Sa oled siin

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

Maaeluministeerium on alustanud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamist sihiga luua valdkondade ühtne strateegiline arengudokument ning töötada välja selle rakendamiseks vajalikud programmid, meetmed ja tegevused.

Arengukava koostamise eesmärk on aidata kaasa Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toidutööstuse arengule ja konkurentsivõime kasvule, maa- ja rannapiirkondade tasakaalustatud arengule, taimede ja loomade hea tervise hoidmisele, toiduohutuse tagamisele ning puhta keskkonna ja liigilise mitmekesisuse säilimisele.

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava väljatöötamise eest vastutab Maaeluministeerium ning arengukava väljatöötamises osalevad teised ministeeriumid (Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium) ja Riigikantselei. Lisaks kaasatakse arengukava väljatöötamisel koostööpartnereid ja valdkonna huvirühmi.

Maaeluministeerium esitab arengukava Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt 2018. aasta novembris.

 

Kuidas rääkida kaasa arengukava koostamisel?

10. augustil 2017 sai Vabariigi Valitsuse heakskiidu põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamise ettepanek. Tegu on aruteludokumendiga, mis kutsub ministeeriume, koostööpartnereid ja huvigruppe arengukava koostamises osalema ning millele ootame huviliste tagasisidet.

Põhjalikum kaasamine ja töögruppide moodustamine toimub arengukava väljatöötamise etapis.

Ootame tagasisidet järgmistele küsimustele.

  • Kas ettepanekus kirjeldatud probleemid on asjakohased või on mõni probleem puudu? Kui on puudu, siis esitage ettepanek ja põhjendus probleemi lisamiseks.
  • Kas kirjeldatud eesmärgid on asjakohased või on mõni eesmärk puudu? Kui on puudu, siis esitage ettepanek ja põhjendus eesmärgi lisamiseks.
  • Muud kommentaarid ja ettepanekud.
 

Kontakt

Karmeli Kütt

Strateegiaosakonna nõunik

 Telefon: 625 6172
karmeli.kytt@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 15. jaanuar 2018