Sa oled siin

Olemasolevad põllumajandusliku riigiabi teatised

Olemasolevad riigiabi teatised, mis on esitatud komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 või Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 alusel.

Riigiabi nr ja link avaldatud riigiabi teatisele või komisjoni otsusele

Teavitatud abimeede ja link selle terviktekstile

Abi andja

Abi eesmärk

Lõpptähtaeg

SA.40657 (2015/XA) (PDF)

Turuarendustoetus

PRIA

Abi põllumajandustoodete müügiedendusmeetmete jaoks; abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks

31.12.2020

SA.43938 (2015/XA) (PDF) [1]

Turuarendustoetus

PRIA

Abi põllumajandustoodete müügiedendusmeetmete jaoks; abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks

31.12.2020

SA.39547 (2014/XA) (PDF)

Põllumajandustootja asendamise toetus

Maaeluministeerium

Abi põllumajandusettevõtte asendusteenuste jaoks

31.12.2020

SA.40782 (2015/XA) (PDF)

Põllumajandusloomade aretustoetus

PRIA

Abi loomakasvatussektorile

31.12.2020

SA.44355 (2016/XA) (PDF) [2]

Põllumajandusloomade aretustoetus

PRIA

Abi loomakasvatussektorile

31.12.2020

SA.40488 (2015/XA) (PDF)

Põllumajanduskindlustustoetus

PRIA

Abi kindlustusmaksete tasumiseks

31.12.2020

SA.41648 (2015/XA) (PDF)

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus

PRIA

Abi metsapõlengutest, loodusõnnetustest, eba-soodsatest ilmastikutingimustest, haigustest, kahjuritest ja katastroofidest tingitud metsakahjustuste ennetamiseks ja kõrvaldamiseks; abi uute metsandustehnoloogiate ning
metsandustoodete töötlemise, kokkukogumise ja turustamisega seotud investeeringuteks

31.12.2020

SA.41637 (2015/XA) (PDF)

Teadmussiirde pikaajalised programmid

Maaeluministeerium

Abi teadmussiirdeks ja teabe-meetmeteks metsandussektoris; abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks maapiirkondades asuvatele VKEdele

30.06.2023

SA.41494 (2015/XA) (PDF)

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate võlakohustuste tagamise kord (tagatiste kava) (PDF)

Maaelu Edendamise Sihtasutus

Abi põllumajandusliku esmatootmisega seotud põllu-majanduslikes majapidamistes materiaalsesse või immateriaalsesse varasse tehtavateks investeeringuteks; põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud investeerimisabi

31.12.2020

SA.41246 (2015/XA) (PDF)

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus

PRIA

Abi seoses ebasoodsate tingimustega Natura 2000 metsaaladel

31.12.2020

SA.44095 (2016/XA) (PDF) [3]

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus

PRIA

Abi seoses ebasoodsate tingimustega Natura 2000 metsaaladel

31.12.2020

SA.41636 (2015/XA) (PDF)

Nõustamisteenuse toetamine

Maaeluministeerium

Nõustamisteenuste jaoks antav abi metsandussektoris

31.12.2021

SA.41173 (2015/N)

Toetus nõustajate koolitamiseks – Eesti maaelu arengukava meede 2.3

PRIA

Nõustajate koolitus

31.12.2021

SA.41986 (2015/XA) (PDF)

Teadmussiirde ja teavituse toetuse metsanduslikud tegevused

PRIA

Abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks metsandussektoris

31.12.2023

SA.42902 (2015/XA) (PDF)

Sigade Aafrika katku likvideerimise kulude katmine ja kahjude hüvitamine põllumajandustootjatele, kes on VKE-d (ODT)

Maaeluministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet

Abi loomahaiguste ja taimekahjuritega tõrjeks

31.12.2020

SA.42894 (2015/N) (PDF)

Sigade Aafrika katku likvideerimiskulude katmine ja kahjude hüvitamine suurettevõtjatele (ODT)

Maaeluministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet

Hüvitada suurettevõtjatele sigade Aafrika katku likvideerimismeetmete kulud ja korvata selle haiguse põhjustatud kahjud

31.12.2020

SA.45614 (2016/XA) (PDF) [4]

Sigade Aafrika katku likvideerimise kulude katmine ja kahjude hüvitamine põllumajandustootjatele, kes on VKE-d (158.86 KB, PDF), 2

Maaeluministeerium,Veterinaar- ja Toiduamet

Abi loomahaiguste ja taimekahjuritega tõrjeks

31.12.2020

SA.43893 (2015/XA) (PDF)

Hukkunud põllumajandusloomade hävitamise ja kokkuveo kulude katmine

Maaeluministeerium

Abi hukkunud loomade kõrvaldamiseks

31.12.2016

SA.42893 (2015/N) (PDF)

Starditoetus metsandussektori tootjarühmadele (Eesti maaelu arengukava meetme M09.1 metsanduse osa)

PRIA

Toetada tootjarühmade loomist metsandussektoris

31.12.2023

SA.44105 (2016/XA) (PDF)

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

PRIA

Abi kvaliteedikavaga hõlmatud puuvilla ja toiduainete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete jaoks

31.12.2020

SA.44938 (2016/XA) (PDF) [5]

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

PRIA

Abi kvaliteedikavaga hõlmatud puuvilla ja toiduainete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete jaoks

31.12.2020

SA.44989 (2016/XA) (PDF)

(Interreg V-A) EE-LV - Estonia-Latvia (Agriculture)

Estonian Ministry of Finance

Abi põllumajandusliku esmatootmisega seotud põllumajanduslikes majapidamistes materiaalsesse või immateriaalsesse varasse tehtavateks investeeringuteks; põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud investeerimisabi; abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks; abi nõustamisteenuste kasutamiseks; abi põllumajandustoodete müügiedendusmeetmete jaoks

31.12.2020

SA.45613 (2016/N) (PDF) [6] Muudatused abikavas, milles käsitletakse sigade Aafrika katku likvideerimiskulude katmist ja kahjude hüvitamist põllumajandustootjatest suurettevõtjatele (158.86 KB, PDF) Maaeluministeerium; Veterinaar- ja Toiduamet Hüvitada suurettevõtjatele sigade Aafrika katku
likvideerimismeetmete kulud ja korvata selle haiguse põhjustatud kahjud
31.12.2020

Kõiki Eesti poolt Euroopa Komisjonile esitatud grupierandi teatisi saab vaadata Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi kodulehelt.

 

[1] Muudab teatist SA.40657 (2015/XA)

[2] Muudab teatist SA.40782 (2015/XA)

[3] Muudab teatist SA.41246 (2015/XA)

[4] Muudab teatist SA.42902 (2015/XA)

[5] Muudab teatist SA.44105 (2016/XA)

[6] Muudab teatist SA.42894 (2015/N)

 

Viimati uuendatud: 19. oktoober 2016