Riigieelarvelised eraldised

Riigieelarves ministeeriumi valitsemisala täiendava eraldisena ettenähtud vahendite kasutamiseks sõlmitakse üldjuhul riigieelarve eraldise kasutamise leping riigiasutuse ning eraldist saava juriidilise isiku vahel.

Riigieelarveliste vahendite jaotamise põhimõtted ja arvutused on esitatud Rahandusministeeriumi kodulehel.

 

Teated

 • Praegu teateid ei ole.
 

Lepingud

Maaeluministeeriumi ja teiste poolte vahel sõlmitud riigieelarveliste eraldiste kasutamise lepingud aastate kaupa.

2016 | 2015 | 2014 | 2013

Lepingud leiab numbri järgi üles ka elektroonilisest dokumendiregistrist, kus on võimalik lisaks lepingutele näha ka nende täitmise aruandeid ja muid seotud dokumente, juhul kui need on olemas.

 

2016

Eesti Kulinaaria Instituut MTÜ

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Künniselts MTÜ

Eesti Leader Liit

Eesti Loomakaitse Selts

Eesti Maaülikool

Eesti Maaturism MTÜ

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti Põllumeeste Keskliit

Eesti Rukki Selts

Eestimaa Spordiliit Jõud

Eestimaa Talupidajate Keskliit

Jõgevamaa Kodukandi Ühendus

Mulgi Kultuuri Instituut

Tartumaa Põllumeeste Liit MTÜ

Tule Maale MTÜ

Võru Instituut

 

2015

Eesti Loomakaitse Selts

Eesti Maaülikool

 • Käsundusleping nr 58 (155.86 KB, PDF)
  2015-03-04
  Märja Katsefarmi rajamiseks võetud laenu katmine, esimeses järjekorras intressid ja ülejäänud osas põhiosamaksed.

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

 • Leping nr 88 (24.85 KB, PDF)
  2015-03-31
  Kvaliteedimärgi Tunnustatud Maitse tutvustamine ajavahemikul 1. aprill – 9. detsember 2015. a

Eesti Põllumeeste Keskliit MTÜ

 • Käsundusleping nr 73 (41.89 KB, PDF)
  2015-03-23
  Põllumajandusvaldkonna kutsekvalifikatsiooni süsteemi, kompetentside hindamise ja kutse andmisega seotud protseduuride väljatöötamine ning põllumajandusvaldkonna kutseeksamite korraldamine.
 • Käsundusleping nr 85 (35.06 KB, PDF)
  2015-03-27
  Ühistegevuse arendamise alase koostöö edendamine, koostöö ja ühistegevuse teemaliste nõustamis- ja teavitustegevuste elluviimine, ühistutevaheliste koostöö ning põllumajandustootjate ühistute ja põllumajandussaadusi töötlevate tööstuste koostöö edendamine, käsundisaaja ühistegevuse-alase kompetentsi suurendamine.
 • Käsundusleping nr 106 (33.4 KB, PDF)
  2015-04-17
  Teavitustegevused ja koostöö esindusorganisatsioonidega.
 • Käsundusleping nr 61
  2015-10-21
  Teavitustöö ja koostöö esindusorganisatsioonidega.

Eesti Rukki Selts MTÜ

 • Käsundusleping nr 15 (35.26 KB, PDF)
  2015-03-11
  Mitmesuguste ürituste korraldamine programmi "Rukkiaasta 2015" raames.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 • Käsundusleping nr 82 (27.82 KB, PDF)
  2015-03-27
  Eestimaa Spordiliidu Jõud tegevuse toetamiseks maaspordi arendamisel ja spordimängude korraldamiseks.

Eestimaa Talupidajate Keskliit MTÜ

 • Käsundusleping nr 83 (30.91 KB, PDF)
  2015-03-27
  Põllumajandustootjate informeerimine ühistegevuse pakutavatest võimalustest ja praktilistest sammudest ühistulise tegevuse arendamisel, lühikeste turuahelate ja otseturustusvõrgustike edendamine ning selleks vajaliku teabe kogumine ja sektorisse edastamine, taastuvenergia tootmise võimaluste kohta informatsiooni kogumine ja oma liikmetele edastamine ning energiaühistute arengule kaasa aitamine.
 • Käsundusleping nr 95 (30.6 KB, PDF)
  2015-04-13
  Info levitamine elektrooniliselt ning väljaande Eesti Talu kaudu. Liikmesorganisatsioonide infopäevade korraldamine, organisatsiooni liikmete osavõtt konverentsidest ning nendele suunatud teavitustegevuste või täiendõppe korraldamine.
 • Käsundusleping nr 105 (32.96 KB, PDF)
  2015-04-17
  Teavitustöö.

Tartumaa Põllumeeste Liit

 • Käsundusleping nr 59 (29.59 KB, PDF)
  2015-03-09
  Tartus aadressil Jalaka tn 48 asuva hoone katuse vahetus, hoone pööningule käiguteede ehitus ja pööningu katmine puistevillaga.

Võrumaa Omavalitsuste Liit

 

2014

Eesti Loomakaitse Selts

 • Leping nr 142 (163.77 KB, PDF)
  2014-05-22
  Loomakaitsealase tegevuse arendamine

Eesti Maaülikool

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti Põllumeeste Keskliit

 • Leping nr 48 (31.28 KB, PDF)
  2014-02-21
  Põllumajandusvaldkonna kutsekvalifikatsiooni süsteemi arendamine, kompetentside hindamise ja kutse andmisega seotud protseduuride väljatöötamine ning põllumajandusvaldkonna kutseeksamite korraldamine.
 • Leping nr 50 (29.08 KB, PDF)
  2014-03-04
  Ühistegevuse arendamise alase koostöö edendamine
 • Leping nr 63 (26.92 KB, PDF)
  2014-03-19
  Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kujundamise üritustel ja tegevustes, sealhulgas rahvusvahelistel põllumajanduse- ja keskkonnateemalistel üritustel osalemine; Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja teiste teadusasutustega koostöö korraldamine, teabepäevadel osalemine (vajadusel algatamine); konsultatsioonide läbiviimine teadusinfo vahendamiseks, uuringute suunamiseks ja nõuandetegevuseks; põllumeeste keskliidu konverentsi läbiviimine, avalikkuse teavitamise korraldamine; maaelu ja põllumajandusteemade kajastamise ning propageerimisega tegelemine meedia ja kodulehe vahendusel.

