.
Töögruppide kohtumiste ajakava seisuga 26. november 2019
Töögrupp Kuupäev Kellaaeg Töögrupi juht
AKIS (teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteem) 2019-12-06 10–16 Helena Pärenson, helena.parenson@agri.ee
2020-02-05 09–16
2020-02-27 09–17
2020-03-18 09–17
Keskkonnasõbralik aiandus ja kohalikud sordid 2019-12-16 13–17 Eike Lepmets, eike.lepmets@agri.ee
Keskkonnasõbralikud praktikad ja mahepõllumajandus 2019-12-10 10–17 Martti Mandel, martti.mandel@agri.ee
2020-01-30 10–17
2020-02-20 10–17
Leader 2019-12-09 10–17 Taavi Kurvits, taavi.kurvits@agri.ee
2020-01-22 10–17
2020-02-18 10–17
2020-03-20 10–17
Loomade tervis ja heaolu 2020-01-30 10–17 Merje Põlma, merje.polma@agri.ee;
Pille Tammemägi, pille.tammemagi@agri.ee
2020-02-27 10–17
2020-03-18 10–17
2020-03-26 10–17
Loomsed geneetilised ressursid 2020-02-03 11–17 Merje Põlma, merje.polma@agri.ee
2020-02-17 11–17
2020-03-04 11–17
Lupjamine 2020-01-16 10–16 Sandra Salom, sandra.salom@agri.ee
2020-02-10 10–16
Maapiirkonna ettevõtlus 2020-01-15 10–17 Allar Korjas, allar.korjas@agri.ee
2020-02-11 10–17
2020-03-24 10–17
Metsandus 2019-12-11 11–17 Kristine Hindriks, kristine.hindriks@agri.ee
2020-01-24 11–17
Poollooduslikud kooslused 2019-12-19 11–15 Kaidi Jakobson, kaidi.jakobson@agri.ee
2020-01-29 11–15
2020-02-26 11–15
2020-03-17 11–15
Põllumajanduse ja toiduainetööstuse konkurentsivõime 2020-01-09 10.30–16.30 Janeli Tikk, janeli.tikk@agri.ee
2020-01-14 12.45–17.00
2020-02-19 10.30–16.30
2020-03-05 10.30–16.30
Põllumajandustootjate sissetulekud ja riskijuhtimine 2019-12-18
(sissetulekud)
10–16 Janeli Tikk, janeli.tikk@agri.ee;
Triin Kraav, triin.kraav@agri.ee
2020-01-23
(otsetoetused)
11–16
2020-02-12
(otsetoetused)
11–16
2020-03-11
(otsetoetused – noored)
11–16
Tingimuslikkus ja IAKS (integreeritud administratsiooni- ja kontrollisüsteem) 2019-12-04 10–16 Siim Suure, siim.suure@agri.ee
(tingimuslikkus)
2020-01-07 10–16
2020-02-05 10–16
2020-03-04 10–16 Veronika Vallner-Kranich, veronika.vallner-kranich@agri.ee
(IAKS)
2020-03-19 10–16
Ühistegevus ja koostöö 2020-02-13 10.30–16.30 Jaanus Joasoo, jaanus.joasoo@agri.ee
2020-03-25 10.30–16.30

 

Viimati uuendatud: 20. jaanuar 2020