Sa oled siin

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava seirekomisjon

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava elluviimise seireks moodustab iga riik seirekomisjoni.

 

Seirekomisjoni ülesanded

Seirekomisjoni moodustamise kord ja ülesanded on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 508/2014 (artikkel 113) ning (EL) nr 1303/2013 (artikkel 49).

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks kord aastas ning vaatab läbi programmi elluviimise ja edusammud selle eesmärkide saavutamisel. Seda tehes võtab ta arvesse finantsandmeid, ühiseid ja programmi eriomaseid näitajaid, sealhulgas muutusi tulemusnäitajate väärtuses ja edusamme kvantifitseeritud sihtväärtuste saavutamisel, samuti vahe-eesmärke ning vajaduse korral kvalitatiivse analüüsi tulemusi.

Seirekomisjon uurib asjaolusid, mis mõjutavad programmi täitmist, sealhulgas tulemuslikkuse analüüsi järeldusi. Kui korraldusasutus esitab programmi muutmise ettepaneku, konsulteeritakse seirekomisjoniga, kes esitab selle kohta arvamuse, kui ta peab seda asjakohaseks. Seirekomisjon võib esitada korraldusasutusele tähelepanekuid programmi täitmise ja selle hindamise kohta, kaasa arvatud meetmed toetusesaajate halduskulude vähendamiseks. Seirekomisjon seirab oma tähelepanekute tulemusel võetud meetmeid.

Lisaks neile ülesannetele kontrollib seirekomisjon rakenduskava tulemuslikkust ja selle rakendamise tõhusust. Selleks teeb seirekomisjon järgmist:

 • peab kuue kuu jooksul kava heakskiitmise otsuse tegemisest nõu ja kiidab heaks rahastatavate toimingute valikukriteeriumid; valikukriteeriumeid muudetakse vastavalt programmitöö vajadustele;
 • kontrollib rakenduskava hindamiskavaga seotud tegevusi ja väljundeid;
 • kontrollib rakenduskava meetmeid seoses konkreetsete eeltingimuste täitmisega;
 • vaatab läbi ja kiidab heaks rakendamise aastaaruanded, enne kui need saadetakse komisjonile;
 • kontrollib meeste ja naiste võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise toetuseks võetud meetmeid, sh nende kättesaadavust puuetega inimestele.
 

Koosseis ja käskkirjad

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava seirekomisjon moodustati 14. mail 2015. Komisjoni koosseisu ja ülesanded kinnitab maaeluminister.

Komisjoniga seotud käskkirjad

Komisjoni koosseis

Seisuga 12. september 2018

Esimees

 • Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler

Aseesimees

 • Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja

Liikmed

 • Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liidu esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Kalaliidu esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Kalurite Liidu esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Kaugpüüdjate Liidu esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Rohelise Liikumise esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Vesiviljelejate Liidu esindaja
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja (tema nõusolekul)
 • Keskkonnainspektsiooni esindaja (tema nõusolekul)
 • Keskkonnaministeeriumi esindaja (tema nõusolekul)
 • Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja (tema nõusolekul)
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja (tema nõusolekul)
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindaja (tema nõusolekul)
 • Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakonna juhataja (tema nõusolekul)
 • Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna kalanduse arengu büroo juhataja (tema nõusolekul)
 • Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo juhataja (tema nõusolekul)
 • Rahandusministeeriumi esindaja (tema nõusolekul)
 • rannapiirkondade rannikumere kalanduse esindaja (tema nõusolekul)
 • rannapiirkondade sisevete kalanduse esindaja (tema nõusolekul)
 • Siseministeeriumi esindaja (tema nõusolekul)
 • Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia esindaja (tema nõusolekul)
 • Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi esindaja (tema nõusolekul)
 • Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi esindaja (tema nõusolekul)
 • Veterinaar- ja Toiduameti esindaja (tema nõusolekul)
 

