Seire ja hindamine

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2023–2027 kaudu saavutatud tulemuste ja mõjude hindamiseks on loodud seire- ja hindamissüsteem, mis koosneb seirest, püsihindamisest ning eel-, vahe- ja järelhindamisest.

Strateegiakava koostamisel korraldatakse veel ka selle eelnõu keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mille käigus kaasatakse huvigruppe ning mille tulemusena parandatakse kavas seatud keskkonnaeesmärke. Lisaks tehakse eelhindamine ka strateegiakava rahastusvahendile.

 

Eelhindamine

Aastate 2023–2027 strateegiakava (esialgu aastate 2021–2027) ettevalmistamise kohutuslik osa on eelhindamine.

Strateegiakava eelhindamise viis läbi Eesti Maaülikool aastatel 2020‒2021. Selle eesmärk oli saada sõltumatu hindaja objektiivsed hinnangud ja soovitused strateegiakava väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti, sidususe, toimimise ja tõhususe ning eelarve jaotamise kohta.

Eelhindaja kontaktisikud

Ants-Hannes Viira

Eesti Maaülikool
ants.viira@emu.ee
tel 731 3068

Kersti Aro

Eesti Maaülikool
kersti.aro@emu.ee
tel 731 3803

Ministeeriumi kontaktisik

Paula Talijärv

nõunik
maaelupoliitika ja analüüsi osakond
paula.talijarv@agri.ee
tel 625 6278

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Strateegiakava keskkonnamõjule on kohustuslik anda strateegiline hinnang.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata koostada tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas olev strateegiakava, mis võimaldaks Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat Eestis tulemuslikult rakendada.

Aastate 2023–2027 (algselt aastate 2021–2027) strateegiakava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas maaeluminister 2019. aasta 18. juunil käskkirjaga nr 98. Hindamise programm tunnistas nõuetele vastavaks maaeluminister oma 2020. a 10. märtsi käskkirjaga nr 56. Hindamise aruande tunnistas maaeluminister nõuetele vastavaks oma 2022. a 13. aprilli käskkirjaga nr 40.

Strateegiakava koostamise algatas ja korraldas ning kava koostas Maaeluministeerium (Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn). Hindamise viib läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ.

Ministeeriumi kontaktisik

Anne Laura Laur

peaspetsialist
maaelupoliitika ja analüüsi osakond
annelaura.laur@agri.ee
tel 625 6296

Hindaja kontaktisik

Pille Antons

keskkonnaekspert
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
pille@environment.ee
tel 611 7699

 

Rahastamisvahendi eelhindamine

Rahastamisvahendi eelhindamise käigus analüüsitakse rahastamisvahendi võimalikke rakendusvaldkondi, turutõrkeid ja sihtgruppe, töötatakse välja ettepanekud rahastamisvahendite kujundamiseks ja rakendamiseks ning kavandatakse investeerimisstrateegia.

Rahastamisvahendi eelhindamise koostamisega alustati 2019. a. oktoobris ning hindamist viib läbi Eesti Maaülikool.

Ministeeriumi kontaktisik

Taavi Kurvits

nõunik
maaelupoliitika ja analüüsi osakond
taavi.kurvits@agri.ee
tel 625 6526

Eelhindaja kontaktisik

Ants-Hannes Viira

Eesti Maaülikool
ants.viira@emu.ee
tel 731 3068

 

Viimati uuendatud: 18. aprill 2022