Sa oled siin

Euroopa Regionaalarengu Fondist perioodil 2014–2020 struktuuritoetust saanud projektid

Euroopa Regionaalarengu Fondist perioodil 2014–2020 struktuuritoetust saanud Maaeluministeeriumi projektid.

Euroopa Regionaalarengu Fond (European Regional Development Fund, lühidalt ERF) pakub liikmesriikidele toetust, et ühtlustada erinevate piirkondade arengut ning tugevdada majanduslikku ja ühiskondlikku sidusust Euroopa Liidus.

Lisainfot struktuuritoetustest saab veebilehelt www.struktuurifondid.ee.

Euroopa Regionaalarengu Fondi logo

Projektid

Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveinfosüsteemi (JVIS) järelevalvemenetlusega seotud komponentide arendus ja andmevahetuse automatiseerimine Põllumajandusloomade registriga

Eesmärk: Arendusprojekt "Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) järelevalveinfosüsteemi JVIS järelevalvemenetlusega seotud komponentide arendus ja andmevahetuse automatiseerimine Põllumajandusloomade registriga" ühtlustab ja efektiivistab VTA tööprotsesse, lisab automaatse liidestuse põllumajandusloomade registriga ning aitab suunata kontrollitegevusi läbi analüüsi. Kõikide VTA tegevusvaldkondade jaoks arendatav ühine järelevalvemoodul tagab ühetaolisema teenuse osutamise ning arendatavad e-teenused hoiavad kokku klientide aega.
Toetuse summa: 422 316 €
Tulemus:  Automatiseeriti järelevalve menetluse teostamiseks vajalikke andmete ületoomine Põllumajandusloomade registrist JVISi ja täiendati JVISi järelevalve- ja aastaplaani moodulit. Teostatud infosüsteemi arendus tõhustab seadustest tulenevate ülesannete täitmist (sh aitab tõsta ohuprognooside kvaliteeti). Parem aruandluse ja andmeanalüütika kvaliteet võimaldab teha eesmärgipärasemaid kontrolle suunates ressursid õigete ohtudega tegelemisele. Tänu sellele väheneb ka järelevalvele ja lubade menetlusele kuluv aeg koos kliendi halduskoormuse ja halduskuluga. VTA järelevalvetegevuse dokumenteerimise infosüsteemi viimine võimaldab läbi Maaeluministeeriumi Kliendiportaali osutada kliendile teenuseid avatumalt ja terviklikumalt.

Veterinaar- ja Toiduameti kontrolli ja järelevalvega seotud tööprotsesside analüüs ja järelevalve infosüsteemi arenduste vajalikkuse, eesmärkide ja ulatuse hindamine

Eesmärk: Saada terviklik ülevaade VTA kontrolli ja järelevalvega seotud tööprotsessidest ja nende puudujääkidest ning leida parimad (sh kuluefektiivseimad) lahendused kvaliteetsemate ja kättesaadavamate avalike teenuste pakkumiseks, pöörates sealjuures tähelepanu ka VTA efektiivsuse tõstmisele ja kulude vähendamisele. Samuti oli projekti eesmärgiks selgitada edasiste arendustööde vajalikkus, eesmärgid ja ulatus ning leida parim viis nende tööde tegemiseks.
Projekti raames intervjueeriti Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) äriprotsesside omanikke, kirjeldati loodud ja loomist vajavad protsessid, kaardistati hetkeolukord ja tulevikuvajadused ning analüüsiti tulemusi. Töö tulemusena vormistati ühtne analüüsidokument, mis annab ülevaate VTA kontrolli ja järelevalvega seotud tööprotssesside hetkeolukorrast ja tulevikuvajadustest.
Toetuse summa: 28 968,00 eurot.
Tulemus: VTA kontrolli ja järelevalvega seotud tööprotsessid ning nende puudujäägid koos võimalike lahendustega on kaardistatud; igale protsessile on pakutud parim võimalik lahendus. Loodud on ülevaade vajalikest arendustöödest koos eesmärkide ja ulatusega.

