Sa oled siin

Kriisireguleerimine

Maaeluministeeriumi kohustus on moodustada hädaolukordade puhuks riigi toiduvaru, valmistuda oma valitsemisalas esineda võivateks hädaolukordadeks ning tagada toiduohutuse kontrolli kui elutähtsa teenuse toimepidevus.

Täpsemat teavet Eesti pääste- ja kriisireguleerimipoliitikast, hädaolukordadeks valmisoleku planeerimisest ja nende olukordade lahendamisest saab Siseministeeriumist.

 

Toiduvaru

Maaeluministeeriumi kohustus on moodustada riigi toiduvaru, mis on vajalik hädaolukorra või elutähtsa teenuse toimepidevuse katkestuse tagajärgede leevendamiseks. Ministeerium korraldab nii tegevusvaru hoidmist, kasutamist ja uuendamist kui ka kontrollimist ning aruandlust.

Nende kohustuste täitmisel lähtub ministeerium nii hädaolukorra seadusest kui ka tellitud temaatilistes uuringutes antud soovitustest. Kohustuste täitmise lihtsustamiseks on välja töötatud toiduainete tegevusvaru andmebaas.

Toiduvaru nomenklatuuri kuuluvad: vesi, mahlad, makaronid, riis, tangained, pudruhelbed (ja pulbrid), näkileivad ja muud kuivikud, maiustused, kalakonservid, lihakonservid, kuivatatud liha ja kala, purgitoidud, pähklid, kuivatatud puuviljad, väikelastetoidud, jätkupiimapulber ja muud toiduained, mis ei vaja lühiajaliseks säilitamiseks eritingimusi. 

Uuringud

 

 • Toitlustusettevõtete võimekus ohuolukorras toitu valmistada ja elanikke toitlustada

  Ministeeriumi tellimusel uuris OÜ Eesti Uuringukeskus 2015. aastal Eestis tegutsevate toitlustusettevõtete võimekust valmistada ohuolukordades toitu ja korraldada elanikkonna varustamist, arvestades ettevõtte personali koosseisu, tehnilist valmisolekut ja toorainega varustamise võimalusi.

 • Eluks vajalike toiduainete tootmine ja kaubandus hädaolukorras

  Ministeeriumi tellimusel uuris OÜ Eesti Uuringukeskus 2013. aastal toidukaupade tootmise ja turustamise võimekust, transpordi olemasolu ning hädaolukorraks valmisolekut toidu käitlemisega tegelevates ettevõtetes. Eesmärk oli saada ülevaade võimalustest tagada elanikkonna varustatus ohutu toiduga ohuolukordades.

 • Toiduainete omavaru olemasolu majapidamistes ning elanikkonna toimetulekuoskused kriisi-, häda- ja eriolukorras

  Uuringu eesmärk oli saada täiendavat teavet, kuidas tuleks toiduvarusid paremini koostada, kui kiiresti on vaja varusid jaotada ja kuidas toiduvaru hädaolukorras iga leibkonnani toimetada. Esindusliku leibkondade küsitlusuuringu korraldas Eesti Konjunktuuriinstituut ministeeriumi tellimisel 2010. aasta septembris–oktoobris.

 • Toiduvajadus kriisi- ja hädaolukordades

  Uuring valmis teadlaste ja toidu valdkonna ametkondade spetsialistide koostöös ning selle tulemusi kasutab Maaeluministeerium häda- ja kriisiolukorraks vajaliku toiduvaru planeerimisel. Uuringu tegi Eesti Toitumisteaduste Selts 2006. a ministeeriumi tellimusel.

 

Hädaolukorraks valmisolek

Hädaolukordi vältiva või nende tagajärgi leevendava meetmena on Maaeluministeeriumi kohustus teha riskianalüüse oma valitsemisalas esineda võivate hädaolukordade väljaselgitamiseks (nt eriti ohtlikud loomataudid).

Riskianalüüsid

Alates 2009. aastast koostab hädaolukorra riskianalüüse eriti ohtlike loomataudide kohta Veterinaar- ja Toiduamet.

Hädaolukorra riskianalüüsis kirjeldatakse üleriigilisel, vajadusel ka regionaalsel ja kohaliku omavalitsuse tasandil:

 • hädaolukorda ja seda põhjustavaid ohte;
 • hädaolukorra tõenäosust ja tagajärgi;
 • meetmeid hädaolukordade ennetamiseks või nende tagajärgede leevendamiseks
 • muud olulist hädaolukorraga seotud teavet.

Hädaolukorra riskianalüüside koostamise aluseks on hädaolukorra seadus.

Eriti ohtlikud loomataudid

Loomataud loetakse eriti ohtlikuks, kui see levib kiiresti loomapopulatsioonis, põhjustab ulatuslikku haigestumist ja suurt suremust ning sellega võib kaasneda suur majanduslik kahju.

Ohtlik on ka selline loomataud, mis kujutab tõsist ohtu inimese elule ja tervisele.

 

Elutähtis teenus – toiduohutuse kontroll

Maaeluministeerium korraldab toiduohutuse kontrolli toimimise kui elutähtsa teenuse toimepidevust Veterinaar- ja Toiduameti kaudu.

Elutähtsa teenuse toimepidevusega seoses:

 • koordineeritakse elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamist ja nõustatakse elutähtsate teenuste osutajaid;
 • Veterinaar- ja Toiduamet teostab järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise üle;
 • ministeerium esitab üks kord iga kahe aasta jooksul Siseministeeriumile ülevaate elutähtsa teenuse toimepidevuse korralduse seisust.

 

Viimati uuendatud: 6. august 2018