Sa oled siin

Maaeluministeeriumi valitsemisala keskne kaasamiskava 2019

Maaeluministeeriumi keskne kaasamiskava koondab valitsemisala olulisemad poliitika- ja õigusloome, poliitikate elluviimise ja teadmussiirdega seotud tegevused ja üritused.

Keskse kava eesmärk on luua paremaid eeldusi huvipoolte kaasamiseks (teavitamine, osalemine) ning arengukavades seatud ühiste tulemus- ja mõjueesmärkide saavutamiseks.

Lisainfo ja ettepanekud

Aare Kasemets
nõunik
strateegia- ja finantsosakond
tel 625 6132
mob 5648 9869
Skype aare1skype
aare.kasemets@agri.ee
 

Maaeluministeeriumi ja valitsemisala asutuste olulisemad kaasamistegevused

Aeg Tegevus Kaasamise vorm ja eesmärk Vastutav asutus ja kontaktisik Lisainfo
01.01–31.12. Eesti toidutee 2019 Eesti toidu tutvustamine, sh maakondlikud üritused

Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakond, ekspordi ja turuarenduse büroo, kadi.raudsepp@agri.ee

Eesti toidutee on koostööprogramm, mida koordineerib Maaeluministeerium ja kus osalevad kõik maakonnad oma üritustega. Vaata ja leia oma toidutee: www.toidutee.ee

18.01. "Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030" (PõKa 2030) – juhtkomisjoni istung Kirjalikud täpsustusettepanekud PõKa 2030 eelnõu tekstile Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakond, aare.kasemets@agri.ee Istungil lepiti kokku, et juhtkomisjoni liikmetel on vajadusel võimalik esitada PõKa 2030 eelnõu tervikteksti tööversioonile täpsustusettepanekuid. Kõik PõKa 2030 materjalid avaldatakse Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/poka-2030
04.02. PõKa 2030 eelnõu infokiri Kirjalik teavitus (u 400 in), sh info tagasisidest PõKa 2030 protsessi koostamisele Maaeluministeeriumi avalike suhete osakond, anne-liisi.mandmets@agri.ee Infokiri PõKa 2030 koostamises saadetakse osalejatele e-postiga ja avaldatakse Maaeluministeeriumi kodulehel PõKa 2030 rubriigis.
01.02–30.08. PõKa 2030 keskkonnamõjude strateegiline hindamine Keskkonnamõjude strateegilise hindamise uuringu teeb Hendrikson & Ko Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakond, aare.kasemets@agri.ee PõKa 2030 keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm ja seotud materjalid avaldatakse Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/poka-2030
11.02–20.02. PõKa 2030 senise kaasamisprotsessi hindamise e-küsitlus (u 580 adressaati) PõKa partnerite arvamuste ja ettepanekute e-küsitlus, korraldab E&Y Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakond, aare.kasemets@agri.ee Tulemused avaldatakse Maaeluministeeriumi kodulehel PõKa 2030 rubriigis https://www.agri.ee/et/poka-2030
01.2019–12.2020 Euroopa Liidu ühise põllumajandus­poliitika (ÜPP) koostamise, konsulteerimise ja kooskõlastamisega seotud tegevuskava Ülevaate andmine ühise põllumajanduspoliitika koostamise  protsessist põllumajanduse, toidutööstuse ja maaelu arengu esindusühendustele, juhtkomisjonile jt. Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakond, ove.poder@agri.ee ja paula.talijarv@agri.ee Ühise põllumajanduspioliitika strateegiakava esialgne aja- ja kaasamiskava on koostatud. Kaasamine saab alguse juhtkomisjoni moodustamisega (protsess käimas) ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamisega (ministri käskkiri, märtsis). Teavitust tehakse avalikus meedias, Riigikogu maaelukomisjonis, ÜPP juhtkomisjonis, põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus (PMAN) ja mujal. Eeldus: juhtkomisjoni liikmed kaasavad (teavitus ja osalus) oma liikmesorganisatsioone riigi ja maakondade tasandil.
11.02.–23.02 Eesti toidu nädalad Berliinis KaDeWe kaubamajas Eesti toidu tutvustamine Saksamaal

Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo, kadi.raudsepp@agri.ee

https://www.agri.ee/et/uudised/eesti-toitu-esitletakse-mainekas-saksamaa-kaubamajas
01.03 PõKa 2030 eelnõu mõjude eelhindamise vahearuanne (Eesti Maaülikool) Kirjalik teavitus Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakond, aare.kasemets@agri.ee Tehakse uuringud. Kooskõlastatud vahearuanne avaldatakse Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/poka-2030
15.03 PõKa 2030 eelnõu ja seletuskirja uus versioon, sh mõjude eelhindamise ja kaasamise protsessi tulemused. PõKa juhtkomisjoni jt partnerite kirjalik teavitus, vajadusel konsultatsioonid Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakond, aare.kasemets@agri.ee PõKa 2030 eelnõu ja materjalid avaldatakse Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/poka-2030
Märts–aprill PõKa 2030 eelnõu esimene kooskõlastusring (riigiasutused, kohalike omavalitsuste liidud) Eelnõude Infosüsteemis (EIS) riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste liitude kooskõlastus (sh arvamuste ja ettepanekute esitamise võimalus) Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakond, aare.kasemets@agri.ee PõKa 2030 eelnõu ja seletuskiri avaldatakse Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/poka-2030
01.01–22.04 Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu Vajadusel täiendav teabevahetus ja konsultatsioonid seotud huvipooltega Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakond, elsa.peipman@agri.ee Maaeluministeeriumi õigusloome tööplaan 2019. Eelnõu väljatöötamine on seotud Euroopa Liidu õigusega. Töö algas 2018. a. Huvipooli on kaastatud eelnõu väljatöötamiskavatsuse ja seaduseelnõu väljatöötamise etapil. Seaduse muutmise eesmärgid: tegevusloakohustuse asendamine teatamiskohustusega toidukäitlemise valdkondades, kus piisab majandustegevusteate esitamisest; volitusnormi loomine, et ministri määrusega saaks kehtestada erandeid väikesemahulisele ettevõttele; jaekaubandusettevõtte erandi laiem rakendamine loomse toidu turustamisel.
01.01–15.07 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vajadusel täiendav teabevahetus ja konsultatsioonid seotud huvipooltega Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo, tuuli.sooaar-sade@agri.ee Maaeluministeeriumi õigusloome tööplaan 2019. Asjaomaste ettevõtlusorganisatsioonidega konsulteeriti eelnõu väljatöötamiskavatsuse koostamisel, sh analüüsiti ettevõtete halduskoormuse vähendamise võimalusi. Alkoholiseaduse muutmise peamised eesmärgid: lõpetada riikliku alkoholiregistri pidamine; kaotada katseprotokolli nõue; lihtsustada alkoholi ringluse (import/eksport) dokumenteerimist; 4) kaotada topeltteavitamise kohustus.
01.01–05.06 Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu Vajadusel täiendav teabevahetus ja konsultatsioonid seaduseelnõu rakendamisega seotud huvipooltega Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakond, maia.radin@agri.ee Maaeluministeeriumi õigusloome tööplaan 2019. Eelnõu väljatöötamine on seotud Euroopa Liidu õigusega. Töö algas 2017. a. Muudatuse peamine eesmärk on viia seadused kooskõlla ametliku kontrolli määrusega [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/625], mille eesmärk on kehtestada ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute ühtlustatud EL-i raamistik, mis kehtib kogu toidutarneahelas.
01.01.–31.12. Taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu Teabevahetus ja konsultatsioonid seotud huvipooltega Maaeluministeeriumi taimetervise osakond, olga.lavrentjeva@agri.ee Maaeluministeeriumi õigusloome tööplaan 2019. Eelnõu väljatöötamine on seotud Euroopa Liidu õigusega. Töö algas 2018. a (seos PõKa 2030 "2.2.1 PM-tootjate ja toiduainetööstuse konkurentsivõime").
01.02.–31.12. Ebaausate kaubandustavade direktiivi ülevõtmine Eesti õigusraamistikku Konsultatsioonid ja õigusloome tegevuste planeerimine Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo, kaie.laanevali@agri.ee Ebaausate kaubandustavade direktiivi ülevõtmine Eesti õigusraamistikku. Maaeluministeeriumis toimus 22.02 kohtumine Justiitsministeeriumiga, kus lepiti kokku, millisesse seadusesse direktiiv sisse kirjutada. Täpsem ajakava selgub märtsis.
02.2019–02.2020 Põllumajandustootjate, toodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevate ettevõtjate toetusvajaduste ja võimaliku sekkumise mõju ulatuse analüüs Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetmete mõju ulatuse analüüs, sihtrühmade teavitus (alus uute meetmete kavandamise aruteluks). Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakond, paula.talijarv@agri.ee Rakendusliku uuringu (sh küsitlused) ja analüüsi teeb Põllumajandusuuringute Keskus ja uuringut tutvustatakse avalikkusele praeguse kava kohaselt 2020. a veebruaris. Lisainfo http://pmk.agri.ee/
01.01.2019–21.04.2021 Veterinaarseadustiku eelnõu Teabevahetus ja konsultatsioonid seotud huvipooltega Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakond, enno.piisang@agri.ee Maaeluministeeriumi õigusloome tööplaan 2019–2021. Eelnõu väljatöötamine on seotud Euroopa Liidu õigusega. Töö algas 2018. a.
27.04 Avatud kalasadamate päev Üritus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) toetustest teavitamiseks ning tootja ja tarbija kokkutoomiseks. Maaeluministeeriumi avalike suhete osakond, triin.heinaste@agri.ee https://www.agri.ee/et/avatud-kalasadamate-paev-2018
27.05–02.06 Avatud toiduainetööstuste nädal Eesti toidu tutvustamine

Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo, kadi.raudsepp@agri.ee

https://www.agri.ee/et/uudised/avatud-toidutoostuste-nadal-sai-avapaugu

 

Mai Vana-Võromaa maitsete aasta avamine Eesti toidu tutvustamine

Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo, kadi.raudsepp@agri.ee

https://www.agri.ee/et/uudised/jargmisel-kevadel-votab-vana-voromaa-parnumaalt-ule-toidupiirkonna-tiitli
Mai Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 mullastikumeetmete hindamise tulemuste teemapäev "Eesti mullad" Põllumajandusuuringute Keskuse rakendusuuringu tulemuste tutvustus

Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakond ja Põllumajandusuuringute Keskus, vivia.aunapuu-lents@agri.ee

Teemapäeva korraldamise info täpsustub päeva lähenedes. Vt ka Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehte http://pmk.agri.ee/
Juuni Uuring "Metitsilliinresistentsete stafülokokkide põhjustatud infektsioonide levimus veistel ja koertel Eestis" Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi rakendusuuringu tutvustus valdkonnaga seotud sihtrühmadele Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakond, maarja.malm@agri.ee, ning toiduohutuse osakond, piret.aasmae@agri.ee Uuringu „Metitsilliinresistentsete stafülokokkide põhjustatud infektsioonide levimus veistel ja koertel Eestis" tegi Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi uurimisrühm (projekti juht Piret Kalmus). Uuring avaldatakse nõuandeteenistuse portaalis www.pikk.ee.
Juuni Uuring "Sigade kirurgilise kastreerimise alternatiivide majanduslik mõju" Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi rakendusuuringu tutvustus valdkonnaga seotud sihtrühmadele

Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakond, maarja.malm@agri.ee, ning toiduohutuse osakond, maia.radin@agri.ee

Uuringu projektijuht: Julia Jeremejeva. Uuring avaldatakse nõuandeteenistuse portaalis www.pikk.ee.
Juuni Uuring "Ergotalkaloidide saadavuse hindamine toidus" Eesti Taimekasvatuse Institiuudi tehtud rakendusuuringu tutvustus valdkonnaga seotud sihtrühmadele

Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakond, maarja.malm@agri.ee, ning toiduohutuse osakond, maia.radin@agri.ee

Uuringu juht: Lee Põllumaa (Eesti Taimekasvatuse Instituut). Uuring avaldatakse nõuandeteenistuse portaalis www.pikk.ee
21.07 Avatud talude päev Kõigil võimalik osaleda, et tutvuda maaelu võimaluste ja mitmekesisusega. Taludel võimalus müüa tooteid otse tarbijale. Maaeluministeeriumi avalike suhete osakond, kertu.kark@agri.ee Kõik on oodatud. Lisainfo: https://maainfo.ee/index.php?page=3759
Juuli Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 elurikkuse meetmete hindamise teemapäev "Põllumajanduskeskkond ja elurikkuse hoidmine" Põllumajandusuuringute Keskuse rakendusuuringu tulemuste tutvustus

Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakond, vivia.aunapuu-lents@agri.ee

