Sa oled siin

Euroopa Liidu uus väetisetoodete määrus

Kapsapead põllul kasvamas.

Euroopa Liidu uue väetisetoodete määrusega (EL) 2019/1009 muudetakse nii väetisi kui ka nende valmistamise põhimõtteid. Määrus sätestab raamistiku, mida järgivaid väetisetooteid saab Euroopa Liidu piires vabalt liigutada ja turustada. Sellised tooted kannavad turul kättesaadavaks tegemise ajal CE-märgist.

Määrusega ühtlustatakse Euroopa Liidus turustatavate väetiste tootmis- ja kvaliteedinõudeid. Senine tooteuuendust pärssiv väetiseliikide loetelul põhinev süsteem asendatakse paindlikumaga. Väetised määratletakse toimekategooriatesse (PFC) ning nende tootmiseks kasutada lubatud toorained  omakorda koostisainete kategooriatesse (CMC).

Väetiste tootmisel ja turustamisel liigutakse uue korraga seniselt ressursside lineaarmajandusel põhinenud lähenemiselt ringmajanduse põhimõtetel toimivale skeemile ehk eri tootmisharude kõrvalsaadustele tekivad seaduslikud taaskasutusvõimalused. Selle tulemusena on tootjatel lihtsam erinevaid tooteid kombineerida ja kasutajatele avaneb laiem, ühtlustatud normidel põhinev tootevalik.

Ettevõtja kohustused

Ettevõtjaks loetakse CE-märgisega väetisetoodete tootja, tema volitatud esindaja, turustaja või importija. Ettevõtja ülesanne on tagada, et CE-märgisega väetised, mis ta on turule lasknud, vastaksid väetisetoodete määruse nõuetele.

Väetise tootja peab kontrollima, kas tootmisprotsess ja valminud tooted on nõuetekohased ning kas tema proovivõtu- ja analüüsimeetodid on kontrollitavad. Ühtlasi peab tootja tagama, et teavitatud asutus oleks määrusega nõutud väetiseliikide ja koostisainete ning tootmisprotsesside puhul CE-märgisega väetisetoodete tootmist kontrollinud ja selle heaks kiitnud.

CE-märgisega väetise tootmine

CE-märgis väetisel näitab, et see on valmistatud Euroopa Liidu väetisetoodete määruse nõuete kohaselt. Märgist kandvaid väetisi võib Euroopa Liidu siseturu piires vabalt liigutada ja turustada.

Väetisetooted jagatakse määruse kohaselt funktsioonipõhistesse tootekategooriatesse ning nende valmistamiseks kasutatud toorained jagatakse koostisainete kategooriatesse. Neist igaühele on kehtestatud oma nõuded.

  • Tootekategooriate puhul on kehtestatud nõuded neisse kuuluvate toodete funktsioonile (s.t kasutusotstarbele ja omadustele). Lisaks on igale tootekategooriale kehtestatud raskmetallide ja haigusi põhjustavate mikroobide piirnormid. Tootekategooriaid (PFC) on kokku seitse. Täielik tootekategooriate loetelu on ELi väetisetoodete määruse I lisas.
  • Koostisainete kategooriate puhul on koostatud loetletu toorainetest, millest võivad eri tootekategooriatesse kuuluvad CE-märgisega väetisetooted koosneda. Loetelus on kirjas kõik kasutada lubatud toorained. Töötlemist vajavate toorainete puhul on kirjeldatud nõuded töötlemismeetoditele. Koostisainete kategooriaid (CMC) on kokku 14*. Kategooriad ja töötlemismeetodite üksikasjad on kirjas ELi väetisemääruse II lisas.

Eestis turustatavaid väetisetooteid võib ka edaspidi toota riiklike väetist käsitlevate õigusaktide nõuete kohaselt. Ettevõtja saab ise otsustada, kas toota riiklikke väetisetooteid või CE-märgisega väetisetooteid. Sama tehas võib toota ka nii riiklike õigusaktide kui ka Euroopa Liidu väetisetoodete määruse nõuete kohaseid tooteid. CE-märgist võib siiski kasutada üksnes nende toodete puhul, mis on valmistatud Euroopa Liidu väetisetoodete määruse nõuete kohaselt.

2021. a oktoobri seisuga on Euroopa Toiduohutusametil (EFSA) pooleli loomsete kõrvalsaaduste hindamine, et selgitada välja neist sellised, millele võib anda tootmisahela lõpp-punkti staatuse ja seega võimaldada nende kasutamist CE-märgisega väetisetoodetes. Kuni lõpp-punktide määratlemise hetkeni ei tohi loomseid kõrvalsaadusi CE-märgisega väetiste tootmisel kasutada. Loomseid kõrvalsaadusi tuleb ka edaspidi töödelda loomseid kõrvalsaadusi käsitlevate õigusaktide nõuetele kohaselt ning ettevõtted peab heaks kiitma Põllumajandus- ja Toiduamet.

Rohkem infot CE-märgisest ja selle kasutamise põhimõtetest saab Euroopa Liidu veebilehelt YourEurope.