Istungite materjalid

Istung Pealkiri/Kirjeldus
2019-09-11 Päevakava (96.81 KB, PDF)
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava muutmine" (101.8 KB, PPTX). Ain Soome, Maaeluministeerium
"Andmekogumisprogramm 2014–2020 (2023)" (1013.17 KB, PDF). Elo Rasmann, Keskkonnaministeerium
"Vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetus" (73 KB, PPTX). Tuuli Teppo ja Annika Teino, Maaeluministeerium
"EMKF 2014–2020 rakenduskava meetmete "„Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine" ja "Koostöötegevused" vahehindamine" (985.19 KB, PPTX). Kaidi Nõmmela, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus
2019-05-16 Päevakava (12.05 KB, DOCX)
Protokoll (225.94 KB, PDF)
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 Eesti rakenduskava 2018.a aasta seirearuande tutvustus" (2.89 MB, PPTX). Merle Vesiloo, Maaeluministeerium
"EMKF 2014-2020 rakendamise hetkeseis" (201.5 KB, PPT). Piret Ilves, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
"Ülevaade EMKF teavitustegevustest 2018. aastal" (7.03 MB, PPTX). Triin Heinaste, Maaeluministeerium
"EMKF 2014-2020 tulemusraamistik ja hindamistegevused" (1.21 MB, PPTX). Keesi Pära, Maaeluministeerium
"EMKF 2014-2020 rakenduskava muudatusettepanekud" (107.55 KB, PPTX). Ain Soome, Maaeluministeerium
2018-05-23 Päevakava (94.71 KB, PDF)
Protokoll (227.56 KB, PDF)
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 Eesti rakenduskava 2017.a aasta seirearuande tutvustus" (620.37 KB, PDF). Merle Vesiloo, Maaeluministeerium
"EMKF-i rakendamise hetkeseis" (130.88 KB, PDF). Annika Teino, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
"Ülevaade EMKF teavitustegevustest 2017. aastal" (922.65 KB, PDF). Triin Heinaste, Maaeluministeerium
"EMKF 2014-2020 hindamistegevused 2018. aastal" (246.63 KB, PDF). Keesi Pära, Maaeluministeerium
"Action plan for the development, competitiveness and sustainability of small-scale coastal fishing (SSCF)" (689.36 KB, PDF). Liis Reinma, Maaeluministeerium
"EU Plastic Strategy: A new vision for plastics in Europe" (238.99 KB, PDF). Adrian Antonescu, Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat
2017-12-05 Päevakava (146.24 KB, PDF)
Protokoll (410.05 KB, PDF)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 Eesti rakenduskava olulisemad muudatused (199.66 KB, PDF)
Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (443.31 KB, PDF)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakendamine seisuga 31.10.2017 ja 2018. a taotlusvoorud (280.58 KB, PDF)
2017-05-30 Kirjaliku protseduuri protokoll (153.1 KB, PDF)
2016-10-04 Protokoll (384.98 KB, PDF)
2016-06-30 Kirjaliku protseduuri protokoll (207.76 KB, PDF)
2016-05-17 Päevakord (116.09 KB, PDF)
Protokoll (189.32 KB, PDF)
Istungi helisalvestis YouTube'is »
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 Eesti rakenduskava seirearuanne 2014–2015 (96.86 KB, PDF). Merle Vesiloo, Maaeluministeerium
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava seirearuande (2014–2015) kokkuvõte (23.22 KB, PDF)
Ülevaade EMKF teavitustegevustest 2015. aastal (133.45 KB, PDF). Kristo Mäe, Maaeluministeerium
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 rakendamise hetkeseis (101.57 KB, PDF). Kädi-Liis Sepp, Maaeluministeerium
Ülevaade EKF 2007–2013 finantstabeli jääkidest (53.77 KB, PDF). Piret Ilves, PRIA
2015-08-31 Protokoll (38.57 KB, ODT)
Istungi helisalvestis YouTube'is »
Päevakord (31.42 KB, ODT)
Üldised valikukriteeriumid, mida kohaldatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava raames toetatavatele meetmetele (28.46 KB, ODT)
Valikumetoodika, mida kohaldatakse  Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava meetmetele (32.94 KB, ODT)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 meetmemääruste eelnõude tutvustus (120.77 KB)
Komisjoni rakendusotsus, 17.08.2015, millega kiidetakse heaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetus Eesti rakenduskavale "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi Eesti rakenduskava" (CCI 2014EE14MFOP001) (267.72 KB, PDF)
2015-06-04 Protokoll
Istungi helisalvestis YouTube'is »

 

Viimati uuendatud: 16. september 2019