Eestimaa Loomakaitse Liit

 • Leping nr 153 (168.73 KB, PDF)
  2014-06-02
  Loomakaitse-alase tegevuse arendamine

Eestimaa Spordiliit Jõud

 • Leping nr 23 (23.48 KB, PDF)
  2014-02-21
  Eestimaa valdade ja linnade tali- ja suvemängude korraldamine ning XIV suvemängude ettevalmistamine; regionaalse sporditegevuse arendamine, Eesti omavalitsusjuhtide võistluste korraldamine

Eestimaa Talupidajate Keskliit

 • Leping nr 59 (97.05 KB, PDF)
  2014-03-17
  Põllumajandusliku ühistegevuse arendamine
 • Leping nr 62 (225.54 KB, PDF)
  2014-04-01
  Juhtimisalaste koolituste ja peretalude aastaga seotud tegevuste korraldamine
 • Leping nr 81 (225.35 KB, PDF)
  2014-03-27
  Avalikkuse informeerimine liidu tegevustest, liikmete varustamine vajaliku erialase informatsiooniga; osavõtt põllumajanduspoliitika kujundamisest Eestis ja Euroopa Liidu tasandil ning infovahetuseks sõsarorganisatsioonidega põllumajanduspoliitika rakendamise kohta erinevates liikmesriikides talupidajate üleriigiliselt tegutsevate põllumajandustootjate esindusorganisatsioonidega; rahvusvaheline koostöö, osavõtt konverentsidest ja kongressidest
 • Leping nr 82 (25.81 KB, PDF)
  2014-04-02
  Eesti Talupidajate Keskliidu korralise kongressi korraldamine ning selle toimumise kajastamine avalikus inforuumis. Konkursi "Eesti parim talu" ja ürituse "Eesti talupäevad" korraldamine ning nende toimumise ja tulemuste kajastamine avalikus inforuumis.

Noorte Põllumeeste Klubi MTÜ

 • Leping nr 257 (34.54 KB, PDF)
  2014-11-07
  Noorte põllumajandustootjate ja põllumajanduslike erialade üliõpilaste varustamine erialase teabega
 

2013

Eesti Kulinaaria Assotsiatsioon MTÜ

Eesti Loomakaitse Selts

Eesti Maaülikool

 • Leping nr 59, 01.03.2013 (23 KB, PDF)
  Märja katsefarmi rajamiseks võetud laenu katmine, esmajärjekorras intressid ja ülejäänud osas põhimaksed.

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti Põllumeeste Keskliit

 • Leping nr 33, 15. 02.2013 (25.28 KB, PDF)
  Põllumajandusliku ühistegevuse arendamine.
 • Leping nr 37, 19.02.2013 (27.3 KB, PDF)
  Põllumajandusvaldkonna kutsekvalifikatsiooni süsteemi arendamine, valdkonna kutsestandardite muutmine, hindamisstandardite koostamine, Hollandi Wellantcollege'i külaskäigu korraldamine ning põllumajandusvaldkonna kutseeksamite korraldamine.
 • Leping nr 152, 21.05.2013 (30.86 KB, PDF)
  ÜPP 2014-2020 poliitikate kujundamise üritustel ja tegevustes osalemine, teadusasutustega koostöö korraldamine, põllumeeste konverentsi ja muude avalike foorumite korraldamine, maaelu ja põllumajanduse teemalise teabe ja tegevuste kajastamine ja levitamine.

Eestimaa Loomakaitse Liit

Eestimaa Spordiliit Jõud MTÜ

 • Leping nr 13, 30.01.2013 (28.23 KB, PDF)
  12. Eestimaa talimängude ning Eesti valdade ja linnade suvemängude korraldamine; regionaalse sporditegevuse arendamine; Eesti omavalitsusjuhtide võistluste korraldamine.

Eestimaa Talupidajate Keskliit MTÜ

 • Leping nr 100, 12.04.2013 (25.88 KB, PDF)
  Põllumajandusliku ühistegevuse arendamise leping
 • Leping nr 151, 20.05.2013 (393.67 KB, PDF)
  Talukonkursside, talupäevade ja ETKLi kongressi korraldamine ning Eesti Talu toimetamine ja väljaandmine
 • Leping nr 167, 10.06.2013 (22.81 KB, PDF)
  Üleriigiliste sektoripõhiste erialakomiteede ja erialaorganisatsioonide töö korraldamine, rahvusvahelise koostöö korraldamine Euroopa Liidu liikmesriikide taluorganisatsioonide vahel.
 • Leping nr 195, 08.07.2013 (26.09 KB, PDF)
  Nõuandeteenuste arendamine ja kohalike organisatsioonide algatuste ellurakendamise korraldamine.
 • Leping nr 196, 08.07.2013 (25.87 KB, PDF)
  Organisatsiooni erineva tasandi valitud juhtorganite liikmete juhtimisalaste koolituste ja täiendõppe korraldamine organisatsiooni juhtimise ning juhtimisstruktuuri parandamise alal.

Vireen AS

Viimati uuendatud: 14. august 2019