Sa oled siin

Maaeluministeeriumi valitsemisala keskne kaasamiskava 2021

Maaeluministeeriumi keskne kaasamiskava koondab valitsemisala olulisemad poliitika- ja õigusloome, poliitikate elluviimise ja teadmussiirdega seotud tegevused ja üritused.

Lisainfo ja ettepanekud

Aare Kasemets
nõunik
strateegia- ja finantsosakond
tel 625 6132
mob 5648 9869
Skype: aare1skype
aare.kasemets@agri.ee
 

Maaeluministeeriumi seaduseelnõude koostamise ajakava

Eelnõude infosüsteemi tähtaeg

Eelnõu pealkiri

Kaasamise vorm ja eesmärk

Kontaktisik(ud)

Lisainfo

Veebruar 2021

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu

Teavitus, hilisemas etapis konsultatsioonid

Liisa Kähr, liisa.kahr@agri.ee, maaelupoliitika ja analüüsi osakonna maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo nõunik

Muudatuste eesmärk on vähendada erimärgistatud diislikütuse väärkasutamist. Muudatuse tulemusena ei ole eriotstarbeline diislikütus enam kättesaadav kõigile, vaid üksnes neile ettevõtjatele, kellele PRIA on andnud selle ostuõiguse. Väärkasutamise ennetamiseks luuakse eelnõuga nn õigustatud isikute register (PRIA), kust kütusemüüjad enne eriotstarbelise diislikütuse müüki saavad kontrollida, kas isikul on õigus seda osta.

Mai 2021

Söödaseaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu

Konsulteerimine (arvamuste ja ettepanekute küsimine)

Eda Ernes, eda.ernes@agri.ee, toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist

Söödaseaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõuga rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/4, mis käsitleb ravimsööda tootmist, turuleviimist ja kasutamist. Määrust hakatakse kohaldama 28. jaanuarist 2022. a.

Mai 2021

Alkoholiseaduse muutmise seadus

Teavitus

Madis Võikar, madis.voikar@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Seaduses tehakse muudatused seoses alkoholiregistriga. Sihtgrupiks on alkoholikäitlejad.

Juuni 2021

Väetiseseaduse muutmise eelnõu

Teavitus, infovahetus

Erika Lõhmuste, erika.lohmuste@agri.ee, taimetervise osakonna nõunik

Väetiseseaduse muutmise eelnõu puudutab eelkõige väetisetoodete tootjaid, kes soovivad oma toodangule saada CE-märgist. Euroopa Parlament on vastu võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2019/1009, millega kehtestatakse ELi väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise nõuded.

September 2021

Toidutarneahelas ettevõtjavahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavade takistamise seaduse eelnõu

Teavitus, hilisemas etapis konsultatsioonid (arvamuste ja ettepanekute küsimine)

Janeli Tikk, janeli.tikk@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo juhataja

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle sätted, mis sisalduvad samal eesmärgil kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2019/633, mis käsitleb põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjate vahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid. Eelnõu eesmärk on kaitsta põllumajandustooteid ja toitu müüvaid ettevõtjaid ostjate ebaausate kaubandustavade eest.

Eelnõu esialgse versiooniga saab tutvuda EISis  aadressil https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/9fcc9c25-aebc-44a8-89e5-a... ning selle toimiku number EISis on 20-1286/01.

September 2021

Kalandusturu korraldamise seaduse (KTKS) eelnõu

Teavitus, konsulteerimine (arvamuste ja ettepanekute küsimine)

Oleg Epner, oleg.epner@agri.ee, kalamajandusosakonna kalanduse arengu büroo juhataja

Sihtrühmaks on kalandussektori ettevõtjad, rannakalurid, tootjaorganisatsioonid, avalik-õiguslikud organisatsioonid. KTKSi koostamisse ja kooskõlastamisse EISis on plaanis kaasata

  • erialaliidud (Eesti Kalurite Liit,Eesti Kalaliit ja Eesti Kaugpüüdjate Liit),
  • tootjaorganisatsioonid (Eesti Kalapüügiühistu, Eesti Kalatootjate Keskühistu, Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu, Eesti Traalpüügi Ühistu, Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm, Peipsi Kalandusühistu),
  • tegevusgrupid ( Liivimaa-, Läänemaa-, Harjumaa-, Virumaa-, Hiiumaa-, Saaremaa-, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve ning Võrtsjärve),
  • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium ja Keskkonnaministeerium

Detsember 2021

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsus

Teavitus, hilisemas etapis konsultatsioonid

Merjan Savila, merjan.savila@agri.ee, taimetervise osakonna peaspetsialist

Väljatöötamiskavatsuse koostamisse kaasatakse seemnekartuli tarnijad ja nn pärandsortide kasvatajad. Väljatöötamiskavatsuse koostamise eesmärk on analüüsida seemnekartuli sertifitseerimise riigilõivude kehtestamise vajadust, vanade sortide kasvatamise ning puuvilja- ja marjakultuuride geneetilistele ressurssidele erisuse tegemist.

Detsember 2021

Taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

Teavitus, konsultatsioonid

Evelin Hillep, evelin.hillep@agri.ee, taimetervise osakonna nõunik

Väljatöötamiskavatsuse koostamise eesmärk on analüüsida taimekaitsekoolituse ja -tunnistusega seonduvad reegleid, taimekaitsevahendite kaugmüüki puudutavaid asjaolusid ja trahvimäärade ajakohasust ning ajakohastada tasude ja lõivudega seonduvad sätted.

Väljatöötamiskavatsuse koostamisse kaasatakse taimekaitsevahendite professionaalsed kasutajad nii põllumajandus- kui ka muudes sektorites ning taimekaitsekoolituste korraldajad.


 

Vabariigi Valitsuse ja maaeluministri määruste eelnõude koostamise ajakava

Tähtaeg eelnõude infosüsteemis

Eelnõu pealkiri

Kaasamise vorm ja eesmärk

Kontaktisik(ud)

Lisainfo

Veebruar 2021

Maaeluministri määruse „Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded“ muutmine

Teavitus ja konsulteerimine

Evelin Kivima, evelin.kivima@agri.ee, toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

Määruse sihtrühmaks on imiku piimasegu ja jätkupiimasegu turustav ja valmistav toidukäitleja. Eelnõuga pikendatakse maaeluministri 11. juuli 2016. a määruse nr 43 kehtivusaega seoses valgu hüdrolüsaatidest valmistatud imiku piimasegude ja jätkupiimasegude nõuetega.

