Sa oled siin

Eesti biomajanduse strateegia aastani 2030 - analüüs ja ettepanekud

Eesti biomajanduse strateegia koostamise põhieesmärk on juhtida, planeerida, ja arendada biomajanduse valdkonda terviklikult ühe arengudokumendi kaudu. Biomajanduse valdkondi siduv strateegiline raamistik aitab inimeste heaolu kasvu nimel muuta biomassi tootmise ja kasutamise võimalikult efektiivseks ja samas keskkonnasäästlikuks, väärindades seeläbi maksimaalselt olemasolevat maa- ja veeressurssi.

Rapsiväli. Allikas: pixabay.com; autor: PublicDomainPictures

Kuigi enamikule biomajandusega seotud valdkondadest on koostatud eraldi arengukavad, ei lähtu nende alusandmestik riigi ühtsest, ressursipõhisest analüüsist. Seega puudub praegu Eestis biomajandusega seotud valdkondade terviklik, ressursipõhine analüüs, millele tugineda nende Eesti konkurentsieeliseid arvestaval arendamisel. Näiteks puudub meil teave, kas Eestile oleks kasulikum kasutada põllumaad toidu tootmiseks, kasvatada rohtset biomassi energia tootmiseks või laiendada metsamajandamise pinda.

Biomajanduse alavaldkonnad, mis pole läbinud ühtset strateegilist protsessi (sh eraldiseisvad esmatootmine ja töötlemine), ei anna riigile sektorist nii head ülevaadet kui kõik need integreerituna kogu väärtusahela kontekstis. Kuna muutused ühes alavaldkonnas võivad avaldada mõju teistele, pakub integreeritud vaade riigile paremaid võimalusi leida uusi võimalusi kokkuhoiuks ja lisandväärtuse loomiseks, säästes seejuures keskkonda ja panustades majanduskasvu.

Biomajanduse strateegia on kavandatud välja töötada Maaeluministeeriumi eestvedamisel koostöös Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rahandusministeeriumiga. Haridus- ja Teadusministeerium juhib kasulike praktikate juurutamist ning uute ja innovaatiliste (sealhulgas biotehnoloogiat rakendavate) lahenduste väljatöötamist soosivat teadus- ja arendustegevust. Rahandusministeeriumi haldusalasse kuulub regionaalne planeerimine ja tema valikud mõjutavad oluliselt bioressursi kasutamist.

Lisaks kaasatakse strateegia koostamisse teised seotud ministeeriumid ja valdkonna huvirühmad.

 

Kuidas rääkida kaasa strateegia koostamisel?

Ootame kaasamise käigus tagasisidet järgnevatele küsimustele:

  • Kas kirjeldatud probleemid on asjakohased või on mõni probleem puudu? Kui on puudu, siis palume ettepanekut ja põhjendust probleemi lisamiseks. 
  • Kas kirjeldatud probleemidest on mõni selline, millega tuleks tegeleda esmajärjekorras?
  • Kas kirjeldatud eesmärgid on asjakohased või on mõni eesmärk puudu? Kui on puudu, siis palume ettepanekut ja põhjendust eesmärgi lisamiseks.
  • Kas kirjeldatud oodatavad tulemused on asjakohased või on mõni oodatav tulemus puudu? Kui on puudu, siis palume ettepanekut ja põhjendust oodatava tulemuse lisamiseks.
  • Muud kommentaarid.

Ootame huviliste tagasisidet "Eesti biomajanduse strateegia aastani 2030" analüüsile ja ettepanekutele.

Arvamused, ettepanekud ja muud kommentaarid palume saata meiliaadressile karmeli.kytt@agri.ee.

 

Viimati uuendatud: 23. mai 2016