Riigi erahaldustegevus

Erahaldustegevuse raames täidab Maaeluministeerium avalikest huvidest tulenevaid ülesandeid, teenib riigile tulu või mõlemat. Selleks võib ministeerium tegutseda eraõiguslikus vormis või kasutada erasektorile omast, lepingulist haldusviisi. Lisaks paindlikkusele kaasneb sellega ka avaliku ressursi võimendumine.

Erahaldustegevust reguleerivad täiendavalt avaliku õiguse normid, sellekohased põhimõttelised otsused kuuluvad aga valitsemissfääri. Riigivara valitsemise üldiseid põhimõtteid, sealhulgas riigisisese pädevuse jaotust ja otsuste vastuvõtmise korda reguleerib riigivaraseadus. Täpsem teave riigi osaluste valitsemisest on toodud Rahandusministeeriumi kodulehel. Sealt leiab muu hulgas ka nimekirjad kõigist riigi osalusega äriühingutest ja sihtasutustest.

Maaeluministeeriumi hallata on kaks riigi osalusega sihtasutust (Maaelu Edendamise Sihtasutus ja SA Eesti Maaelumuuseumid) ning kaks riigi osalusega aktsiaseltsi (AS Vireen ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS).

 

Osaluste valitsemise ja asutajaõiguste teostamise aruanded

Asutused

AS Vireen

AS Vireen pakub eraõiguslikus vormis põllumajandustootjatele ja teistele toidukäitlejatele üleriigilist loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise teenust. Aktsiaseltsi tegevus on vajalik toidu- ja söödaahela ohutuse kaitseks ning inimeste ja loomade terviseriskide vältimiseks.

Kokkuleppel jäätmevaldajaga võib Vireen võtta kahjutustamiseks vastu ka teisi bioloogilisi jäätmeid. Vireen arendab oma tegevust reoveepuhastuse ja taastuvenergia suunal.

Riigi osalus ASis Vireen on 100%. AS Vireeni aktsiaid valitseb Maaeluministeerium ning nõukogu liikmed määrab maaeluminister.

Maaeluministeerium maksab 75% põllumajandustootjate hukkunud mäletsejaliste põllumajandusloomade kokkuveo ja kahjutustamise kuludest.

Abi suunatakse personaalselt tootjatele Vireeni kaudu halduslepingu alusel, mida rahastatakse riigieelarvest riigieelarvelise eraldisena.

Nõukogu koosseis

Seisuga 1. detsember 2017

 • Toomas Kevvai (esimees)
 • Tanel-Taavi Bulitko
 • Tõnis Virovere

Majandusaruanded

Aeg Pealkiri
2018-09-05 Majandusaasta aruanne 2017 (162.7 KB, PDF)
2017-12-27 Majandusaasta aruanne 2016 (150.55 KB, PDF)
2016-08-16 Majandusaasta aruanne 2015 (139.24 KB, PDF)
2015-08-26 Põllumajandusministeeriumi siseauditi osakonna aruanne AS-i Vireen erikontrolli tulemuste kohta (202.31 KB, PDF)
2015-05-05 2014. aasta aruanne (143.23 KB, PDF)

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i eesmärk on pakkuda põllumajandustootjatele ja teistele toidukäitlejatele erahaldustegevuse vormis kaupu ning teenuseid, mis toetavad nende konkurentsivõimet, eelkõige toodangu suurendamise või selle kvaliteedi parandamise kaudu. Aktsiaselts tegeleb põhiliselt loomakasvatuse abitegevustega: põllumajandusloomade jõudluskontrolli tegemine ning nende geneetilise väärtuse hindamine ja piimakvaliteedi sõltumatu kontrollimine, samuti kõrvamärkide väljastamine.

