Sa oled siin

Maaeluministeeriumi rahvusvaheline teadus- ja arenduskoostöö

Maaeluministeerium osaleb aktiivselt mitme rahvusvahelise teadusvõrgustiku ja ühisalgatuse koordineerimises.

Üksikute riikide võime lahendada suuri probleeme on piiratud, sest ressursid on killustatud. Riikidevahelisel teadusalasel koostööl on potentsiaali leevendada suuri ühiskonnaprobleeme. Lisaks võimaldab rahvusvahelistumine kasvatada meie teadlaste konkurentsivõimet ja arendada Eesti teadusvaldkondi.

Teadusuuringute ühise kavandamise algatused (JPI)

Euroopa Liidu teadusuuringute ühise kavandamise algatuste (Joint Programming Initiative – JPI) eesmärgiks on riikide vahel kooskõlastada ning ühiselt kavandada teadusprogramme, mis nõuavad elluviimiseks laiemat koostööd ning rohkem ressursse. Ühise kavandamise valdkonnad lepib kokku kõrgetasemeline ühise kavandamise rühm, mis koosneb liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni poolt nimetatud esindajatest. Rühm töötab välja ühise visiooni, määratleb teadusuuringute kava ja valmistab ette selle koostamise.

Maaeluministeerium esindab Eesti järgmistes ühise kavandamise algatustes:

 • Teadusuuringute ühise kavandamise algatus "Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused" (FACCE–JPI). Teadusstrateegia määratleb põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja kliimamuutuse valdkondade vahelise uuendusliku teadustegevuse prioriteedid Euroopas. Samuti annab strateegia suunised olemasolevate programmide ja ühiste teadusuuringute kooskõlastamiseks. Veebileht: https://www.faccejpi.com
 • Eesti riik osaleb ka ühise kavandamise algatuse JPI Oceans (JPI Healthy and Productive Seas and Oceans) elluviimises, mis pöörab tähelepanu mereuuringutele seoses kliima ja inimtegevusega ning ka merega seotud sektoritele ja uurimisvaldkondadele. Veebileht: http://www.jpi-oceans.eu
 • Antibiootikumiresistentsuse tekkel ja levikul on olulisel kohal antibiootikumide kasutamine loomakasvatuses ja veterinaarias ning levik keskkonnas. Tegemist on suure probleemiga, mis mõjutab kogu ühiskonda. Seetõttu on Eesti liitunud ühise kavandamise algatusega JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance). Veebileht: http://www.jpiamr.eu
 

Horisont 2020 ja ERA-Net Cofund

EL teadus- ja arendustegevuse raamprogrammide üheks peaeesmärgiks on olnud Euroopa teadusruumi (ERA) loomine, teadustöö koordineerimine ja koostöö parandamine.

Horisont 2020 rahastamisvahendi ERA-Net Cofund eesmärgiks on julgustada liikmesriikide teadust rahastavaid organisatsoone korraldama ühiskonkursse ja rahastama parimaid koostööprojekte.

Maaeluministeerium osaleb järgmistes ERA-Net koostöövõrgustikes:

 • ERA-Net SUSFOOD – toiduga kindlustatust tagav toiduvõrgustik, mis käsitleb kestlikkust toiduvaldkonnas. Veebileht: https://www.susfood-era.net/home
 • ERA-Net CORE Organic – mahetoidu- ja mahepõllumajanduslike süsteemide rahvusvaheliste teadusuuringute koordineerimiseks loodud Euroopa teaduskoostöövõrgustik. Selle eesmärk on tõsta Euroopa mahetoidu ja mahepõllumajanduse teadusressursi kvaliteeti, tähtsust ja kasutust ning luua rahvusvahelise mahetoidu- ja mahepõllumajandusteaduse ühised rahastamisalused. Veebileht:www.coreorganic.org
 • ERA-Net C-IPM on Euroopa integreeritud taimekaitse alane teadusvõrgustik, mille raames koordineeritakse ja rahastatakse ühiselt taimekaitse teaduskoostööprojekte. Veebileht: http://c-ipm.org
 • Euroopa teaduse ühiskavandamise initsiatiivi "Põllumajandus, toiduga varustatus ja kliimamuutused" ühine projektialgatus ERA-Net Plus "Climate Smart Agriculture: adaption of agricultural systems in Europe" seab eesmärgiks rahvusvaheliste partnerite ühise teadusprojektide koordineerimise ja rahastamise. Ühisprojektidega uuritakse võimalusi kindlustada elanikkonna toiduga varustatus kliimamuutuste tingimustes. Veebileht: www.faccejpi.com/FACCE-Joint-activities/ERA-NET-Plus-on-Climate-Smart-Agriculture
 • Euroopa teaduse ühiskavandamise initsiatiivi "Põllumajandus, toiduga varustatus ja kliimamuutused" ühine projektialgatus ERA-Net Cofund FACCE SURPLUS – kestlik ja vastupidav põllumajandus toidu ja toiduks mittekasutatavate toodete tootmiseks. Algatus keskendub taimse biomassi efektiivse kasutamise, integreeritud toiduliste ja mittetoiduliste süsteemide ning säästlikku põllumajandustootmise intensiivistamist toetava maakasutuse teemadele. Veebileht:www.faccejpi.com/FACCE-Joint-activities/ERA-NET-cofund-FACCE-SURPLUS
 • Maaeluministeeriumil on kavas liituda ka loomakasvatuse ja teraviljakasvatuse teemaliste teaduskoostöövõrgustikega ning ERA-Net'iga "Mere elusressursside potentsiaali avamine" (sinine biomajandus, sh toiduohutus).
 