Veebruar 2021

Maaeluministri määruse „Maaeluministri määruste muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega“ eelnõu

Teavitus

Janeli Tikk, janeli.tikk@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo juhataja

Eelnõuga pikendatakse kolmes maaeluministri määruses toetusesaajate toetatavate tegevuste elluviimise tähtaegu.

Meetme 4.2.2 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ raames antavate toetuste puhul pikendatakse kavandatud tegevuste elluviimise tähtaega IV taotlusvoorus (2018. a) toetust saanud ettevõtjatel seniselt kahelt aastalt kolme aastani.

Meetme 16.4 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“ raames antavate toetuste puhul pikendatakse I taotlusvoorus (2015. a) taotluse rahuldamise otsuse saanud toetuse saajatel projektis kavandatud tegevuste elluviimise tähtaega kuni 2021.a 31. detsembrini.

Meetme 4.2.3 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus“ raames antavate toetuste puhul pikendatakse toetatavate tegevuste elluviimise tähtaega III taotlusvoorus (2018.a) toetust saanud ettevõtjatel seniselt kahelt aastalt kolme aastani.

Veebruar 2021

Maaeluministri määruse „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” eelnõu

Teavitus

Veronika Vallner-Kranich, veronika.vallner-kranich@agri.ee,  maakasutuspoliitika osakonna otsetoetuste büroo peaspetsialist

NB! Tegelik ajakava sõltub Euroopa Komisjoni määruste vastuvõtmisest ja nende avaldamisest.

Veebruar 2021

Põllumajandusministri määruse “Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad” muutmine

Teavitus

Vahur Mõttus, vahur.mottus@agri.ee, taimetervise osakonna peaspetsialist

Määrus mõjutab otseselt Eestis põllukultuuri sordi sordilehte võtmise taotluse või Eestis või teises liikmesriigis köögiviljakultuuri sordi sordilehte võtmise taotluse esitanud isikuid, kes soovivad Põllumajandus- ja Toiduameti loal teha seemne ja seemnekartuliga tootmiskatseid.

Eelnõu tuleneb nõuetest Euroopa Komisjoni 1. detsembri 2004. a otsuses 2004/842/EÜ rakenduseeskirjade kohta, mille alusel liikmesriigid võivad lubada turule viia nende sortide seemneid, mille kohta on esitatud taotlus riiklikku põllumajandus-taimesortide või köögiviljasortide kataloogi kandmiseks.

Veebruar 2021

Maaeluministri määruse "Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine" eelnõu

Teavitus

Martin Ott, martin.ott@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Eelnõus tehtavad muudatused on tingitud vajadusest leevendada tulevikku suunatud müügitulu nõuete täitmist, et toetuse saajad ei peaks kogu toetusraha tagasi maksma, kui kavandatud müügitulu ei saavutata, kuid samal ajal saavutatakse toetuse andmisega soovitud eesmärgid.  Eelnõuga muudetakse maaeluministri määrust  „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“  ja põllumajandusministri määrust „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ Muudatused puudutavad väikeseid põllumajandustootjaid ja noori põllumajandustootjaid.

Veebruar 2021

Maaeluministri määruse "Põllumajandusministri määruste muutmine" muutmine

Teavitus

Merjan Savila, merjan.savila@agri.ee, taimetervise osakonna peaspetsialist

Muudatus puudutab seemne ja seemnekartuli tootjaid. Selle eesmärk on ajakohastada seemne ja seemnekartuli sertifitseerimise taotluse esitamise tähtaega.

Määrusega muudetakse järgmisi määrusi:

Veebruar-märts 2021

Teadmussiirde-, nõuande- ja innovatsioonimeetmete rakendamise määruste muutmine

Teavitus, konsultatsioonid huvilistega

Lehti Veeväli, lehti.veevali@agri.ee, teadus- ja arendus-osakonna peaspetsialist;

Helena Pärenson, helena.parenson@agri.ee, teadus- ja arendusosakonna nõunik;

Gret-Kristel Mällo, gret-kristel.mallo@agri.ee, teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist

Kõigis määrustes muudetakse tegevuste elluviimise lõpptähtaega seoses vaheaastatega. Teadmusiirde ja teavituse toetuse puhul laiendatakse sihtrühma – toetust saab edaspidi anda ka tegevustele, mille peamiseks sihtrühmaks on valdkonnaga seotud kutseõppeasutuste õppijad, toetatava tegevusena lisandub õppereis.

Innovatsiooniklastrite toetuse puhul on võimalik põhjendatud juhtudel tegevuste elluviimise tähtaega pikendada kahe aasta võrra senise ühe aasta asemel.

Muudetakse järgmisi määrusi:

  • "Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus"
  • "Nõustajate koolitustoetus"
  • "Teadmussiirde ja teavituse toetus"
  • "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus"
  • "Innovatsiooniklastri toetus“

Märts 2021

Maaeluministri määrus "Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded"

Konsulteerimine (arvamuste ja ettepanekute küsimine)

Katrin Kempi, katrin.kempi@agri.ee, toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist

Määruse eesmärk on kehtestada toidukäitlemisettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete kohandatud hügieeninõuded ning tapahügieeni ja turustamise nõuded loomapidamisettevõttes (farmis) tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeste koguste kohta, mida käitleja tarnib otse lõpptarbijale või kohalikesse jaekaubandusettevõtetesse, kes tarnivad sellist liha värske lihana otse lõpptarbijale.

Märts 2021

Maaeluministri määruse "2021. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid" eelnõu

Teavitus

Kairi Šljaiteris, kairi.sljaiteris@agri.ee, kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroopeaspetsialist

Kalamajandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 3 kohaselt kehtestab maaeluminister eelarveaastaks antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid. Eelnõu eesmärk on määrata kindlaks 2021. aastal kalandusturu korraldamiseks antavate toetuste liigid, milleks on kalamajandusliku vähese tähtsusega abina koolitustoetus ning muu kalamajandusliku abina praktikatoetus.

