Majandusteave

Teavet riigieelarve koostamisest ning selle liigendusest avaldab Rahandusministeerium.

Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saate vaadata saldoandmike infosüsteemist. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Maaeluministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

Majandusaasta aruande raamatupidamise osa õigsust ja tehingute seaduslikkust auditeerib Riigikontroll. Kõik nende finantsauditite aruanded saate kätte Riigikontrolli kodulehelt.

Alates 2015. aasta majandusaastast ei koosta ministeeriumid enam aastaaruandeid, vaid Rahandusministeerium teeb ühe aruande riigi kohta.


 

Riigieelarvelised eraldised

Riigieelarves ministeeriumi valitsemisala täiendava eraldisena ettenähtud vahendite kasutamiseks sõlmitakse üldjuhul riigieelarve eraldise kasutamise leping riigiasutuse ning eraldist saava juriidilise isiku vahel.

Riigieelarveliste vahendite jaotamise põhimõtted ja arvutused avaldab Rahandusministeerium oma kodulehel.

Maaeluministeeriumi valitsemisalas sihtotstarbeliste toetuste andmiseks ettenähtud vahendite arvelt annab ministeerium tegevustoetusi ja projektitoetusi.

2022. aasta eraldiste summa, 400 000 eurot, jaotub nende kahe vahel järgmiselt.

Tegevustoetus

Tegevustoetus Eesti põllu- ja maamajandussektori huvide esindamiseks üleeuroopalises põllumajandussektori esindusorganisatsioonis COPA-COGECA – 135 000 eurot.

Tegevustoetuse taotluste hindamisel eelistatakse sellise mittetulundusühingu taotlust, kes esindab otseselt või kaudselt suuremat osa põllu- ja maamajandussektorist ning kellel on suurem kogemus sektori huvide esindamisel üleeuroopalises põllumajandussektori esindusorganisatsioonis COPA-COGECA.

Projektitoetus

Projektitoetus „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eesmärkide saavutamiseks – 265 000 eurot.

Projektitoetuse eelarve jaguneb järgmiselt:

  • põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamine – 82 000 eurot;
  • põllumajandustootjate agroturismi alase võrgustiku arendamine – 71 000 eurot;
  • kohalike omavalitsuste esindajate tervislikke eluviise propageeriva sporditegevuse korraldamine ja koordineerimine – 50 000 eurot;
  • maale elama asumist soodustavate ürituste korraldamine ja koordineerimine – 21 000 eurot;
  • ekspordile suunatud mahetootjate võrgustiku arendamine – 41 000 eurot.

Projektitoetuse taotluste hindamisel eelistatakse taotlust, milles kavandatud tegevuste elluviimisega panustatakse paremini arengukava eesmärkide saavutamisse ning mille elluviimise tulemusena need eesmärgid suurema tõenäosusega saavutatakse. Seda hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:

  • eelistatakse mittetulundusühingu taotlust, kellel on suurem kogemus analoogsete tegevuste elluviimisel;
  • eelistatakse mittetulundusühingu taotlust, kellel on tegevuste elluviimiseks olemas piisav ja kvalifitseeritud meeskond;
  • eelistatakse taotlust, mille sisu on põhjalikumalt läbimõeldud ja mis on kvaliteetsemalt ette valmistatud;
  • eelistatakse taotlust, milles kavandatud tegevusel on suurem mõju põllu- ja maamajandussektorile.

Tähtaeg ja täpsem teave

Tähtaeg taotluste esitamiseks: 18. märts 2022 meilitsi aadressile info@agri.ee.

Taotlemisel võib soovi korral kasutada Maaeluministeeriumi koostatud vorme.

Tegevus- ja projektitoetuse andmise täpsemad tingimused:

 

Viimati uuendatud: 6. mai 2022