EUROPEA International

EUROPEA Internationali võrgustik on põllumajanduslikke, aianduslikke ja metsanduslikke kutseõppeasutusi ning koolitusinstitutsioone ühendav organisatsioon, mis loodi 1992. aastal.

EUROPEA Internationali võrgustikku kuulub 25 Euroopa riiki. Võrgustiku eesmärk on põllumajandusliku kutsehariduse taseme tõstmine, õpilaste ja õpetajate vahetuse korraldamine, rahvusvaheliste koostööprojektide väljatöötamise toetamine, kutsevõistluste korraldamine ja toetamine, kutsehariduse propageerimine.

Eesti sai EUROPEA Internationali liikmeks 2005. aastal. Eestit esindab EUROPEA Internationali võrgustikus MTÜ EUROPEA Eesti Keskus, mis on Järvamaa Kutsehariduskeskuse, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, Luua Metsanduskooli ja Räpina Aianduskooli töötajaid ühendav koostöövõrgustik.

MTÜ EUROPEA Eesti Keskuse peamised eesmärgid:

 • arendada ja kaasajastada valdkonna kutseharidust;
 • edendada kutsekoolidevaheliset koostööd;
 • toetada õpilaste osalemist rahvusvahelistel kutsevõistlustel;
 • esindada õpilasi võrgustikus EUROPEA International.

2017. aasta septembris toimus Tartus seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega EUROPEA konverents "From Rural to Digital", mille korraldajaks oli MTÜ EUROPEA Eesti keskus ja mida toetas Maaeluministeerium.

 

Muud koostööprogrammid

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 185 põhinevad ühisprogrammid on liikmesriikide vahelised temaatilised programmid, milles osaleb rahastajana ka Euroopa Komisjon. Maaeluministeerium osaleb neist aktiivselt programmi BONUS töös. Lisaks Eestile on programmi veel kaasatud Läänemerd ümbritsevad riigid – Taani, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Rootsi. Programmi peamiseks eesmärgiks on kokku tuua mere-, merendus-, majandus- ja sotsiaalteaduste vallas tegutsevate teadlaste kogukonnad, et lahendada peamisi Läänemere regioonile omaseid probleeme. Veebileht: www.bonusportal.org
 • Eesti liitus 2014. a alguses OECD bioloogiliste ressursside alase teaduskoostöö programmiga (OECD Co-operative Research Programme on Biological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems). Programmi raames saavad valdkonna teadlased taotleda mobiilsusstipendiume ning grante teaduskonverentside läbiviimiseks. Seega pakub programm Eesti teadlastele täiendavat võimalust rahvusvahelise koostöö arendamise rahastamiseks. Veebileht: www.oecd.org/agriculture/crp
 • INTERREG programmid ergutavad liikmesriikide koostööd. Üheks peamiseks eesmärgiks on vähendada riigipiiride mõju majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu võrdsemal toetamisel kogu Euroopa Liidu territooriumil. INTERREG IV A programmi raames on koostöös Põhjamaade ning Läti ja Leeduga läbi viidud mitu projekti – näiteks Eesti-Läti piiriülese koostöö projekt Baltorgpotato ning Kesk-Läänemere programmi projektid Baltic Manure ja Knowsheep. Euroopa Komisjon kinnitas 2014. a lõpus INTERREG IV A Kesk-Läänemere programmi aastateks 2014–2020. Veebileht: www.centralbaltic.eu
Viimati uuendatud: 14. november 2018