Märts 2021

Maaeluministri määruse „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muutmine

Teavitus

Janeli Tikk, janeli.tikk@agri.ee, põllumajanduspoliitika soakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo juhataja

Määruses tehakse muudatused tulenevalt sellest, et pikendati praegust programmiperioodi. Peamise muudatusena suurendatakse toetuse maksimaalset suurust. Eelnõu sihtgrupiks on ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on toiduainete tootmine (EMTAKi jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAKi jao C alajagu 102) või joogitootmine (EMTAKi jao C alajagu 11).

Märts 2021

Maaeluministri määruse "Põllumajanduskindlustustoetus" muutmine

Teavitus

Harry Pässa, harry.passa@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Eelnõus tehakse muudatused tulenevalt sellest, et 2017. aasta 13. detsembril vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 muudatusega (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/2393) täiendati nende meetmete loetelu, mille puhul ei pea enam toetuse taotlusi hindama. See tähendab, et edaspidi ei pea hindama toetusetaotlusi ka nende meetmete puhul, mida võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 18 lõike 1 punkti b alusel. Nende meetmete hulka kuulub ka põllumajanduskindlustustoetus. Seetõttu tehakse määrusest muudatused, mille tulemusena saab hoida toetuse taotlusvooru avatuna aasta ringi, mis tähendab, et põllumajandustootjad saaksid kindlustada loomi, taimi ja saaki olenevalt vajadusest.

Muudatus puudutab põllumajandustootjaid, kes tegelevad taime- või loomakasvatusega.

Märts 2021

Maaeluministri määruse "Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus" muutmine

Teavitus

Harry Pässa, harry.passa@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Eelnõus tehakse muudatused tulenevalt sellest, et 2017. aasta 13. detsembril vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 muudatusega (EP ja nõukogu määrus (EL) 2017/2393) täiendati nende meetmete loetelu, mille puhul ei pea enam toetuse taotlusi hindama. St, et edaspidi ei pea hindama toetusetaotlusi ka nende meetmete puhul, mida võetakse EP ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 18 lõike 1 punkti b alusel. Nende meetmete hulka kuulub ka ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus. Muudatuse tulemusena saab hoida toetuse taotlusvooru avatuna aasta ringi, et põllumajandustootjad saaksid alustada põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamisega varem. Muudatus puudutab põllumajandustootjaid, kes tegelevad taime- või loomakasvatusega.

Märts 2021

Maaeluministri määruse "Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S3 kandmise tingimused ja kord" eelnõu

Konsulteerimine (arvamuste ja ettepanekute küsimine)

Epp Meremaa, epp.meremaa@agri.ee, kalamajandusosakonna kutselise kalapüügi korralduse büroo juhataja

Eelnõu eesmärk on kehtestada kutselise kalapüügi registri kaugpüügilaevastiku segmenti (4S3) kalalaeva kandmise tingimused ja kord, et segmendis 4S3 kasutamiseks määratava täiendava vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S3 kandmisel lähtutaks kalavaru säästliku kasutamise printsiibist.

Märts 2021

Põllumajandusministri määruse "Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord"

 

Tiina Roos, tiina.roos@agri.ee, taimetervise osakonna peaspetsialist

Muudatus tehakse taotluses esitatavate andmete ühtlustamiseks.

Aprill 2021

Maaeluministri 2018. a määruse nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded“ muutmine

teavitus

Hannes Puu, hannes.puu@agri.ee, MKO maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist

Määrust muudetakse, kuna majandus- ja taristuministri 2015. a määrus nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded” on muutunud kehtetuks.

Selle asemel rakendus uus, majandus- ja taristuministri  2020. a määrus nr 3 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded.

Muudatuse sihtrühmaks on maaparandusehituse ja maaparanduse omanikujärelevalvega tegelevad ettevõtjad.

Aprill 2021

Maaeluministri määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ muutmine

Teavitus

Kea Mäesepp, kea.maesepp@agri.ee, maaelupoliitika ja analüüsi osakonna maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo peaspetsialist

Määruse muutmise eesmärk on võimaldada kohalikel tegevusgruppidel korraldada üleminekuperioodil taotlusvoore. Selleks korrigeeriti lisanduva eelarve jaotust tegevusgruppide vahel, pikendati nõutavate dokumentide esitamise lõpptähtaegu ning tegevuste elluviimise perioodide pikkust. Põhisihtrühmaks on Leader-meetme kohalikud tegevusgrupid.

Aprill 2021

Vabariigi Valitsuse määruse „Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid“ muutmine

Teavitus

Epp Meremaa, epp.meremaa@agri.ee, kalamajandusosakonna kutselise kalapüügi korralduse büroo juhataja

Sihtgrupp on kutselise kalapüügi loa taotlejad. Täpsustatakse loa taotlemisel esitatavate andmete loetelu lähtuvalt nõuetest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/2403, milles käsitletakse välispüügi-laevastike jätkusuutlikku majandamist.

Aprill 2021

Maaeluministri määruse „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus“ muutmine

Teavitus

Egle Härm, egle.harm@agri.ee, kalamajandusosakonna kutselise kalapüügi korralduse büroo peaspetsialist

Sihtgrupp on kutselise kalapüügi andmete esitajad. Täpsustatakse, milliste andmete muutumisest teavitab andmete esitaja registripidajat ning kui kaua saab registripidaja andmetes parandusi teha. Sätted viiakse kooskõlla sätetega Vabariigi Valitsuse määruses „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord“.

Aprill 2021

Maaeluministri määruse „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“ muutmine

Teavitus

Madis Võikar, madis.voikar@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist;

Kerli Nõges, kerli.noges@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo nõunik

Muudatusega laiendatakse meetme sihtgruppi. Edaspidi saavad toetust taotled koostöövormid, millesse on kaasatud vähemalt kaks osalist.

Aprill 2021

Vabariigi Valitsuse määruse „Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid“ muutmine

Teavitus

Epp Meremaa, epp.meremaa@agri.ee, kalamajandusosakonna kutselise kalapüügi korralduse büroo juhataja

Sihtgrupp on kutselise kalapüügi loa taotlejad. Täpsustatakse loa taotlemisel esitatavate andmete loetelu lähtuvalt nõuetest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/2403, milles käsitletakse välispüügi-laevastike jätkusuutlikku majandamist.

