Sa oled siin

Eesti mahemajanduse tervikprogramm 2018–2021

Mahemajanduse tervikprogramm on Eesti mahemajanduse valdkondi hõlmav programm, mille eesmärk on muuta mahemajandus arvestatavaks majandus- ja ekspordiharuks, suurendada Eesti ettevõtete lisandväärtusega toodete eksporti ning luua eeldused uute töökohtade tekkeks.

Programmi rakendamine aitab kaasa Eesti kui puhta keskkonnaga riigi tuntuse ja kuvandi loomisele ning hoidmisele, mistõttu on sellel kaudselt kasulik mõju kogu riigi ettevõtlusele ja majanduskasvule.

Programmi rakendamisel tuntakse Eestit maailmas kui mahemajanduse eestvedajat.

 

Eesmärgid

Tervikprogramm hõlmab nelja valdkonda: põllumajandus ja toit; mets ja metsandus; turism; kosmeetika ning pesu- ja puhastusvahendid.

Igas valdkonnas on püstitatud eesmärk ja selle saavutamiseks on koostatud vajalike tegevuste loetelu.

Eesmärkide saavutamise hindamiseks on igale eesmärgile määratletud mõõdik.

 • Põllumajandus ja toit

  Eksporditud ja teistesse riikidesse turustatud mahetoodangu ekspordikäive on 2021. aastaks kasvanud 50 miljoni euroni.

 • Mets ja metsandus

  Eesti erametsade sertifitseerimine rahvusvaheliste metsamajandamise standarditega (FSC ja PEFC) on 2021. aastaks laienenud.

 • Turism

  Turismisektoris toitu pakkuvate ettevõtete teadlikkus toitlustamise ökomärgi taotlemisest on tõusnud ja mahetoitlustamisest teavitanud toitlustuskohtade arv on 2021. aastaks kahekordistunud.

 • Kosmeetika ning pesu- ja puhastusvahendid

  Kosmeetika ning pesu- ja puhastusvahendite ettevõtjate teadlikkus mahesertifitseerimise võimalustest on suurenenud ning 2021. aastaks on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat 10 Eesti kosmeetika- ning pesu- ja puhastusvahendite ettevõttel.

Tervikprogrammis on seatud ka pindalaline eesmärk: aastaks 2021 on Eestis vähemalt 51 protsendil maismaast võimalik kasvatada või korjata mahetoodangut.

Eesmärki aitavad saavutada alaeesmärgid, mille järgi on aastaks 2021 Eestis 250 000 hektarit mahepõllumajandusmaad ja 2 miljonit hektarit metsamaad, millelt saab korjata mahesaadusi pärast selle registreerimist mahepõllumajandusliku korjealana.

 

Taust

Mahemajanduse tervikprogrammi käivitamine sai alguse koalitsioonilepingus ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis kirjeldatud tegevusest "Kasutades Eesti puhtast keskkonnast tulenevat konkurentsieelist, arendame mahetoodete ja -teenuste eksporti, mis loob Eesti eri paigus uusi töökohti."

Selle raames oli valitsuse üldeesmärkide täitmise esimese 100 päeva plaanis ülesanne analüüsida ja teha ettepanekuid programmi "Organic Estonia" käivitamiseks. Analüüsi tulemusel tegi Maaeluministeerium ettepaneku käivitada mahemajanduse tervikprogramm ja veebruaris 2017 otsustas Vabariigi Valitsus kabinetinõupidamisel ettepanekut toetada.

Mahemajanduse tervikprogrammi töökorraldus käib kahel tasandil – programmi nõukoja tasandil ja toimkondade tasandil.

Mahemajanduse tervikprogrammi nõukoja koosseis kuuluvad kolme ministeeriumi – Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi – asekantslerid ning ministeeriumite haldusalasse jäävad huvigrupid, kes esindavad põllumajandustootjaid, toiduainetööstusi, turismi-, majutus- ja toitlustusettevõtteid ning metsandusorganisatsioone. Lisaks on kaasatud ka Haridus- ja Teadusministeerium, sest valdkondade edendamisel on oluline roll ka asjakohasel haridusel.

Nõukoja ülesanne on programmi koordineerida ja koostajaid nõustada, kuid nõukoja juurde loodud toimkonnad lahendavad ka üksikasjalisemalt valdkonnaspetsiifilisi probleeme. Toimkondadesse kuuluvad peamiselt sektori ettevõtted ja esindusorganisatsioonid.

Maamajanduse tervikprogrammi nõukoja koosseis

 • Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
 • Keskkonnaministeeriumi eluslooduse asekantsler
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler
 • Mahepõllumajanduse Koostöökogu
 • MTÜ Organic Estonia
 • Ökoriik Eesti
 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Eesti Toiduainetööstuse Liit
 • Eesti Peakokkade Ühendus
 • SA Erametsakeskus
 • MTÜ Eesti Erametsaliit
 • Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
 • MTÜ Eesti Maaturism
 • Loov Eesti

 

Viimati uuendatud: 20. detsember 2021