Nõukogu koosseis

Seisuga 1. detsember 2017

 • Toomas Kevvai (esimees)
 • Tanel-Taavi Bulitko
 • Ulve Märtson
 • Romet Sõrmus

Majandusaruanded

Aeg Pealkiri/kirjeldus
2018-09-05 Majandusaasta aruanne 2017 (275.1 KB, PDF)
2017-12-27 Majandusaasta aruanne 2016 (278.29 KB, PDF)
2016-08-16 Majandusaasta aruanne 2015 (194.43 KB, PDF)

Maaelu Edendamise Sihtasutus

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) pakub peamiselt tagatisi ja laene, mis on mõeldud Eesti maapiirkonna majandusliku arengu toetamiseks.

Erinevalt Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) rakendab MES eelkõige riiklikke abinõusid ega tegele Euroopa Liidu toetuste jaotamisega.

Sihtasutuse tagatised ja laenud ei ole seotud riigieelarvega. MES-i tagatised ja laenud on välja töötatud isetasuvuse põhimõttel ja MES tegutseb isemajandava eraõigusliku juriidilise isikuna.

Sihtasutuse asutajaõigusi teostab maaeluminister, kes määrab ka sihtasutuse nõukogu liikmed.

1. juulil 2015 allkirjastasid Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise Sihtasutus käsunduslepingu, mille järgi on perioodil 2015–2021 toetatava nõuandeteenuse osutajaks Maaelu Edendamise Sihtasutus. MES valiti välja võistleva dialoogi vormis toimunud nõustamisteenuse osutaja valiku riigihankes. Lisainfo portaalis pikk.ee »

Nõukogu koosseis

Seisuga juuli 2019

 • Andres Oopkaup (esimees)
 • Illar Lemetti (aseesimees)
 • Enel Liin
 • Raivo Musting
 • Tiit Niilo
 • Mait Talu
 • Mart Undrest
 • Janika Usin
 • Erko Vallbaum
 • Rait Verrev

Majandusaruanded

Aeg Pealkiri
2018-09-05 Majandusaasta aruanne 2017 (258.67 KB, PDF)
2017-12-27 Majandusaasta aruanne 2016 (369.22 KB, PDF)
2016-08-16 Majandusaasta aruanne 2015 (163.66 KB, PDF)

SA Eesti Maaelumuuseumid

Sihtasutuse eesmärk on koguda, säilitada ja uurida Eesti põllumajanduse ajalooga seotud materjali ning seda vahendada hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

Lisaks säilitab muuseum Eesti põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi seisukohast märgilise tähtsusega Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tori Hobusekasvandust.

Sihtasutuse asutajaõigusi teostab maaeluminister, kes määrab ka sihtasutuse nõukogu liikmed.

Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamiseks on sõlmitud haldusleping.

Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu koosseis

Juhataja

 • Merli Sild

Nõukogu

 • esimees
  • Marko Gorban
 • liikmed
  • Eino Pedanik
  • Raido Roop

Nõandva koja koosseis

 • Aivar Aleksejev
 • Madis Avi
 • Tanel-Taavi Bulitko
 • Piret Hion
 • Mihkel Kangur
 • Toomas Kevvai
 • Lauri Luur
 • Raili Mengel
 • Anton Pärn
 • Tarvi Tasane
 • Ants-Hannes Viira
 • Kalmer Visnapuu

SA Eesti Piimandusmuuseum

Sihtasutuse eesmärk on koguda, uurida ja säilitada Eesti piimanduse ajalugu kajastavate ja Imavere piirkonna ajalugu puudutavaid kultuuriväärtusega esemeid, vahendada neid üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel ning säilitada Eesti põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi seisukohast märgilise tähtsusega Eesti Piimandusmuuseumi.

Sihtasutuse asutajateks on Järva vald (endine Imavere vald), Estonia Farmid OÜ ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, kes määrab nõukogu koosseisu.

Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamiseks on sõlmitud haldusleping.

Juhatus

 • Anneli Siimussaar

Nõukogu

 • esimees
  • Jüri Ellram
 • liikmed
  • Liina Kaljula
  • Arno Kannike
  • Meeli Lindsaar
  • Jaanus Marrandi

 

Viimati uuendatud: 14. märts 2022