Sa oled siin

Kaasamine ja osalemine

Poliitikakujundamisel on suur osa kodanikel ja kodanikuühendustel. Heas poliitikakujundamises saab kaasa rääkida nii kodanik, valitsusväline partner kui ka ekspert ja toimib erinevate riigiasutuste koostöö.

Eri poolte osalemine otsuste tegemisel annab võimaluse teada saada, keda ja kuidas mingi otsus mõjutab.

See võimaldab langetada läbikaalutud ning paremini sihistatud ja mõjusamaid otsuseid, ennetada probleeme elluviimisel ja teadvustada valikuid.

Tule ja räägi kaasa!

 

Mida tähendab kaasamine?

Kaasamise all mõistame seda, et teeme otsuseid koos nendega, keda need otsused mõjutavad, ning nendega arvestades.

Osaliste informeerimine ja kaasamine võimaldab huvirühmadel ja avalikkusel saada tasakaalustatud infot, mis võimaldab mõista otsuste tegemise eesmärke ja lahendusvõimalusi ning anda otsustele legitiimsuse. Eri pooltele probleemide väljaütlemise, lahendusvõimaluste pakkumise ja valikute läbikaalumise juures sõna sekka ütlemise võimaluse andmise kaudu kujuneb parem arusaam ühiskonna ootustest ja otsuste mõjudest.

Kaasamine suurendab poliitikakujundamise avatust, otsuste tegemise läbipaistvust ja loodetavasti ka inimeste usaldust riigi vastu.

Mõjude hindamine

Mõjude hindamine on protsess, mille abil kogutakse tõendusmaterjali poliitikavalikute eeliste ja puuduste kohta ning hinnatakse nende võimalikke tagajärgi. Samas ei ole mõjude hindamise näol tegemist poliitilise otsustuse asendajaga, vaid seda toetava tegevusega. Mõjude hindamine toetab valitsuse otsuste kvaliteeti ja läbipaistvust ning loob paremad eeldused, et need otsused avaldavad soovitud mõju ühiskonnaelu asjade korraldusele.

Kaasamise hea tava

Demokraatliku kaasamise kultuuri saavutame hea tava kui kokkuleppega ühiskonna osapoolte vahel. Kaasamise hea tava on soovituste kogu kõigile riigiasutustele ja eriti neile, kes valitsuse otsuste eelnõusid ette valmistavad. Ka kohalikud omavalitsused on teretulnud otsuste tegemisel lähtuma kaasamise heast tavast.

 

Kuidas otsustusprotsess toimib?

 • Nii valitsuse kui ka riigikogu otsustusprotsess on avatud ja elektrooniline algatamisest kuni avaldamiseni Riigi Teatajas (mis sisaldab kõigi seaduste terviktekste).
 • Kaasamise hea tava näeb ette, et valitsusasutus esitab seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, arengukava koostamise ettepaneku või muu olulise mõjuga küsimuse enne otsustamist avalikule konsultatsioonile eelnõude infosüsteemi, aga vajaduse korral lisaks ka otse huvirühmade poole pöördudes ettepanekute kogumiseks ja arvamuse avaldamiseks.
 • Valitsuse õigusloomeline tegevus on avatud läbi eelnõude infosüsteemi (EIS). EIS annab avaliku ligipääsu eelnõudele ja nende menetlemisele, samuti arvamuste avaldamiseks.
 • Tagasisidet ettevalmistamisel olevatele eelnõudele on võimalik anda interneti vahendusel avaliku konsultatsiooni ja kooskõlastamise etapis.
 • Kui osaleda soovijal ei ole selge, mille kohta täpsemalt arvamust küsitakse, tuleks seda infot küsida konkreetse otsuse ettevalmistamise eest vastutavalt teenistujalt.
 • Lisaks on kõigil ministeeriumidel kaasamise koordinaator, kelle poole võib pöörduda, kui on üldisemaid küsimusi kaasamise korraldamise kohta ministeeriumis või ei ole selge, kes ametnikest eelnõu ettevalmistamise eest vastutab.


Avalik konsultatsioon

Kui avalik konsultatsioon eelnõude infosüsteemis või osalusveebis on avatud, annab valitsusasutus sellest huvirühmadele teada:

 • selgitatakse, milleks otsuse eelnõud on vaja;
 • nimetatakse huvirühmad;
 • märgitakse need küsimused, mille kohta oodatakse huvirühmade seisukohti;
 • kirjeldatakse kaasamise edasist käiku ja eelnõu edasist menetlust.

 

Poliitikakujundamise ja õigusloome protsess

Loe lähemalt, kuidas poliitikaid kujundatakse ja seaduseelnõusid ette valmistatakse ning millised on valitsusväliste poolte võimalused neis  protsessides osaleda.

 

Kust saada infot ja kus osaleda?

 • Valitsuse tegevusprogramm ja ministeeriumide tööplaanid

  Kui soovid teada, millised on valitsuse poliitilised lubadused ja eesmärgid, siis valitsuse ettevalmistatavate olulisemate otsuste info leiad valitsuse tegevusprogrammist, ministeeriumide õigusloomeliste algatuste ülevaatest ja ministeeriumide tööplaanidest.

  Valitsuse tegevusprogramm
  Ministeeriumide õigusloomeplaanid

 • Eelnõude infosüsteem (EIS)

  Kui soovid kaasa rääkida ja täpsemalt kursis olla, millised otsused on valitsusel ettevalmistamisel, leiad selle info ja materjalid eelnõude infosüsteemist (EIS). See on kõigile avatud e-keskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsuse istungile esitamine ning ka avalik konsultatsioon. EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, avalikul konsultatsioonil või kooskõlastamisel oleva eelnõu kohta arvamust avaldada ning tellida eelnõude kohta e-postile teavitusi.

  Eelnõude infosüsteem

 • Osalusveeb

  Kui Sul on idee või ettepanek, mille soovid valitsusele saata, tee seda osalusveebis osale.ee. Siit saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuselt vastuse.

  Osale.ee

 • Rahvaalgatus.ee

  Kui soovid esitada Riigikogule kollektiivse pöördumise (ehk algatuse), siis saad seda teha Rahvaalgatus.ee veebis. See on arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mis võimaldab igaühel teha ettepaneku, kuidas ühiskonnaelu parandada või mõnda seadust muuta.
  Rahvaalgatus.ee

 • Teised kanalid

  Iga ministeerium on välja töötanud omad viisid, kuidas osalisi kaasata ja konkreetse ministeeriumi pakutavate osalemise võimaluste infot vaata ministeeriumi veebilehelt. Mõne arutatava teema jaoks on loodud eraldi blogi ja kasutatakse ka sotsiaalmeediat.
  Räägi kaasa

 
 

Aare Kasemets

Strateegia- ja finantsosakonna nõunik, kaasamiskoordinaator

 Telefon: 625 6132
aare.kasemets@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 18. jaanuar 2022