Seire ja hindamine

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 kaudu saavutatud tulemuste ja mõjude hindamiseks on loodud seire- ja hindamissüsteem, mis koosneb seirest, püsihindamisest ning eel-, vahe- ja järelhindamisest.

Strateegiakava koostamisel korraldatakse veel ka selle eelnõu keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mille käigus kaasatakse huvigruppe ning mille tulemusena parandatakse kavas seatud keskkonnaeesmärke. Lisaks tehakse eelhindamine ka strateegiakava rahastusvahendile.

 

Eelhindamine

ÜPP strateegiakava 2021–2027 ettevalmistamise kohutuslik osa on eelhindamine.

Eelhindamise eesmärk on saada sõltumatu hindaja objektiivsed hinnangud ja soovitused strateegiakava väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti, sidususe, toimimise ja tõhususe ning eelarvevahendite jaotamise kohta.

Eelhindaja kontaktisikud

Ants-Hannes Viira

Eesti Maaülikool
ants.viira@emu.ee
tel 731 3068

Kersti Aro

Eesti Maaülikool
kersti.aro@emu.ee
tel 731 3803

Ministeeriumi kontaktisik

Paula Talijärv

peaspetsialist
majandus- ja keskkonnaanalüüsi büroo
maaelupoliitika ja analüüsi osakond
paula.talijarv@agri.ee
tel 625 6278

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

ÜPP strateegiakava keskkonnamõjule on kohustuslik anda strateegiline hinnang.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata koostada tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas olev strateegiakava, mis võimaldaks Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat Eestis tulemuslikult rakendada.

ÜPP strateegiakava 2021–2027 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas maaeluminister 2019. aasta 18. juunil käskkirjaga nr 98.

Strateegiakava koostamise algataja, koostamise korraldaja ja koostaja on Maaeluministeerium (Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn). Hindamise viib läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ.

Ministeeriumi kontaktisik

Eveli Naaris

valdkonnajuht
maaelupoliitika ja analüüsi osakond
eveli.naaris@agri.ee
tel 625 6521

Hindaja kontaktisik

Pille Antons

keskkonnaekspert
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
pille@environment.ee
tel 611 7699

 

Rahastamisvahendi eelhindamine

Rahastamisvahendi eelhindamise käigus analüüsitakse rahastamisvahendi võimalikke rakendusvaldkondi, turutõrkeid ja sihtgruppe, töötatakse välja ettepanekud rahastamisvahendite kujundamiseks ja rakendamiseks ning kavandatakse investeerimisstrateegia.

Rahastamisvahendi eelhindamise koostamisega alustati 2019. a. oktoobris ning hindamist viib läbi Eesti Maaülikool.

Ministeeriumi kontaktisik

Taavi Kurvits

nõunik
maaelupoliitika ja analüüsi osakond
taavi.kurvits@agri.ee
tel 625 6526

Eelhindaja kontaktisik

Ants-Hannes Viira

Eesti Maaülikool
ants.viira@emu.ee
tel 731 3068

 

Viimati uuendatud: 15. oktoober 2021