Aprill 2021

Vabariigi Valitsuse määruse „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord“ muutmine

Teavitus ja konsulteerimine

Epp Meremaa epp.meremaa@agri.ee KMO kutselise kalapüügi korralduse büroo juhataja

Sihtgrupp on kutselise kalapüügi andmete esitajad. Määrus viiakse kooskõlla Euroopa Liidu õigusega seoses tehtud muudatustega ELi õiguses. Muudatusega lihtsustatakse osa andmete esitamisega seotud nõudeid ning täpsustatakse esitatud andmete parandamise tähtaegade korda.

Mai  2021

Maaeluministri määruse "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks" muutmine

Teavitus

Hannes Puu, hannes.puu@agri.ee, maaelupoliitika ja analüüsi osakonna maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist

Peamiselt puudutab muudatus Põllumajandus- ja Toiduametit. Eesmärk on toetada uuendusprojektide koostamist riigi korrashoitavate eesvoolude uuendamiseks.

Mai 2021

Maaeluministri määruse "Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine" muutmine

Teavitus

Ragne Lokk, ragne.lokk@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Muudatused tehakse seoses sellega, et muudetakse ja ühtlustatakse eri sektorite nõudeid tunnustamiseks. Peamiselt muudetakse koondatava tooraine koguseid ja tunnustuse taotlemiseks vajalikku liikmete arvu.

Sihtgrupiks on tulundusühistud.

Juuni 2021

Maaeluministri määruse "Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine" eelnõu

Teavitus

Marika Ruberg, marika.ruberg@agri.ee, taimetervise osakonna nõunik

Määruste muutmise eesmärk on viia need vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/848, mida kohaldatakse alates 1.01.2022.

Juuni 2021

Maaeluministri määruse "Põllumajandustoote, toidu, piiritusjoogi ja veini kaitstud päritolunimetuse, kaitstud geograafilise tähise ja garanteeritud traditsioonilise toote, registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" eelnõu

Teavitus

Liis Raska, liis.raska@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo peaspetsialist

Praegu reguleerib Euroopa Liidu kvaliteedimärkide taotlemist riigisiseselt kaks määrust. Eesmärk on koondada ELi kvaliteedimärkide taotlemise kord ühte määrusesse. Lisaks on muutunud ka ELi kvaliteedikavasid reguleerivad ELi õigusaktid ning seetõttu tuleb kehtiv riiklik taotluste menetlemise kord üle vaadata ja ajakohastada.

Juuli 2021

Maaeluministri määruse „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muutmine

Teavitus

Janeli Tikk, janeli.tikk@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo juhataja

Määruses tehakse muudatused tulenevalt praeguse programmiperioodi pikendamisest. Peamise muudatusena suurendatakse toetuse maksimaalset suurust ja laiendatakse toetatavate tegevuste loetelu (lisatakse juurde ehitiste ehitamine). Eelnõu sihtgrupiks on ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on toiduainete tootmine (EMTAKi jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAKi jao C alajagu 102) või joogitootmine (EMTAKi jao C alajagu 11).

Oktoober 2021

 Maaeluministri määruse "Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus" muutmine

Teavitus

Harry Pässa, harry.passa@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Eelnõuga muudetakse toetuste taotluste hindamiskriteeriume.

Oktoober 2021

Põllumajandusministri määruse „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandus-tegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” muutmine

Konsulteerimine (arvamuste ja ettepanekute küsimine)

Eda Ernes, eda.ernes@agri.ee, toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist

Määruse muutmise eesmärk on lahendada praktikas tekkinud probleeme. Sihtrühmaks on söödakäitlejad.

Oktoober 2021

Maaeluministri määruse "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord" muutmine

Teavitus

Allar Korjas, allar.korjas@agri.ee, maaelupoliitika ja analüüsi osakonna maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo peaspetsialist

Määruse muutmisega on kavas vähendada loetelu tegevusvaldkondadest, mida ei toetata. Sihtrühmade info täpsustub pärast Euroopa Komisjoni määruse kinnitamist.

November 2021

Maaeluministri määruse „Toidu-, sööda- ja veterinaar-järelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2022. aastaks” eelnõu

Teavitus

Allan Aleksašin, allan.aleksasin@agri.ee, toiduohutuse osakonna nõunik

Tuleneb seadustes (söödaseadus, toiduseadus,  veterinaarkorralduse seadus) sätestatud volitusnormidest, mille alusel minister kehtestab neis sätestatud järelevalvetoimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra igaks aastaks. Eelnõu esitatakse infoks ja soovi korral arvamuse avaldamiseks Eesti Toiduainetööstuse Liidule, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojale.

November 2021

Maaeluministri määruse "Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Teavitus

Madis Võikar, madis.voikar@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Muudatusega täiendatakse loetelu andmetest, mida on vaja esitada tunnustamiseks.

November 2021

Maaeluministri määruse „Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2022. aastaks“ eelnõu

teavitus

Vahur Mõttus, vahur.mottus@agri.ee, taimetervise osakonna peaspetsialist

Määrus mõjutab otseselt geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne turustajaid. Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne turustamiseks lubatud kogused 2022. aastal on seotud Eestis 2021. aasta põllukultuuride külvipindade statistiliste andmetega.

Eelnõu vastab nõuetele komisjoni direktiivis 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks.

November 2021

Maaeluministri määruse "Taimetervise järelevalve tasu määra kehtestamine 2022. aastaks" eelnõu

Teavitus

Marge Nõmmik, marge.nommik@agri.ee, taimetervise osakonna peaspetsialist

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 441 lõike 6 alusel, mille kohaselt kehtestab maaeluminister igaks aastaks järelevalvetoimingu tegemise eest võetava järelevalvetasu määra. Seda rakendatakse ametliku kontrolli puhul, mida esialgu ei olnud kavas teha, kuid mis on vajalik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625  kohase ametliku kontrolli käigus avastatud asjaomase ettevõtja rikkumise tõttu ning mida tehakse selleks, et hinnata rikkumise ulatust ja mõju, või selleks, et teha kindlaks, kas rikkumine on heastatud.

November 2021

Maaeluministri määruse "Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise ning toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti hindamise tasude määrad 2022. aastal" eelnõu

Teavitus

Relika Raja, relika.raja@agri.ee, taimetervise osakonna peaspetsialist

 

Detsember 2021

Maaeluministri määruse „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” eelnõu

Teavitus

Triin Kraav, triin.kraav@agri.ee, maakasutuspoliitika osakonna otsetoetuste büroo peaspetsialist

Määruse eelnõuga muudetakse vajadusel põllumajanduslike otsetoetustele kohalduvaid sätteid 2022 aastaks. Määruse ettevalmistamine algas augustis 2020.

