Sa oled siin

Kalapüügi innovatsioonitoetus 2019

Maaeluministeerium kutsus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 rakenduskava raames esitama taotlust kalapüügi innovatsioonitoetuse kasutamise kavva nimetamiseks.

Toetuse kasutamise kava alusel antakse toetust nendele evalveeritud teadus- ja arendusasutustele, kes on kavas nimetatud.

 • Enda nimetamist toetuse kasutamise kavva võisid taotleda evalveeritud teadus- ja arendusasutused.
 • Taotlusi sai esitada kuni 12. maini 2019.
 • Toetuse kasutamise kava eelarve on 1 844 290 eurot.

Illustratsioon: Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi logo perioodiks 2014–2020

 

Osalejale

 • Taotlusi said esitada vaid evalveeritud teadus- ja arendusasutused.
 • Tähtaeg taotluste esitamiseks oli 12. mai.
 • Taotlus pidi sisaldama andmeid, mis on kirjeldatud määruse "Kalapüügi innovatsioonitoetus" § 6 lg 4 p-des 1–9 ja § 6 lg 5 p-des 1–6, ning dokumente, mis on nimetatud sama määruse § 6 lg 6 p-des 1–3.
 • Taotlused tuli esitada Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga "EMKF meede 1.1 taotlus".
 • Lisainfo: Reili Kivilo (reili.kivilo@agri.ee, tel 625 6525), Maaeluministeeriumi kalamajandusosakond.

Materjalid

 

Eesmärk ja lisainfo

Kalapüügi innovatsioonitoetuse eesmärk on kalavarude hea seisundi säilitamine, säästlike ja keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamine kalapüügiks, uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja uute, kasutamata vee-elusressursside tõhus kasutamine.

Taotlusi saab esitada teemade puhul, mis aitavad kaasa järgmiste eesmärkide saavutamisele (taotluses ära märkida, millise teema kohta taotlus esitatakse):

 • kalavarude hea seisundi säilitamine;
 • kalapüügiks säästlike ja keskkonnahoidlike lahenduste väljatöötamine;
 • uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses;
 • uute, kasutamata vee-elusressursside tõhus kasutamine.

Nõuetekohaseid taotlusi hindab maaeluministri käskkirjaga kokku kutsutud hindamiskomisjon kalapüügi innovatsioonitoetuse määruse §-s 7 sätestatud kriteeriumite alusel.

Hindamistulemuste koondamisel moodustab paremusjärjestuse, lugedes paremaks taotluseks suurema koondhinde saanud taotluse.

2019. aastal eelistatakse võrdse koondhindega taotluste puhul taotlusi, milles toodud tegevused panustavad järgmiste eesmärkide saavutamisse:

 • uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses;
 • uute, kasutamata vee-elusressursside tõhus kasutamine.

Hindamistulemustest ning meetme rahastamiseks ettenähtud vahenditest lähtuvalt nimetatakse toetuse kasutamise kavas teadus- ja arendusasutused, kes võivad kava alusel toetust taotleda.

Toetuse kasutamise kava kehtestatakse 40 tööpäeva jooksul (s.t 14. juuniks) arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Maaeluministeeriumi ja PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul arvates kava kehtestamisest. Taotlejaid informeeritakse toetuse kasutamise kava kehtestamisest e-posti teel.

Viimati uuendatud: 5. juuli 2019