Põllumajandusuuringute Keskuse laborite infosüsteemi (PMK LIS) ärianalüüs ja eelanalüüsi täiendamine

Eesmärk: Kaardistada PMK LISi vajalikkus ehk hinnata planeeritava infosüsteemi ärilist otstarbekust ning kirjeldada, kuidas infosüsteemiga seotud äriliste eesmärkide täitmist mõõta (eesmärgid, mõõdikud, meetrika), pöörates tähelepanu PMK efektiivsuse tõstmisele ja kulude vähendamisele (sh andmetöötluse automatiseerimisele), PMK ja tema klientide (erakliendid, PMA, PRIA, Veterinaar- ja Toiduamet) vahel toimuva infovahetuse kiiruse ja efektiivsuse tõstmisele ning kvaliteetsemate ja kättesaadavamate avalike teenuste pakkumisele. Teiseks eesmärgiks on täpsustada koostatud ärimudeli põhjal infosüsteemi eesmärgid ja ulatus ning uuendada 2013. aastal koostatud eelanalüüsi, mis sisaldab tööprotsesside kirjeldusi ning infosüsteemi funktsionaalseid ja mittefunktsionaalseid nõudeid.
Projekti käigus korraldati analüüsikohtumised Põllumajandusuuringute keskuse (PMK), Põllumajandusameti (PMA) ja Maaeluministeeriumi vastavate valdkondade esindajatega ning konsulteeriti Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) esindajatega osaliste vajaduste selgitamiseks. Intervjuudel kogutud teabe põhjal analüüsiti ja kaardistati PMK laboratooriumite äriprotsessid ning koostati analüüsidokument, mis annab ülevaate vajalikest protsessimuudatustest ning infosüsteemi arendusvajadustest ja -mahtudest.
Toetuse summa: 16 065,00 eurot.
Tulemus: Kaardistatud on PMK laboratooriumite äriprotsessid ja analüüsitud on võimalusi muuta PMK tegevus LISi abil efektiivsemaks. Ärianalüüsi raames on uuritud ka PMK klientide vajadusi ja analüüsitud, kuidas LISi abil parandada teenuse kättesaadavust ja klientide rahulolu teenusega. Ärianalüüsi tulemuste alusel on uuendatud 2013. aastal loodud kasutajanõuete dokumenti.

Maaparanduse valdkonna infosüsteemi (MAPIS) arenduse I etapp, sealhulgas valdkonna e-teenuste loomine Põllumajandusministeeriumi kliendiportaalis.

Projekti käigus analüüsitakse Põllumajandusameti (PMA) maaparanduse valdkonna äriprotsessidest tulenevaid vajadusi ning luuakse tehniline spetsifikatsioon, mille alusel tehakse vajalikud arendustööd PMA infosüsteemi (PMAIS) täiendamiseks.
Lõpptulemusena lisandub PMAISi PMA ametnikele maaparanduse valdkonna teenuste elektroonilise menetlemise võimalus PMA ametnikele ning klientidele elektroonilised teenused, mida hakatakse kasutama Maaeluministeeriumi kliendiportaali vahendusel. PMAISi luuakse ka tänaseks tehniliselt vananenud maaparandussüsteemide registri (MSR) ja maaparandusettevõtjate registri (MATER) asemele uued registrid, kuhu migreeritakse andmed olemasolevatest registritest ning kuhu uued andmed hakkavad lisanduma PMAISis läbiviidavate menetlustoimingute tulemuste alusel.
Eesmärk: PMA maaparanduse valdkonna mooduli kasutuselevõtu jaoks vajalike põhifunktsionaalsuste arendamine olemasolevasse PMA infosüsteemi, lähtudes olemasoleva infosüsteemi ülesehitusest ning arvestades selle eripära. Sellega asendatakse tänaseks vananenud MSR ja MATER. Loodavad e-teenused liidestatakse Maaeluministeeriumi kliendiportaaliga, mille vahendusel saavad kliendid (ühtse standardi alusel) suhelda ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutustega ja hallatavate riigiasutustega.
Toetuse summa: 481 800,00 eurot.
Tulemus: PMAISi on välja arendatud ning kasutusele on võetud PMA maaparanduse valdkonna moodul, mis võimaldab ametnikul elektroonilist menetlust läbi viia. Ühtlasi on loodud liides Maaeluministeeriumi kliendiportaaliga, mille kaudu saavad kliendid suhelda ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutustega ja hallatavate riigiasutustega, kasutades selleks e-teenuseid. Uus lahendus on asendanud vananenud registrid MSR ja MATER (olemasolevad registrite andmed on arenduse käigus migreeritud).

