Õigusloome

Maaeluministeerium vastutab alljärgnevate seaduste eest.

 • Alkoholiseadus (AS) (osaliselt)

  Seadus sätestab erinõuded alkoholi käitlemisele, piirangud alkohoolse joogi tarbimisele, erinõuete ja piirangute järgimise riikliku järelevalve korralduse ning vastutuse seaduse rikkumise eest.
  Seaduse täistekst »
 • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (ELÜPS)

  Seadus sätestab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (edaspidi ühine põllumajanduspoliitika) abinõude rakendamise alused ja korra ning neid rakendavad asutused, üleminekutoetuse saamise nõuded ja korra, riikliku ja haldusjärelevalve teostamise alused ja ulatuse ning vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest.
  Seaduse täistekst »
 • Kalandusturu korraldamise seadus (KTKS)

  Seaduses sätestatakse kalandusturu korraldamise abinõud, nende rakendamise alused ja kord, riikliku ja haldusjärelevalve alused ja ulatus ning vastutus seaduse rikkumise eest.
  Seaduse täistekst »
 • Kalapüügiseadus (KPS) (osaliselt)

  Seadus on suunatud kala- ja veetaimevarude jätkusuutliku kasutamise tagamisele lähtuvalt kohuseteadliku kalanduse põhimõtetest.
  Seaduse täistekst »
 • Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (KAOKS)

  Seadus sätestab avalikust huvist tulenevad maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja ning riigi julgeoleku kaalutlustest lähtuvad kinnisasja omandamise kitsendused. Avalik huvi käesoleva seaduse tähenduses on eelkõige põllumajandus- ja metsamaad sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja sihtotstarbelise ja jätkusuutliku majandamise edendamine.
  Seaduse täistekst »
 • Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus (LKVetJS)

  Seaduses sätestatakse veterinaarnõuded loomade ja loomsete saadustega kauplemisel Euroopa Liidu liikmesriigiga, veterinaarnõuded loomade ja loomsete saaduste importimisel väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist (edaspidi ühenduseväline riik) ja eksportimisel ühendusevälisesse riiki, veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli alused ja kord ning vastutus seaduse rikkumise eest.
  Seaduse täistekst »
 • Loomakaitseseadus (LoKS)

  Seadus reguleerib loomade kaitset inimese sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või heaolu.
  Seaduse täistekst »
 • Loomatauditõrje seadus (LTTS)

  Seadus sätestab loomatauditõrje meetmed ja reguleerib nende rakendamist, samuti loomataudist põhjustatud kahjude hüvitamist.
  Seaduse täistekst »
 • Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (MPKS)

  Seadusega sätestatakse riiklikud abinõud põllumajandusturu tasakaalustatud arenguks, tarbija varustamiseks kvaliteetse toiduga, põllumajandustoodete tasuvaks tootmiseks, maapiirkonna muu majandustegevuse (edaspidi maamajandustegevus) arendamiseks ja maapiirkonna elanikele rahuldava elatustaseme tagamiseks, riiklike abinõude rakendamise järelevalve alused ja ulatus ning vastutus seaduse rikkumise eest.
  Seaduse täistekst »
 • Maaparandusseadus (MaaParS)

  Seadus sätestab nõuded maaparandussüsteemi projekteerimisele ja ehitamisele ning maaparandushoiule, mittetulundusühinguna tegutseva maaparandusühistu asutamise ja ühistu tegevuse erisused, seaduse täitmise riikliku ja haldusjärelevalve alused ja korra ning vastutuse seaduse rikkumise eest.
  Seaduse täistekst »
 • Mahepõllumajanduse seadus (MPõS)

  Seadus sätestab mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuded osas, mis ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrustega, samuti mahepõllumajanduse valdkonnas tegeleva isiku riikliku järelevalve alused ja ulatuse ning vastutuse nimetatud õigusaktidega kehtestatud nõuete rikkumise eest.
  Seaduse täistekst »
 • Põllumajandusloomade aretuse seadus (PõLAS)

  Seaduses sätestatakse põllumajandusloomade aretuse alused, et tagada põllumajandusloomade jõudlusvõime ja geneetilise väärtuse suurenemine ning genofondi säilimine ja loomakasvatuse majanduslik tasuvus.
  Seaduse täistekst »
 • Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus (PTEKS)

  Seadusega sätestatakse majandus- või kutsetegevuse tehing või tegu, mille ese on põllumajandustoode ja toit ning mida selle seaduse tähenduses käsitatakse ebaausa kaubandustavana, mis on keelatud või mis on lubatud teatud tingimuste täitmise korral, sätestatakse need tingimused ning seaduse täitmise üle teostatava riikliku ja haldusjärelevalve alused ja kord, samuti vastutus seaduse nõuete rikkumise eest.
  Seaduse täistekst »
 • Söödaseadus (SöS)

  Seadus sätestab nõuded söödale, selle käitlemisele ja kasutamisele ning nõuded sööda ohutus- ja muudele nõuetele vastavuse üle riikliku järelevalve korraldamise kohta, et tagada sööda ohutus inimese ja looma tervisele ning keskkonnale ja soodne mõju loomale ja loomakasvatussaadusele.
  Seaduse täistekst »
 • Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus (TPSKS)

  Seadus reguleerib taimesordi registreerimist, sordilehte ja kaitse alla võtmist, kaitsealuse sordi omaniku õigusi, seemne, taimse paljundusmaterjali (edaspidi paljundusmaterjal) ning kultiveerimismaterjali ja geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja paljundusmaterjali turustamisotstarbelist tootmist, sealhulgas pakendamist, turustamist ja Eestisse toimetamist, riiklikku järelevalvet ning vastutust seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise eest.
  Seaduse täistekst »
 • Taimekaitseseadus (TaimKS)

  Seadus sätestab taimetervisenõuded ja taimekaitsevahenditele esitatavad nõuded, mis tagavad taimekaitsevahendite ohutuse inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale, samuti taimekaitseseadmetele esitatavad nõuded ning riikliku järelevalve alused ja ulatuse.
  Seaduse täistekst »
 • Toiduseadus (ToiduS)

  Seaduses sätestatakse toidu käitlemise alused, käitleja enesekontroll ning riiklik järelevalve toidu ohutuse ja muudele nõuetele vastavuse tagamiseks. Kus asjakohane, kohaldatakse käesoleva seaduse sätteid ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 1 lõikes 2 nimetatud materjalide ja esemete suhtes.
  Seaduse täistekst »
 • Veterinaarkorralduse seadus (VetKS)

  Seadus sätestab veterinaartegevuse korralduse alused.
  Seaduse täistekst »
 • Väetiseseadus (VäetS)

  Seadus sätestab väetisele ja selle käitlemisele esitatavad nõuded, mis tagavad väetise ohutuse inimese ja looma elule ja tervisele, varale ja keskkonnale ning väetise soodsa mõju taimele ja taimekasvatussaadusele.
  Seaduse täistekst »
 • Lisainfo

 

Viimati uuendatud: 4. november 2021