Teemapäeva korraldamise info täpsustub päeva lähenedes. Vt ka Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehte http://pmk.agri.ee/
25.07.2019–09.03.2020 Taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus Sihtrühmade teavitus, probleemid ja ettepanekud Maaeluministeeriumi taimetervise osakond, madis.voikar@agri.ee Maaeluministeeriumi õigusloome tööplaan 2019–2020. Eelnõu on seotud Euroopa Liidu õigusega.
10.01.2019–02.09.2020 Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus ja eelnõu Kirjalik teavitus ja eelnõule ettepanekute saamine Maaeluministeeriumi taimetervise osakond, marika.ruberg@agri.ee Maaeluministeeriumi õigusloome tööplaan 2019–2020. Eelnõu on seotud Euroopa Liidu õigusega. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 kohaldatakse alates 1.01.2021, samaks tähtajaks peavad jõustuma ka mahepõllumajanduse seaduse muudatused. Lisaks EL-i määrusega ettenähtud muudatustele on kavas vaadata üle ka Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti järelevalvevaldkonnad ning riigilõivud.
09.09.2019–07.04.2020 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu Teabevahetus ja konsultatsioonid seotud huvipooltega Maaeluministeeriumi kalamajandusosakond, kadi-liis.sepp@agri.ee Maaeluministeeriumi õigusloome tööplaan 2019–2020. Eelnõu väljatöötamine on seotud Euroopa Liidu õigusega.
September PõKa 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne Teavitus aruande valmimisest ja arutelukoosolek Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakond, aare.kasemets@agri.ee PõKa 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise programm jm materjalid on avaldatud Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/poka-2030
September Eesti toidu kuu Eesti toidu tutvustamine Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo, kadi.raudsepp@agri.ee https://www.agri.ee/et/uudised/eesti-toidu-kuu-saab-alguse-eesti-pollumajandusmuuseumis
Oktoober PõKa 2030 koostamises osalenud partnerite tänuüritus PõKa 2030 koostamises osalenud inimeste teabevahetus ja tulemuste vahekokkuvõte. Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakond, aare.kasemets@agri.ee
Oktoober Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 veekaitse meetmete hindamise teemapäev: "Põhjavee näitajad" Põllumajandusuuringute Keskuse rakendusuuringu tulemuste tutvustus

Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakond ning Põllumajandusuuringute Keskus, vivia.aunapuu-lents@agri.ee

Teemapäeva korraldamise info täpsustub päeva lähenedes. Vt ka Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehte http://pmk.agri.ee/
November Põllumajanduse suurandmete teadmussiirde programm Programmi esimese etapi tulemuste tutvustamine Põllumajandusuuringute Keskus, urmas.visse@pmk.agri.ee, ja Maaeluministeeriumi taimetervise osakond, martin.kukk@agri.ee Lisainfo: https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/pollumajanduse-suurandmete-teadmussiirde-programm/
Koosolekud vastavalt vajadusele (2019) Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 seirekomisjon Komisjon vaatab üle MAK 2014–2020 elluviimise tulemused, hindab eesmärkide saavutamist, jm. Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakond, paula.talijarv@agri.ee

MAK 2014–2020 seirekomisjoni juhib Marko Gorban, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler. Seirekomisjoni koosseis ja istungite protokollid on avaldatud Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020/seire-ja-hindamine/seirekomisjon

 