Detsember 2021

Vabariigi Valitsuse määruse "Volitatud laborina tegutsemise õiguse andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord" muutmine

Teavitus

Madis Võikar, madis.voikar@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Seoses alkoholiseaduse muutmisega tehakse tehnilised muudatused ka määruses (eelnõu EISi esitamise tähtaeg võib muutuda seoses seaduseelnõu menetlemisega).

Detsember 2021

Maaeluministri määruse "Veini kohta aruande esitamise kord ja aruande vorminõuded" muutmine

Teavitus

Madis Võikar, madis.voikar@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Seoses alkoholiseaduse muutmisega tehakse tehnilised muudatused ka määruses (eelnõu EISi esitamise tähtaeg võib muutuda seoses seaduseelnõu menetlemisega).

Detsember 2021

Vabariigi Valitsuse määruse "Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded" muutmine

Teavitus

Madis Võikar, madis.voikar@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Seoses alkoholiseaduse muutmisega tehakse tehnilised muudatused ka määruses (eelnõu EISi esitamise tähtaeg võib muutuda seoses seaduseelnõu menetlemisega).

Detsember 2021

Maaeluministri määrus "Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine" seoses heterogeense materjaliga

Teavitus, hilisemas etapis konsultatsioonid

Merjan Savila, merjan.savila@agri.ee, taimetervise osakonna peaspetsialist

Tegu on eelnõu projektiga, sest Euroopa Liidu tasandi õigusakti ei ole veel avaldatud. Kavandatav muudatus puudutab seemne ja paljundusmaterjali tootjaid. Ministri määrusi muudetakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 24 lõigete 6 ja 7 alusel (tootmise ja turustamise nõuded mahepõllumajanduslikule heterogeensele materjalile tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 13 lõikest 2). Muudetakse järgmisi määrusi:

Detsember 2021

Maaeluministri määruse ,,2022. aastal antavad tootmiskohustustega seotud toetused ja väikepõllumajandustootja toetus" eelnõu

Teavitus

Birgit Pai, birgit.pai@agri.ee, maakasutuspoliitika osakonna otsetoetuste büroo peaspetsialist

Määrusega kehtestatakse 2022. aastal antavad tootmiskohustusega seotud otsetoetused ja väikepõllumajandustootja toetus.

Detsember 2021

Vabariigi Valitsuse määruse "Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus" muutmine

Teavitus

Liisa Kähr, liisa.kahr@agri.ee, maaelupoliitika ja analüüsi osakonna maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo nõunik

Vajadus määruse muutmiseks on tingitud vedelkütuse erimärgistamise seaduse muudatusest (eelnõu EISi esitamise tähtaeg võib muutuda seoses seaduseelnõu menetlemisega).

Detsember 2021

Maaeluministri määruse „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” eelnõu

Teavitus

Tiina Roos, tiina.roos@agri.ee, taimetervise osakonna peaspetsialist

Määruse muutmine tuleneb Euroopa Liidu direktiivide 2003/90 ja 2003/91 muutmisest (jõustumise eeldatav tähtaeg 1.01.2022). Direktiivide muudatust pole veel avaldatud.

Detsember 2021

Maaeluministri määruse "Turuarendustoetus" muutmine

Teavitus

Kerli Nõges, kerli.noges@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo nõunik

 

Jaanuar 2022

Maaeluministri määruse "2022. aastal toetatavad „EMKF 2014–2020“ meetmed ja tegevuste liigid" eelnõu

Teavitus

Merle Vesiloo, merle.vesiloo@agri.ee, kalamajandusosakonna kalanduse arengu büroo nõunik

Maaeluminister kehtestab Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmete ja vajaduse korral tegevuste liigid, mida 2022.a toetatakse. Määruse jõustumisel saavad EMKFi toetuse taotlejad teada, milliseid toetusi EMKFist 2022.a antakse, ning neil tekib nende taotlemise õigus. EMKFi toetuse taotlemise õigust ei teki, kui asjakohase meetme või tegevuse toetamist ei ole eelarveaastal ette nähtud.


 

"Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavaga aastani 2030" (PõKa 2030) eesmärkidega seotud olulisemad tegevused ja üritused

Aeg

Tegevus

Kaasamise vorm ja eesmärk / ülesanne

Vastutav üksus ja kontaktisik / e-post

Lisainfo

Jaanuar-detsember 2021

Eesti toidu programmi üritused

Hõlmab mitmesuguseid tegevusi koostöös toidutootjate, erialaliitude ning tootja­organisatsioonidega

Kadi Raudsepp, kadi.raudsepp@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo juhataja;

Kerli Nõges, kerli.noges@agri.ee, põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo nõunik;

Iiris Saluri, iris.saluri@agri.ee, avalike suhete osakonna nõunik

2021. aasta jooksul korraldatakse mitmesuguseid Eesti toiduga seotud üritusi ja kampaaniaid (nt Eesti toidu, maitsete aasta, toidutööstuste nädal jne), mida toetab teavitustöö.

Lisainfo: https://www.eestitoit.ee/et

Jaanuar-detsember 2021

Kalatarbimise kampaania

 

Iiris Saluri, iiris.saluri@agri.ee, avalike suhete osakonna nõunik

2021. aastal algab kaks aastat kestev kalapüügi- ja vesiviljelustooteid isuturunduslikult propageeriv kampaania, mille eesmärk on panna Eesti elanikud rohkem kala sööma. Tegevuskava hõlmab meediakampaaniat, koostööd kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootjatega, töötlejaid ja turustajaid koondavate erialaliitudega, Tervise Arengu Instituudiga, Turundajate Liiduga, Eesti Kaupmeeste Liiduga, Eesti Toiduliiduga jt ühendustega. Koostöös luuakse Eesti tarbijale võimalused teha teadlik valik kala senisest enam tarbimiseks. Kampaaniategevuste e-süda on veebileht www.kalatoidud.ee.

Jaanuar-detsember 2021

Maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku tegevused

Mitmesugused (veebi)seminarid, kus tutvustatakse põnevaid teemasid, luuakse platvorme jms

Reve Lambur, Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond, reve.lambur@pmk.agri.ee

Aasta jooksul erinevad üritused, sh (veebi)seminarid jms erinevatel teemadel, nt toidukadude vähendamine, arukas küla – kogukonnas pakutavad teenused, sotsiaalne hoolekanne, maaettevõtlus jne.

