Hanked ja riigivara müük

Maaeluministeeriumi tööülesannete hulka kuulub oma põhifunktsioonide täitmiseks vajaliku avaliku ressursi olemasolu tagamine ja selle heaperemehelik valitsemine.

 

Hanked

Vajaliku riigivara soetamiseks korraldab ministeerium enamasti riigihanked.

Maaeluministeeriumi hangete korraldamist reguleerib ministeeriumi hankekord ja iga-aastaselt kinnitatav hankeplaan.

Maaeluministeeriumi hangete, sh lihthangete teated ja dokumendid on avaldatud riigihangete registris. Andmete leidmiseks tuleb kirjutada väljale "Hankija" märksõna "Maaeluministeerium" (enne 1. septemberit 2015 tehtud hangete leidmiseks "Põllumajandusministeerium").

Riigihangete korraldamist reguleerib Euroopa Liidu direktiividel põhinev riigihangete seadus. Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktid, juhised, juhendid ja abimaterjalid (sh korduma kippuvad küsimused) saab kätte e-riigihangete keskkonnast.

 

Riigivara müük

Võõrandamisele kuuluva riigivara müüki korraldab Maaeluministeerium enampakkumistena portaali Osta.ee vahendusel.

Avalike enampakkumiste tulemused

  • 21.06.–5.07.2016. a oksjoniportaalis osta.ee toimunud elektroonse enampakkumise, mille objektiks oli Maaeluministeeriumi valitsemisel ja Pärnumaa Veterinaarkeskuse valduses olev sõiduk Nissan Almera (394MDP), võitis Kalle Salumets, kes pakkus sõiduki hinnaks 750,00 €.

 

Eelteated

2017-03-15

Kooskõlas riigihangete seaduse § 19 lõigetega 1 ja 4 teatame, et Maaeluministeerium kavatseb sõlmida hankelepingu põllumajandus- ja toidusektorit ühendava organisatsiooni ja sotsiaalpartnerite infovahetuse korraldamiseks Euroopa Liidu organitega (75110000-0 Üldised avalikud teenused).

Hankija seab eesmärgiks Euroopa Liidu otsustusprotsessis Eesti huvide parema esindatuse kindlustamise sotsiaalpartnerite poolt, neile võimaluse andmise kaasa rääkida Eesti jaoks oluliste otsuste kujundamisel ja vastuvõtmisel. Hankija seab tingimuseks statsionaarse esindaja olemasolu Brüsselis ning vajalikele istungitele valdkondlike ekspertide ja spetsialistide lähetamise. Lepinguga tagatakse info vahetamine Euroopa Liidu mitmesuguste tasandite institutsioonide tööst Eesti põllumajandus- ja toidusektorile ning Eesti sotsiaalpartnerite seisukohtade edastamise asjaomasele otsustustasandile.

2017-03-15

Kooskõlas riigihangete seaduse § 19 lõigetega 1, 4 ja 6 teatame, et Maaeluministeerium kavatseb sõlmida lepingu maakondlikke spordiliite ühendava üleriigilise organisatsiooniga spordiürituste korraldamisega seotud teenuste osutamiseks (92622000-7 spordiürituste korraldamisteenused).

 

Viimati uuendatud: 7. veebruar 2018