Majandusteave

Eelarve

Teave riigieelarve koostamise ning selle liigenduse kohta on avaldatud Rahandusministeeriumi kodulehel. Konkreetse aasta riigieelarve jaotuse saab kätte Riigi Teatajast.

Toonase Põllumajandusministeeriumi aastate 2009–2013 eelarved leiab Eesti veebiarhiivist.

 

Majandusaasta aruanded

Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saate vaadata saldoandmike infosüsteemist. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Maaeluministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

Majandusaasta aruande raamatupidamise osa õigsust ja tehingute seaduslikkust auditeerib Riigikontroll. Kõik nende finantsauditite aruanded saate kätte Riigikontrolli kodulehelt.

Toonase Põllumajandusministeeriumi aastate 2009–2014 majandusaastate aruandeid näete Eesti veebiarhiivis.


 

Riigieelarvelised eraldised

Riigieelarves ministeeriumi valitsemisala täiendava eraldisena ettenähtud vahendite kasutamiseks sõlmitakse üldjuhul riigieelarve eraldise kasutamise leping riigiasutuse ning eraldist saava juriidilise isiku vahel.

Riigieelarveliste vahendite jaotamise põhimõtted ja arvutused on esitatud Rahandusministeeriumi kodulehel.

Maaeluministeeriumi valitsemisalas sihtotstarbeliste toetuste andmiseks ettenähtud vahendite arvelt annab ministeerium tegevustoetusi ja projektitoetusi.

2021. a tegevus- või projektitoetuse saamiseks tuli organisatsioonidel esitada oma taotlused meilitsi hiljemalt 10. mail 2021 kell 12. Toetuse taotlemise kord oli sätestatud maaeluministri 2021. a 13. aprilli käskkirjaga nr 57.

Dubai EXPO 2020 projektitoetus

24.09.2021

Maaeluministeeriumi valitsemisalas sihtotstarbeliste toetuste andmiseks eraldatud vahendite arvelt annab ministeerium projektitoetust Eesti toidu teemalise programmi korraldamiseks Dubai EXPO 2020 raames.

Projektitoetust antakse tegevuseks, millega panustatakse „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ alaeesmärgi nr 1 „Tark ja kestlik põllumajandus, toidutootmine ja maaelu ning ohutu toit ja hoitud keskkond“ saavutamisse.

Toetuse saamiseks tuleb organisatsioonidel esitada oma taotlus hiljemalt 8. oktoobril 2021 meilitsi aadressile info@agri.ee.

Lisaküsimuste korral võtke ühendust meiliaadressil eestitoit@agri.ee.

Taotlemisel saab soovi korral kasutada ministeeriumi koostatud vorme.

Toetuste taotlemise kord on sätestatud maaeluministri määrusega "Maaeluministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt toetuste andmise tingimused ja kord" ja maaeluministri 2021. a 23. septembri käskkirjaga nr 117.

 

Viimati uuendatud: 28. september 2021