Sa oled siin

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus 2018

Maaeluministeerium kutsus 2018. a novembris täidesaatva riigivõimu asutusi ja riigitulundusasutusi taotlema enda nimetamist merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetuse kasutamise kavva.

Toetust anti täidesaatva riigivõimu asutustele ja riigitulundusasutustele, kes on nimetatud toetuse kasutamise kavas.

 

Eesmärk

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava meetme "Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine" eesmärk on aidata kaasa mere bioloogiliste ressursside paremale haldamisele või kaitsmisele, ehitada, paigaldada või ajakohastada staatilisi või liikuvaid struktuure, valmistada ette Natura 2000 alade ja mereruumi kaitsealade kaitse- ja majandamiskavu, toetada merekaitsealade, sh Natura 2000 alade majandamist, taastamist ja seiret, tõsta keskkonnateadlikkust ning osaleda muudes meetmetes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid.

Meede on osa rakenduskava prioriteedist "Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse edendamine järgmiste erieesmärkide taotlemise kaudu: veeorganismide mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine".

Selleks, et kaitsta ja taastada merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteeme säästva püügitegevuse raamistikus, võib määruse EL 508/2014 alusel toetada

  • mereloomastiku ja -taimestiku kaitsmiseks ja tugevdamiseks staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamist, paigaldamist või ajakohastamist, sealhulgas nende teaduslikku ettevalmistamist ja hindamist (artikli 40 lõike 1 punkt b). Eelkõige planeeritakse selle tegevuse alt toetada koha kunstkoelmute paigaldamist Liivi lahte, mille vajadus tuleneb nii rakenduskavast kui ka Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 tellitud uuringutest. Planeeritud tegevusi toetatakse määruse EL 2015/531, mis seab tingimused rahastamiskõlblikele kuludele, artikli 8 lõike 1b ja 1c alusel;
  • panuse andmist mere bioloogiliste ressursside paremasse haldamisse või kaitsmisse (artikli 40 lõike 1 punkt c). Selle tegevuse all nähakse eelkõige tegevusi koelmualade taastamiseks, mille vajadus tuleneb samuti rakenduskava kalapüügi peatükist. Koelmualade taastamist toetatakse ka siseveekogudel määruse EL 508/2014 artikli 44 lõike 6 alusel. Planeeritud tegevusi toetatakse määruse EL 2015/531, mis seab tingimused rahastamiskõlblikele kuludele, artikli 9 lõike 2b ja 2c alusel;
  • osalemist muudes tegevustes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid (artikli 40 lõike 1 punkt i), näiteks jätkusuutlike kalavarude toetamiseks konkreetsete mere- ja rannikuelupaikade taastamine, sealhulgas nende teaduslik ettevalmistamine ja hindamine. Eelkõige nähakse selle tegevuse alt karantiinihoone rajamist, mille vajadust kajastab Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi aruanne „Põlula kalakasvatuskeskuse arendamise võimalused“. Planeeritud tegevusi toetatakse määruse EL 2015/531, mis seab tingimused rahastamiskõlblikele kuludele, artikli 12 lõike 2c alusel.
 

Taotlejale

Materjalid

 

Viimati uuendatud: 11. detsember 2018