Mahepõllumajanduse ja taimekaitse valdkondade elektroonilise menetluse integreerimine Põllumajandusameti infosüsteemi, detailanalüüs ja arendus ning seotud e-teenuste pakkumine kliendiportaalis

Eesmärk: PMA mahepõllumajanduse ja taimekaitse valdkondade klientidele puuduvate e-teenuste võimaldamine ning ametnikele elektroonilise menetluse läbiviimiseks töövahendi loomine. Sellega tõstetakse klientide rahulolu, hoitakse kokku PMA ressursse, muudetakse efektiivsemaks PMA ametnike töö, ühtlustatakse pakutavaid avalikke teenuseid ning parandatakse asutuseülest koostööd avalike teenuste pakkumisel.
Projekti käigus analüüsitakse Põllumajandusameti (PMA) mahepõllumajanduse ja taimekaitse valdkondade äriprotsessidest tulenevaid vajadusi ning luuakse tehniline spetsifikatsioon, mille alusel tehakse vajalikud arendustööd PMA infosüsteemi (PMAIS) täiendamiseks.
Lõpptulemusena lisanduvad PMAISi mahepõllumajanduse ja taimekaitse valdkondade teenuste elektroonilise menetlemise võimalus PMA ametnikele ning elektroonilised teenused klientidele, mille kasutamine hakkab toimuma läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali. PMAISi luuakse ka tänaseks tehniliselt vananenud mahepõllumajanduse registri ja taimekaitsevahendite registri asemele uued registrid, kuhu migreeritakse andmed olemasolevatest registritest ning kuhu uued andmed hakkavad lisanduma PMAISis läbi viidavate menetlustoimingute tulemuste alusel.
Toetuse summa: 382 983,60 eurot.
Tulemus: PMAISi on arendatud mahepõllumajanduse ja taimekaitse valdkonna jaoks vajalik funktsionaalsus ja kliendiportaali on loodud kliendile pakutavad e-teenused. Töö tulemusena on klientidel võimalik läbi kliendiportaali kasutada mahepõllumajanduse ja taimekaitsega seotud teenuseid ning taotluste menetlemisega ja hilisema järelevalvega seotud tegevused on viidud paberilt elektrooniliseks.

Põllumajandusameti infosüsteemi III etapi arenduse analüüs

Eesmärk: optimeerida riikliku sordiregistriga seonduvate taotluste menetlemisega ning aianduse ja tuulekaera järelevalvega seotud tööprotsesse; leida kulutõhusaimad lahendused avalike e-teenuste osutamiseks; luua eeldused legacy-süsteemi likvideerimiseks aianduse, tuulekaera ja sordikaitse valdkonnas.
Projekti käigus kohtuti Põllumajandusameti (PMA) asjasse puutuvate valdkondade esindajatega. Intervjuudel kogutud teabe põhjal analüüsiti ja kaardistati riikliku sordiregistriga seotud taotluste menetlemise ning aianduse ja tuulekaera järelevalvega seotud tööprotsesside optimeerimise võimalusi. Koostati analüüsidokument, mis annab ülevaate vajalikest muudatustest ning infosüsteemi arenduse mahtudest.
Toetuse summa: 19 074,00 eurot.
Tulemus: PMA aianduse, tuulekaera ja sordi valdkondade protsesside tulevased vaated on kaardistatud ning nõuded infosüsteemile on kirjeldatud. Arenduse mahule on antud hinnang. Välja on pakutud avalike e-teenuste rahulolu hindamise metoodika, mis aitab edaspidi statistilistele andmetele toetudes pakkuda paremaid e-teenuseid. Analüüsi tulemused loovad eelduse PMA infosüsteemi edasisteks arendusteks analüüsitud valdkondades.

 

Viimati uuendatud: 9. jaanuar 2020