Lisainfo: www.maainfo.ee kalender. Iga kuu toimub vähemalt 1–2 (veebi)seminari.

Märts

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung

Istung

Viktoria Bobõljova, viktoria.boboljova@agri.ee, vanemabi;

Triin Kraav, triin.kraav@agri.ee, maakasutuspoliitika osakonna nõunik

Tegu on esialgse plaaniga, mis võib muutuda olenevalt aruteluteemade tõstatamise vajadusest. Kutse edastatakse nõukogu liikmetele ja Riigikogu maaelukomisjoni liikmetele. Materjalid avaldatakse pärast istungit Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/pollumajanduse-ja-maaelu-arengu-noukogu.

24. aprilli

Avatud kalasadamate päev

Laiemale avalikkusele tutvustatakse kohaliku kala maitseid, kalandust ja kalasadamaid ning soodustatakse tootjate ja tarbijale otsesuhteid. Üritust veavad Kalanduse Teabekeskus ja Maaeluministeerium koostöös sektori organisatsioonidega.

Iiris Saluri, iiris.saluri@agri.ee, avalike suhete osakonna nõunik;

Toomas Armulik, toomas.armulik@ut.ee, Kalanduse Teabekeskus

Neljas üle-eestiline avatud kalasadamate päev, kus laiemale avalikkusele tutvustatakse kohalikku kala, kalandust ja kalasadamaid ning soodustatakse tarbijate ja tootjate vahelist vahetut suhtlust. Üritus ajastatakse kevadisele räimepüügi kõrghooajale.

Lisainfo: www.kalateave.ee

Juuni

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung

Istung

Viktoria Bobõljova, viktoria.boboljova@agrilee, vanemabi;

Triin Kraav, triin.kraav@agri.ee, maakasutuspoliitika osakonna nõunik

Tegu on esialgse plaaniga, mis võib muutuda olenevalt aruteluteemade tõstatamise vajadusest. Kutse edastatakse nõukogu liikmetele ja Riigikogu maaelukomisjoni liikmetele. Materjalid avaldatakse pärast istungit Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/pollumajanduse-ja-maaelu-arengu-noukogu.

Juuni Maamess Tutvustatakse Maaeluministeeriumi  suuremaid üritusi ja peamisi tegevusvaldkondi, jagatakse infomaterjale, korraldatakse läbi harivaid mänge ja vastatakse külastajate küsimustele. Anne-Liisi Mändmets, anne-liisi@mandmets@agri.ee, avalike suhete osakonna nõunik

Jagame infomaterjale ja suhtleme inimestega. Maaleluministeerium ja allasutused on väljas ühise stendiga. Maamessi tähtaeg täpsustub.

Lisainfo: www.maamess.ee

Juuli-detsember 2021

Toiduga seotud keemiliste riskide kampaania

Kampaania eesmärk on tõsta tarbijate teadlikkust toiduhügieenist ja toiduga seotud keemilistest riskidest

Martin-Erich Torjus, martin-erich.torjus@agri.ee, avalike suhete osakonna nõunik

2021. aasta II pooles toimuv kampaania, mille eesmärk on tõsta tarbijate teadlikkust toiduhügieenist ja toiduga seotud keemilistest riskidest. Kampaania vajadus tuleneb põllumajanduse ja kalanduse valdkonda aastani 2010 juhtivast arengukavast (PõKa 2030), mille toiduohutuse tegevussuuna üks eesmärke on tõsta tarbija teadlikkust.

24.–25. juuli

Avatud talude päev

Laiemale avalikkusele suunatud sündmus, mis tutvustab maaelu ja toidutootmist. Päev toimub koostöös Põllumajandusuuringute Keskusega ja PõKa 2030 koostada aidanud partner­organisatsioonidega.

Andres Kärssin, andres.karssin@agri.ee, avalike suhete osakonna nõunik

Toimub seitsmes üle-eestiline avatud talude päev, kus talud ja põllumajandustootmised avavad 1–2 päevaks oma uksed huvilistele. Tegu on Eesti suurima põllumajandust- ja maaelu tutvustava üritusega, kus maaettevõtted tutvustavad oma tegevusi.

Lisainfo Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehelt https://pmk.agri.ee.

Juuli-august 2021

Põldkatsete esitluspäevad

Põllukultuuride sortide majanduskatsete tutvustamine

Andrus Rahnu, andrus.rahnu@pmk.agri.ee, Põllumajandusuuringute Keskuse asedirektor

Põllumajandusuuringute Keskuse põllupäevad Viljandi, Kuusiku ja Võru katsekeskuses. Täpsemad kuupäevad ja kohad alles selguvad.

August 2021

Innovatsiooni suveseminar

Innovatsiooniteemalised töötoad ja projektide tutvustused

Hanna Tamsalu, hanna.tamsalu@pmk.agri.ee, Põllumajandusuuringute Keskuse maaeluvõrgustik

Koostöös Euroopa Liidu maaeluvõrgustiku üksustega tutvustatakse eri liikmeriikide uuenduslikke projekte. Täpsemad kuupäevad alles selguvad.

10.-11. august 2021

Leader-meetme suveseminar „Roheline Leader“, sh näituse esitlus

Iga-aastane Leader-meetme tegevusgruppide suurüritus

Ave Bremse, ave.bremse@pmk.agri.ee, Põllumajandusuuringute Keskuse maaeluvõrgustik

Tänavu toimub seminar Läänemaal. Teemaks on keskkond. Muu hulgas esitletakse Leader-meetme keskkonnanäidete plakateid.

Lisainfo: www.maainfo.ee

September

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung

Istung

Viktoria Bobõljova, viktoria.boboljova@agrilee, vanemabi;

Triin Kraav, triin.kraav@agri.ee, maakasutuspoliitika osakonna nõunik

Tegu on esialgse plaaniga, mis võib muutuda olenevalt aruteluteemade tõstatamise vajadusest. Kutse edastatakse nõukogu liikmetele ja Riigikogu maaelukomisjoni liikmetele. Materjalid avaldatakse pärast istungit Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/pollumajanduse-ja-maaelu-arengu-noukogu.

