Sa oled siin

Loomkatse korraldamine

Illustratsioon: albiino laborihiir laboritöötaja käte vahel.Loomkatsetes kasutatakse katseloomi lubatud teaduslikul või hariduslikul eesmärgil – näiteks mitmesuguste uuringute korraldamise käigus, ravimite, toitude ja muude ainete ohutuse kontrollimiseks, hariduse omandamise käigus või kohtuekspertiisi uuringute tegemiseks.

Loomkatse käigus võib loom olla sunnitud taluma valu, kannatusi või vigastusi, mis on sama suured või suuremad kui hea veterinaartava kohaselt tehtud nõelatorge. Lisaks võib loomkatse kavatsetult või tõenäoliselt lõppeda looma sünni, koorumise või surmaga. Seetõttu on loomkatsete tegemine väga rangelt reguleeritud ning sellele kehtib suur hulk piiranguid. Näiteks ei tohi kasutada loomkatset uuringu läbiviimiseks, kui selle eesmärgi täitmiseks saab rakendada ka sellist teaduslikult põhjendatud meetodit, mille puhul katselooma kasutamist pole ette nähtud.


 

Luba loomkatseprojekti läbiviimiseks

Ühte või mitut loomkatset hõlmavat ning teaduslikul eesmärgil kasutatavat tööprogrammi nimetatakse loomkatseprojektiks. Loomkatseprojekti läbiviimiseks tuleb esmalt taotleda luba.

Loa saamiseks tuleb esitada taotlus loomkatseprojekti loakomisjonile. Taotluse võib komisjonile esitada paberil allkirjastatuna aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna meilitsi aadressil info@agri.ee.

Loa andmise või sellest keeldumise otsuse langetab komisjon 40 tööpäeva jooksul nõuetele vastava loataotluse saamisest arvates. Seda tähtaega võib komisjon pikendada ühel korral kuni 15 tööpäeva, juhul kui luba taotletakse täiendavat ekspertiisi nõudva loomkatseprojekti läbiviimiseks või kui loomkatseprojekt hõlmab mitut valdkonda. Tähtaja pikendamisest teatab komisjon loa taotlejat meilitsi või posti teel.

Loomkatseprojekti loakomisjoni kuuluvad esindajad Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Maaeluministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Keskkonnaministeeriumist, Terviseametist, Põllumajandus- ja Toiduametist, Eesti Loomakaitse Seltsist ning MTÜ-st Loomus.

 

Loomkatseprojekti loakomisjoni istungid ja taotluste esitamise tähtajad

Palume esitada loomkatseprojekti loataotlused hiljemalt tabelis märgitud tähtajal enne istungi toimumist aadressile info@agri.ee.

Istungi kuupäev Taotluse esitamise tähtaeg
19. jaanuar 2022 11. jaanuar 2022
17. veebruar 9. veebruar
21. märts 11. märts
20. aprill 11. aprill
19. mai 11. mai
17. juuni 9. juuni
16. august 8. august
15. september 7. september
17. oktoober 7. oktoober
15. november 7. november
15. detsember 7. detsember
 

Katseloomadega tegelevad ettevõtted

Vivaariumid ehk ettevõtted, kes tegelevad katseloomadega, jaotatakse tegevusvaldkonna järgi kolmeks: katseloomade kasvatajad, katseloomadega varustajad ja katseloomade kasutajad.

Kõik katseloomadega tegelevad ettevõtted peavad enne tegevusega alustamist taotlema tunnustamist Põllumajandus- ja Toiduametilt.

 

Loe ja vaata lisaks

Statistika loomade kasutamisest teaduskatsetes Eestis

Alates 2021. aastast avaldatakse Euroopa Liidu ülene statistika ELi katseloomade loomkatsetes kasutamise statistilise teabe andmebaasis.

Loomkatsete mittetehnilised kokkuvõtted

Alates 2021. aastast avaldatakse kokkuvõtted projekti kaupa Euroopa Liidus loa saanud loomkatseprojektide mittetehniliste kokkuvõtete andmebaasis.

Lisainfo

Õigusaktid

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Komisjoni lisamaterjalid

 

Viimati uuendatud: 23. detsember 2021