Sa oled siin

Valitsemisala

Ministeeriumi valitsemisalas on kolm valitsusasutust, seitse hallatavat riigiasutust ning neile lisaks veel kolm juriidilist isikut – kaks riigi osalusega aktsiaseltsi ja üks riigi osalusega sihtasutus. Asutuste pädevus ministeeriumi valitsemisalas olevate ülesannete täitmisel on sätestatud nende põhimäärustes.

 

Valitsusasutused

 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

  PRIA korraldab riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste ja turukorralduslike toetuste andmist. Lisaks peab PRIA põllumajandusega seotud riiklikke registreid ja muid andmekogusid ning töötleb ja analüüsib kogutud andmeid.

  PRIA koduleht »

 • Veterinaar- ja Toiduamet (VTA)

  Veterinaar- ja Toiduamet teeb riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi veterinaartegevuse, söödahügieeni, toiduohutuse, põllumajandusloomade aretuse, turukorralduse ja mahepõllumajanduse valdkonnas.

  Veterinaar- ja Toiduameti koduleht »

 • Põllumajandusamet (PMA)

  PMA teeb riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi maaparanduse, taimekaitse, taimetervise, sordikaitse, seemne ja taimse paljundusmaterjali, mahepõllumajanduse, geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise, väetiste ning aiandustoodete valdkonnas.

  Põllumajandusameti koduleht »

 

 

Hallatavad riigiasutused

 • Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

  Veterinaar- ja Toidulaboratoorium teeb laboratoorseid uuringuid loomahaiguste diagnoosimiseks, teeb analüüse toidu, vee, sööda ja alkoholi ohutuse ja kvaliteedi kontrollimiseks ning täidab riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid.

  Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi koduleht »

 • Põllumajandusuuringute Keskus (PMK)

  Keskus teeb sortide riiklike registreerimis- ja majanduskatseid, seemnepartiide järelkontrolli katseid, viib läbi seemnete laboratoorseid analüüse, määrab taimekaitsevahendite jääkide ja saasteainete sisaldust taimsetes ja loomsetes saadustes ning mullas, analüüsib taimekaitsevahenditest, väetistest, söötadest ja toidust võetud kontrollproove.

  Põllumajandusuuringute Keskuse koduleht »

 • Maamajanduse Infokeskus

  Keskus kogub, töötleb ja analüüsib põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) põllumajandustootjate majandustegevuse analüüsimiseks vajalikke andmeid, koostab kattetulu arvestusi ning täidab põllumajandussektori nõustajatele kutsekvalifikatsiooni andva organi ülesandeid.

  Maamajanduse Infokeskuse koduleht »

 • Eesti Taimekasvatuse Instituut

  Instituut tegeleb rakendus- ja alusuuringutega, teeb agrometeoroloogia seiret ja prognoose, tagab sortide säilitusaretuse ning geneetiliste ressursside säilitamise ja uurimise, aretab uusi sorte ja toimib seemnekeskusena, pakub teadustuge nõuandesüsteemile, õigusloomeks ja riiklikuks järelevalveks.

  Eesti Taimekasvatuse Instituudi koduleht »

 • Eesti Põllumajandusmuuseum

  Muuseumi põhiülesanne on jäädvustada Eesti maakultuuri, põllumajanduslikku tootmist, omandisuhteid, põllumajandusharidust ja –teadust, uurida kogutud ainest teaduslikult ning eksponeerida ja vahendada seda üldsusele..

  Eesti Põllumajandusmuuseumi koduleht »

 • Eesti Piimandusmuuseum

  Muuseum kogub, uurib ja säilitab Eesti piimanduse ajalugu kajastavat ainest, vahendab seda üldsusele ning tutvustab elanikkonnale Eestis toodetud piima ja piimatooteid.

  Eesti Piimandusmuuseumi koduleht »

 • Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum

  Muuseum jäädvustab Carl Robert Jakobsoni ja tema perekonna elu ning tegevust iseloomustavat ainestikku, kogub ja säilitab XIX sajandi teise poole talupidamist ja elukeskkonda kajastavat kultuuriväärtuslikku materjali ning vahendab seda üldsusele.

  Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi koduleht »

 

Riigiosalusega aktsiaseltsid ja sihtasutused

 • Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

  Aktsiaseltsi eesmärk on pakkuda põllumajandustootjatele ja teistele toidukäitlejatele erahaldustegevuse vormis kaupu ning teenuseid, mis toetavad nende konkurentsivõimet, eelkõige toodangu suurendamise või selle kvaliteedi parandamise kaudu. Aktsiaselts tegeleb põhiliselt loomakasvatuse abitegevustega: põllumajandusloomade jõudluskontrolli tegemine ning nende geneetilise väärtuse hindamine ja piimakvaliteedi sõltumatu kontrollimine, samuti kõrvamärkide väljastamine.

  Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi koduleht »

 • Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES)

  Sihtasutuse eesmärk on toetada Eesti maapiirkonna majanduslikku arengut ettevõtlust soodustavate sihtprogrammide rakendamise kaudu.

  Maaelu Edendamise Sihtasutuse koduleht »

 • Vireen AS

  AS Vireen tegeleb loomsete kõrvalsaaduste käitlemisega.

  AS Vireeni koduleht »

 

Viimati uuendatud: 14. jaanuar 2015