Maaeluministeeriumi partnerite korraldatavad koostööüritused

Aeg Tegevus Korraldaja Lisainfo
05.02.–09.04. Konkurss "Eesti parim toiduaine" (kandideerimine kuni 28.02.2019) Toiduliit Eesti parimate uute toodete väljaselgitamine. Konkursi projektijuht: Tessa Valgepea, tessa@toiduliit.ee. Info ja osalemistingimused: http://toiduliit.ee/tegevused/parim
23–25.04 Agroforum Mare Balticum 2019 "Agroecology as a driver for sustainable food systems" Tartus Eesti Maaülikool Programm ja registreerimine: http://agroforum.emu.ee/
24.04. XIII toiduainetööstuse aastakonverents „Kuidas püsida konkurentsis?" Toiduliit Eesti toiduainetööstustele pühendatud iga-aastane suursündmus, kus autasustatakse ka Eesti parima toiduaine tiitli pälvinud ettevõtteid.Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp, sirje@toiduliit.ee; projektijuhid Inge Suviste (inge@toiduliit.ee) ja Tessa Valgepea (tessa@toiduliit.ee). Lisainfo: http://toiduliit.ee/tegevused/aastakonverents
25.–27.04. Maamess Tartus Tartu Näitused https://maamess.ee/
04.05 Talgupäev „Teeme ära" Kodukant,  Eesti Looduse Fond www.teemeara.ee
13.06. Tasakaalustatud toitumise konverents Toiduliit Info: http://toiduliit.ee/tegevused/tasakaalustatud-toitumise-konverents
1.03–27.07 Konkurss "Aasta küla 2019" Eesti Külaliikumine Kodukant Üle kahe aasta toimuv üle-eestiline konkurss, kus igast maakonnast osaleb üks esindusküla. Juunis on võimalik valida rahva lemmik. Soovijad saavad kandidaate külastada kokkuleppel, et näha, milline on üks elujõuline küla maapiirkonnas. Lisainfo: www.kodukant.ee. Kontaktisik: Krista Habakukk, krista@kodukant.ee
26.–28.07 Eesti külade XIII maapäev Sihtrühmade teavitus, maapäeva manifesti täiendamine ja kirjalikud ettepanekud Eesti Külaliikumine Kodukant. Kontaktisik: Krista Habakukk, krista@kodukant.ee. Maapäeva töörühmade ettevalmistus käib pidevalt; teavet saab Eesti Külaliikumise Kodukant kodulehelt www.kodukant.ee/maapäev/
August Kampaania "Soeta eestimaist, toeta eestimaist!" Toiduliit Kampaania, mille käigus kutsutakse üles tarbijaid eelistama kodumaiseid tooteid. Täpsem info: http://toiduliit.ee/tegevused/marka-lipumarki
10.–13.09. Euroopa maaeluvõrgustiku juubelikonverents Pärnumaal Põllumajandusuuringute Keskuse Maaeluvõrgustik ja Eesti Leader Liit LINC on Euroopa Liidu loodud Leader-programmi tegevusgruppide iga-aastane kokkusaamine. LINC-i konverentside eesmärk on olnud jagada kogemusi maaelu edendamiseks ettevõetud sammudest, tutvuda Leader-programmi edulugudega, luua kontakte ühiste projektide elluviimiseks, sõlmida uusi koostöölepinguid ning luua ühtsustunnet läbi Euroopa kulinaarsete saavutuste ja aktiivsete tegevuste. Lisainfo: https://ajaleht.laaneranna.ee/2018/11/12/euroopa-suurima-maaeluvorgustiku-juubelikonverents-peetakse-2019-aastal-parnumaal/
26.09 Toiduohutuse konverents Toiduliit Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" valdkonna "Toiduohutus" raames toimuv konverents. Täpsem info avaldatakse veebilehel https://toiduteave.ee/konverentsid/
29.09 Mainekujunduslik külastuspäev "Maal elamise päev" Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Leader Liit, Põllumajandusuuringute Keskuse Maaeluvõrgustik, kohalikud omavalitsused jm Kontaktisik: Krista Habakukk, krista@kodukant.ee. Kõigil huvilistel on võimalik tutvuda maal kättesaadavate avalike teenuste ja pakutavate töökohtadega. Päev on suunatud neile, kes soovivad asuda maale elama, ning on jätkuks programmile "Maale elama". www.kodukant.ee
Oktoober Konkurss "Südamega tegija" Toiduliit Iga–aastane konkurss, mille raames valitakse toidutööstuste personali seast välja enim silma paistnud töötaja ehk südamega tegija.
23.10 Leivaliit 30 Eesti Leivaliit Eesti Leivaliidu 30. aastapäevale pühendatud konverents „Leib on elu“. Samas ka aastapäevateemaline kondiitrite konkurss. Toimumiskoht: Tallinna Toidumess, Eesti Näituste messikeskus. Lisainfo: Eesti Leivaliit.
23.–25.10 Tallinna Toidumess Profexpo OÜ Lisainfo: http://profexpo.ee/foodfair ja Tiit Sarv: tiit.sarv@profexpo.ee
25.10

VI koostöökonverents

Toiduliit Tallinna Toidumessi raames korraldatav konverents. Täpsem teave Eesti Toiduainetööstuse Liidu kodulehel.
November Euroopa III maaelu parlament Kodukant, Maaeluministeerium, Eesti Leader Liit, Põllumajandusuuringute Keskuse Maaeluvõrgustik jt Eesti delegatsiooni osalemine ja Euroopa maaelu parlamendi manifesti täiendamine. Tööseminar toimub Eestis 27. juulil Eesti külade maapäeva raames. Euroopa maaelu parlament on algatus, mis koondab kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide maaeluga tegelevad ühendused ja teeb ettepanekuid liikmesriikide maaelu programmidesse läbi ühise manifesti. Lisainfo: www.kodukant.ee

 

Viimati uuendatud: 19. september 2019