Sa oled siin

Eesti mahepõllumajanduse arengukava 2007-2013

Põllumajandusministeerium töötas valdkonna huvigruppe kaasates välja perioodi 2007-2013 mahepõllumajanduse arengukava. Dokument annab koondatud ülevaate mahepõllumajanduse valdkonnas saavutatust ning võimaldab kavandada aastateks 2007-2013 ressursside jaotust erinevate tegevuste vahel.

Seatud eesmärkide elluviimiseks rakendatavaid meetmeid rahastatakse mitmest finantsallikast. Neist peamised on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 vahendid ja Põllumajandusministeeriumi eelarve. Lisaks rahastatakse projekte ka muudest vahenditest.

Põllumajandusministeeriumi ülesanne on arengukava vastavalt rakendusplaanile ellu viia. Koostöös maheorganisatsioonidega vaatab ministeerium arengukava regulaarselt üle, hindab püstitatud eesmärkide täitmist ning vajadusel täiendab arengukava.

 

Eesmärgid

Perioodi 2007-2013 arengukava abil soovime tugevdada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet, suurendada kohalike mahetoodete turuosa ning tagada kohaliku mahetoidu kättesaadavus tarbijale.

Arengukavas on seatud konkreetsed eesmärgid, mis tuleks saavutada 2013. aasta lõpuks.

  • Laiendada mahepõllumajandusliku maa pindala 72 800 hektarilt 120 000 hektarile.
  • Tõsta mahepõllumajandussaadusi tootvate ettevõtjate arv 1173-lt 2000-le.
  • Tõsta mahepõllumajandussaaduste töötlemisega tegelevate ettevõtjate arv 14-lt 75-le.
  • Suurendada kodumaiste mahetoodete osa Eesti toiduturul 0,15%-lt 3%-le.

Meetmed

Arengukava eesmärkide täitmiseks rakendatakse erinevaid meetmeid, mis jagunevad kuude rühma.

  • Tootmine. Mitmekesistada mahetootmist ja soodustada mahepõllumajandusliku tootmise kui keskkonnasõbraliku tootmisviisi laiemat kasutuselevõtmist.
  • Töötlemine. Tõsta kohaliku töödeldud mahetoodangu turustatava kogust, laiendada kohalike mahetoodete valikut, parandada ettevõtete tulemuslikkust ja konkurentsivõimet.
  • Turustamine. Parandada mahetoidu tarbijale kättesaadavust, laiendada kodumaiste mahetoodete valik, tutvustada ökomärki ja suurendada tarbijate teadlikkust mahetoodetest.
  • Koolitus, nõustamine ja teabe levitamine. Tagada piisava ja kvaliteetse teabe ning koolituse kättesaadavus kõigile sihtgruppidele ning luua hästi toimiv mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise ja turustamise nõustamissüsteem.
  • Teadus- ja rakendusuuringud. Edendada mahepõllumajanduslikke teadus- ja rakendusuuringuid ning viia tulemused ellu.
  • Seadusandlus ja järelevalve. Tagada järelevalve mahepõllumajanduse nõuete täitmise üle ja ettevõtte nõuetele vastavus.

 

Viimati uuendatud: 7. mai 2014