* Koostisainete kategooriate 12–14 [sadestatud fosfaadisoolad ja nende derivaadid (struviit); termilise oksüdatsiooni aine või derivaat (tuhk ja räbu); pürolüüsi- ja gaasistamismaterjal (biosüsi)] detaile määratlevad õigusaktid on 2021. a oktoobri seisuga veel menetluse lõppfaasis.

Toodete pakendamine ja märgistamine

CE-märgisega väetisetooteid võib müüa nii pakendatult kui ka pakendamata.

Pakendamata väetisetootega peab olema kaasas dokument (teabeleht), millel on esitatud sama info, nagu pakendatud toodete puhul.

CE-märgisega väetistoodete märgistamisega seotud üksikasjad on kirjas Euroopa Liidu väetisetoodete määruse III lisas. Lisaks on Euroopa Komisjon avaldanud CE-märgisega väetisetoodete märgistamise juhendi. Juhend sisaldab eri toimekategooriate märgistamise nõudeid.

Üleminekuperiood

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 nõuete kohaselt toodetud EÜ väetiste partiide suhtes kohaldatakse üleminekuperioodi. Nende turustamine on lubatud, kui need on turule lastud või ladustatud või imporditud Euroopa Liidu tolliterritooriumile enne 16. juulit 2022. a. Selliseid EÜ väetisi võib turustada kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Kvaliteedinõuded

CE-märgisega väetisetoodete kvaliteedinõuetega tagatakse, et nende kasutamine ei kahjusta inimeste, loomade ega taimede tervist, ohutust ega keskkonda.

Raskmetallide ja haigusetekitajate piirnormid on sätestatud tootekategooriate kaupa. Raskmetallide piirnormid on kehtestatud kaadmiumi, kroomi, arseeni, elavhõbeda, nikli, plii, vase ja tsingi puhul ning igale tootekategooriale eraldi – anorgaanilistele ja orgaanilistele väetistele, lubiainetele, mullaparandusainetele, kasvusubstraatidele ja taimede biostimulaatoritele. Seitsmenda kategooria toodetele ehk loetletud kategooriate segudele kehtivad samad nõuded kui segu koostisosadele. Orgaanilisi tooraineid sisaldavatele väetisetoodetele kehtivad ka anorgaaniliste väetisetoodete mikrobioloogilised kvaliteedistandardid.

Fosforväetistele on Austrial, Rootsil ja Soomel lubatud erandina kohaldada tervishoiu ja keskkonnakaitsega seotud põhjustel ELi väetisetoodete määruses sätestatust rangemat riiklikku kaadmiumisisalduse piirnormi. Erand kehtib seni, kuni kohaldub samaväärne või madalam Euroopa Liidu ühtlustatud piirnorm.

Vastavushindamine ning teavitav ja teavitatud asutus

Vastavushindamine on menetlus, mille käigus hinnatakse, kas määrusega ELi väetisetootele esitatud nõuded on täidetud.

Nõuded vastavushindamisele, sealhulgas nõuded vastavushindamisasutusele, sellisele asutusele tegevusloa andmisele ja tegevusloast teavitamisele on sätestatud toote nõuetele vastavuse seaduse III peatükis.

ELi väetisetoodete määruse artikli 21 kohase teavitava asutuse ülesandeid täidab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA), kes kaasab vajadusel tegevusloa andmisse Põllumajandus ja Toiduameti.

Teavitatud asutusena ehk vastavushindamisasutusena tegutsemise aluseks on asjakohane tegevusluba ja Eestis väljastab neid lubasid TTJA. Teavitatud asutuseks saada sooviv üksus peab tõendama, et tal on piisav tehniline pädevus selleks, et hinnata väetisetoodete nõuetele vastavust nende moodulite alusel, millele heakskiitu taotletakse. Pädevust tuleb tõendada Eesti Akrediteerimiskeskuse väljastatud akrediteerimistunnistusega. TTJA teavitab heakskiidetud teavitatud asutustest Euroopa Komisjoni asjakohases andmebaasis. Andmebaas sisaldab nende teavitatud asutuste loetelu, mis on liikmesriikides heaks kiidetud. Teavitatud asutus võib mis tahes liikmesriigis hinnata CE-märgisega väetisetooteid nende moodulite alusel, mille puhul ta on tegevusloa saanud.

Teavitatud asutused (vastavushindamisasutus) hindavad CE-märgisega väetisetooteid tootvate ettevõtjate tegevuse vastavust nõuetele. Väetisetoodete määruses on loetletud tootekategooriad ja koostisained, mille puhul nõutakse vastavushindamist. Tootekategooriad ja koostisosad paigutatakse moodulitesse A1, A, B, C ja D. Moodulid A1, B ja D1 nõuavad vastavushindamiseks alati teavitatud asutuse kasutamist. Tootekategooriate puhul, mille puhul saab väetise tootja teha enesekontrolli kooskõlas mooduliga A, võib lisaks kasutada ka moodulite B ja C või mooduli D kohast vastavushindamist, mille viib läbi teavitatud asutus. Hindamine tagab, et turule lastud väetisetooted on ohutud ja vastavad õiguslikele nõuetele. Vastamishindamismenetluste kohaldatavuse ja moodulite üksikasjad on kirjas ELi väetisetoodete määruse IV lisas.


 

Seotud viited

Väetised

Viimati uuendatud: 26. oktoober 2021