13.–14. oktoober

Eesti põllumajanduse aastanäitus (EPA)

Maaeluministeeriumi töötajad esinevad foorumitel ettekannetega ja maaeluminister vastab infotunnis küsimustele

Anne-Liisi Mändmets, anne-liisi.mandmets@agri.ee, avalike suhete osakonna nõunik

Eesti põllumajanduse aastanäitus 2021.

Lisainfo: http://epamess.ee

Oktoober 2021

Konsulentide teabepäevad

Infopäevad, kus tutvustatakse maaelu arengukavaga seotud uuringuid, häid näiteid toetuste kasutamisest jne

Hanna Tamsalu, hanna.tamsalu@pmk.agri.ee, Põllumajandusuuringute Keskuse maaeluvõrgustik

Konsulentide teabepäevad toimuvad Põllumajandusuuringute Keskuse maaeluvõrgustiku ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse koostöös. Täpsemad kuupäevad alles selguvad.

12. november

Maaeluministeeriumi 103. aastapäev

Ministeeriumi ajaloo ja kaasaja aktuaalsete teemade tutvustus

Aare Kasemets, aare.kasemets@agri.ee, strateegia- ja finantsosakonna mõjude hindamise ja kaasamise nõunik

Maaeluministeeriumi aastapäeva sündmuse teema, vorm ja võimalikud esinejad selguvad hiljem. Nt mullu toimunud veebiseminar keskendus kahele kriisile: 1930ndate majanduskriisi õppetunnid Põllutööministeeriumi ja kohalike konsulentide tasandil ja 2020. a koroonaviirusest tingitud kriisi juhtimise õppetunnid.

November

Maaeluministeeriumi strateegilise partnerluse ning nõuandvate kogude analüüsi- ja arendusprojekt

Projekti esmaste tulemuste tutvustus ja arutelu ning järgmise etapina poliitikasoovituste sõnastamine. Kavas on kaasata PõKa 2030 eelnõu koostamises osalenud ja teemast huvitatud ühenduste esindajaid.

Aare Kasemets, aare.kasemets@agri.ee, strateegia- ja finantsosakonna mõjude hindamise ja kaasamise nõunik

Projekti eesmärk on analüüsida nõuandvate kogude töö planeerimise, juhtimise, kaasamise ja koosloome tavasid ning luua eri juhtimistasanditele töövahendid, mis aitaksid suurendada asjaosaliste koostöö tulemuslikkust ja rahulolu protsessiga. Sh otsime võimalusi, kuidas nõuandvate kogude töös osalevate huvirühmade pädevust koondada ja otsustusi läbipaistvamaks muuta.

Detsember

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung

Istung

Viktoria Bobõljova, viktoria.boboljova@agrilee, vanemabi;

Triin Kraav, triin.kraav@agri.ee, maakasutuspoliitika osakonna nõunik

Tegu on esialgse plaaniga, mis võib muutuda olenevalt aruteluteemade tõstatamise vajadusest. Kutse edastatakse nõukogu liikmetele ja Riigikogu maaelukomisjoni liikmetele. Materjalid avaldatakse pärast istungit Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/pollumajanduse-ja-maaelu-arengu-noukogu.


 

Maaeluministeeriumi partnerite korraldatavad koostöö- ja kokkusaamisüritused

Aeg

Tegevus / üritus

Põhi- ja kaaskorraldaja(d)

Lisainfo

14. jaanuar

Toiduohutuse konverents 2020

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo:  https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

15. veebruar –18. juuni

Konkurss „Aasta küla 2021“

Avalik konkurss, millega selgitatakse välja aasta 2021 parim küla

Tegu on üle-eestilise avaliku konkursiga, kus tunnustatakse külasid ja kogukondi. Konkursi eesmärk on teadvustada ja esile tuua maapiirkonna elukeskkonda läbi aktiivse kogukondliku tegevuse. Konkurss korraldatakse koostöös ministeeriumi ja teiste valdkondlike partneritega.

Lisainfo: www.kodukant.ee

Kontakt: Krista Habakukk, krista@kodukant.ee, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige

2. märts

Keskkonnafoorum 2021: „Põllumajandustegevust mõjutavad keskkonnapoliitikad“

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Virtuaalfoorum. Osalejaks saab registreeruda kuni 1. märtsini 2021 Google’i vormi kaudu.

Lisainfo: info@epkk.ee

3.–4. märts

Teaduslik-praktiline konverents „Terve loom ja tervislik toit“

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Publicon OÜ

Konverents „Terve loom ja tervislik toit“ toimub virtuaalselt.

Lisainfo: https://terveloomjatervisliktoit.ee

16. märts

Aiandusfoorum 2021

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo: https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

28. aprill

Toiduainetööstuse XV aastakonverents

Eesti Toiduainetööstuse Liit

Toidutööstuste ja töötlejate aasta suursündmusena konverents, kus kuulutatakse välja ka tootekonkursi „Eesti parim toiduaine 2021“ võitjad. Üritus toimub tõenäoliselt hübriidkonverentsina. Koht ja aeg täpsustub.

Kontakt: Sirje Potisepp, sirje@toiduliit.ee, Eesti Toiduainetööstuse Liit

Aprill

Eesti Maaülikooli üliõpilaste äriideede konkursi „Tärkav Idu“ finaal

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

Konkursi finaal toimub videokonverentsina. Kümmekond parimat üliõpilaste tiimi tutvustavad oma äriideid, mille seast žürii valib välja parimad. Kuupäev on täpsustamisel.

Kontakt: Jüri Lehtsaar, jyri.lehtsaar@emu.ee, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi vanemlektor

7.–9. mai

Toidumess „Sööma“

Eesti Toiduainetööstuse Liit

Toidumess toimub Tallinna Lauluväljakul. Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab ettevõtete toodete tutvustamise ja maitsmise.

Kontakt: Sirje Potisepp, sirje@toiduliit.ee, Eesti Toiduainetööstuse Liit

12. mai

Piimafoorum 2021

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo: https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

13. mai

Aretuskonverents

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo: https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

18.–19. mai

World of Private Label

Eesti Toiduainetööstuse Liit

Hollandis Amsterdamis toimuv mess, kus Eesti toidu- ja joogitootjad on väljas ühisstendiga.

