Sa oled siin

Valitsemisala

Ministeeriumi valitsemisalas on kolm valitsusasutust, kolm hallatavat riigiasutust ning neile lisaks veel neli juriidilist isikut – kaks riigi osalusega aktsiaseltsi ja kaks riigi osalusega sihtasutust. Asutuste pädevus ministeeriumi valitsemisalas olevate ülesannete täitmisel on sätestatud nende põhimäärustes.

 

Valitsusasutused

 • Põllumajandusamet (PMA)

  PMA teeb riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi maaparanduse, taimekaitse, taimetervise, sordikaitse, seemne ja taimse paljundusmaterjali, mahepõllumajanduse, geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise, väetiste ning aiandustoodete valdkonnas.

  Põllumajandusameti koduleht »

 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

  PRIA korraldab riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste ning turukorralduslike toetuste andmist. Lisaks peab PRIA põllumajandusega seotud riiklikke registreid ja muid andmekogusid ning töötleb ja analüüsib kogutud andmeid.

  PRIA koduleht »

 • Veterinaar- ja Toiduamet (VTA)

  Veterinaar- ja Toiduamet teeb riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi veterinaartegevuse, söödahügieeni, toiduohutuse, põllumajandusloomade aretuse, turukorralduse ja mahepõllumajanduse valdkonnas.

  Veterinaar- ja Toiduameti koduleht »

 

 

Hallatavad riigiasutused

 • Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI)

  Instituut tegeleb rakendus- ja alusuuringutega, teeb agrometeoroloogia seiret ja prognoose, tagab sortide säilitusaretuse ning geneetiliste ressursside säilitamise ja uurimise, aretab uusi sorte ja toimib seemnekeskusena, pakub teadustuge nõuandesüsteemile, õigusloomeks ja riiklikuks järelevalveks.

  Eesti Taimekasvatuse Instituudi koduleht »

 • Põllumajandusuuringute Keskus (PMK)

  Keskus analüüsib seemneid, taimekahjustajaid, väetist, mulda, toitu, sööta ja taimset materjali ning määrab taimekaitsevahendite jääke ja saasteainete sisaldust, täidab riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid, teeb põllumajanduskultuuride põldkatseid, korraldab põllumajanduskeskkonna seiret ja uuringuid ning hindab Eesti maaelu arengukava, analüüsib põllumajandustootjate majandustegevust ning täidab riikliku maaeluvõrgustiku üksuse ülesandeid.

  Põllumajandusuuringute Keskuse koduleht »

 • Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL)

  Veterinaar- ja Toidulaboratoorium teeb laboratoorseid uuringuid loomahaiguste diagnoosimiseks, teeb analüüse toidu, vee, sööda ja alkoholi ohutuse ja kvaliteedi kontrollimiseks ning täidab riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid.

  Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi koduleht »

 

Riigiosalusega aktsiaseltsid ja sihtasutused

 • SA Eesti Maaelumuuseumid

  Sihtasutus kogub, säilitab, uurib ning vahendab Eesti põllumajanduse ajalooga seotud materjali hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel ning säilitab Eesti põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi seisukohast märgilise tähtsusega Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tori Hobusekasvandust.

 • Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

  Aktsiaselts pakub põllumajandustootjatele ja teistele toidukäitlejatele erahaldustegevuse vormis kaupu ning teenuseid, mis toetavad nende konkurentsivõimet, eelkõige toodangu suurendamise või selle kvaliteedi parandamise kaudu. Aktsiaselts tegeleb põhiliselt loomakasvatuse abitegevustega: põllumajandusloomade jõudluskontrolli tegemine ning nende geneetilise väärtuse hindamine ja piimakvaliteedi sõltumatu kontrollimine, samuti kõrvamärkide väljastamine.

  Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi koduleht »

 • Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES)

  Sihtasutus toetab Eesti maapiirkonna majanduslikku arengut ettevõtlust soodustavate sihtprogrammide rakendamise kaudu.

  Maaelu Edendamise Sihtasutuse koduleht »

 • Vireen AS

  AS Vireen tegeleb loomsete kõrvalsaaduste käitlemisega.

  AS Vireeni koduleht »

 

Viimati uuendatud: 20. detsember 2018