Kontakt: Sirje Potisepp, sirje@toiduliit.ee, Eesti Toiduainetööstuse Liit

11.–12. juuni

Grillfest Pärnus

Eesti Messid

Üks suurimaid hea toidu toidufestivale, mis toimub Pärnus, Vallikääru aasal. Lisainfo: auris@eestimessid.ee

10. juuni

Toiduohutuse konverents

Eesti Toiduainetööstuse Liit

Teadmussiirde pikaajalise toiduohutuse programmi raames organiseeritav konverents toiduohutusest, mis toimub plaanide kohaselt juunis. Info täpsustub.

Kontakt: Sirje Potisepp, sirje@toiduliit.ee, Eesti Toiduainetööstuse Liit

Juuni

Parima talutoidu valimine

Eestimaa Talupidajate Keskliit

Parima talutoidu konkurss, mille eesmärk on tõsta esile kodumaist talutoitu ja tunnustada meie tublide talunike tööd.

Lisainfo: www.taluliit.ee

Juuli

Parima talu valimine

Eestimaa Talupidajate Keskliit

Parima talu konkursiga teadvustab ja tunnustab keskliit talutootmise olulisust. Parimat talu on Eestis valitud 27 aastat; tänavu tehakse seda juba 28. korda. Parimad selgitatakse välja kolmes kategoorias: parim alternatiivtalu, noortalunik ja tootmistalu. Lisaks kuulutatakse välja üldvõitja, kes pälvib parima talu tiitli.

Lisainfo: www.taluliit.ee

30. juuli – 1. august

Eesti külade XIV maapäev ja aasta küla väljakuulutamine

Külakogukondadele ja siduspartneritele  suunatud avalik sündmus. Üritust korraldab Külaliikumine Kodukant koostöös partneritega (sh Põllumajandusuuringute Keskuse maaeluvõrgustik)

Kahepäevane üritus toimub Harjumaal Nelijärvel. Tegemist on ühe suurima üle-eestilise üritusega, kus kahel päeval osaleb ligi 400 maapiirkonnas toimetavat kogukondade eestvedajat, avaliku ja erasektori esindajat. Sündmuses tutvutakse küladega, jagatakse omavahel kogemusi ja vaetakse maaelu arendamiseks olulisi teemasid.

Lisainfo:  www.kodukant.ee

Kontakt: Ivika Nõgel, ivika@kodukant.ee, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige

8. september

Eesti toidu visioonikonverents

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo: https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

25. september

Maal elamise päev

Külaliikumine Kodukant, Eesti Leader Liit, Põllumajandusuuringute Keskuse maaeluvõrgustik, kohalikud omavalitsused, Eesti Talupidajate Keskliit, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaomavalitsuste Liit jt

Mainekujunduslik külastuspäev toimub juba kolmandat korda. Tegu on ühe suurima üle-eestilise üritusega, mille käigus omavalitsused avavad oma uksed külastajatele, tutvustades koos kogukondade ja ettevõtjatega elukeskkonda koos pakutavate avalikke teenustega, kogukondlikku ühistegevust ja vabu töökohti. Päev on suunatud maal elavatele inimestele ja sinna elama tulla soovijatele ning on jätkuks senisele programmile „Maale elama“.

Lisainfo: www.maalelamisepaev.ee

Kontakt: Krista Habakukk, krista@kodukant.ee, tel 5553 3990, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige

13. oktoober

Lihaveisekasvatuse aastakonverents 2021

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo: https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

14. oktoober

Konverents „Maheturg 2021“

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo: https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

14. oktoober

Metsandusfoorum 2021: „Kliimamuutuse ohud ja võimalused“

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo: https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

13.–14. oktoober

Eesti põllumajanduse aastanäituse (EPA) seminarid

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo: https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

26. oktoober

Konverents „Aasta põllumees 2021: Eesti põllumajanduse suured eesmärgid“

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo: https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

29.–30. oktoober

Konverents „Veterinaarmeditsiin 2021“

Eesti Loomaarstide Ühing, Eesti Väikeloomaarstide Selts, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Lisainfo: https://konverents.vet.ee/

 

Oktoober

Agraarökonoomika aastakonverents

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

Konverents keskendub põllumajandus- ja toidusektori ning maaettevõtete majanduslikele, ettevõtlus- ja juhtimisküsimustele. Kuupäev on täpsustamisel.

Kontakt: Ants-Hannes Viira, ants.viira@emu.ee, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor

Oktoober

Maanaiste konverents

Põllumajandusuuringute Keskuse maaeluvõrgustik koostöös MTÜga ETNA Eestimaal

Konverents toimub Jänedal rahvusvahelise maanaiste päeva paiku. Üritusel kuulutatakse välja MTÜ ETNA Eestimaal tunnustuse "Ettevõtlik naine 2019" laureaat.

Kontakt: Ave Bremse, ave.bremse@pmk.agri.ee, Põllumajandusuuringute Keskuse maaeluvõrgustik

November

Lamba- ja kitsekasvatajate aastakonverents

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo: https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

10. november

Lihafoorum 2021

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo: https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

17. november

Teraviljafoorum 2021

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Lisainfo: https://epkk.ee

Kontakt: info@epkk.ee

Sügis

Tallinn Food Fair

Profexpo, Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti suurim toidumess, kus Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab ühisstendi Eesti toidutootjatele. Info täpsustamisel. Lisainfo: tiit.sarv@profexpo.ee ja sirje@toiduliit.ee

Sügis

Toidutööstuse koostöökonverents

Eesti Toiduainetööstuse Liit

Traditsiooniline koostööle keskenduv konverents, mis toimub messi Tallinn Food Fair ajal ja raames. Info täpsustamisel.

Kontakt: Sirje Potisepp, sirje@toiduliit.ee, Eesti Toiduainetööstuse Liit

Sügis

Garage48 Food Hybrithon

Eesti Maaülikooli biomajanduse arenduskeskus

Aasta lõpus plaanib Eesti Maaülikool korraldada Garage48 abil toidu- ja söödateemalise mõttetalgu. Üritus toimub ilmselt hübriidvormis – esimene osa veebis ja teine osa nn makeathon’ina, kus meeskonnad saavad teha oma ideedega haakuvaid katseid Eesti Maaülikooli laborites Tartus ja Pollis.

Kontakt: Katrin Kepp, katrin.kepp@emu.ee, Eesti Maaülikooli biomajanduse arenduskeskuse projektijuht

 

Viimati uuendatud: 19. veebruar 2021