Sa oled siin

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN)

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) on Maaeluministeeriumi valitsemisala küsimuste lahendamiseks ning maaeluministrile järelduste ja ettepanekute esitamiseks moodustatud nõuandva õigusega alaline nõukogu.

Nõukogu moodustab maaeluminister ning kutsub selles osalema ka valitsusasutuste ja mittetulundusühingute esindajaid. Nõukogu töös võivad osaleda ka Riigikogu fraktsioonide ja maaelukomisjoni esindajad. Nõukogu töökorra ning nõukogu järelduste ja ettepanekute esitamise korra kehtestab maaeluminister.

PMAN moodustati maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel antavate maaelu arengu ning põllumajandusaaduste tootmise ja töötlemise toetuste andmise ja toetuste kasutamise analüüsimiseks ning neis küsimustes ettepanekute tegemiseks; tootjatele riigi rahadest antavate laenusoodustuste suuruse määramise arutamiseks; maaelu arengu ning põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemise valdkonna teemade arutamiseks.

Nõukogu moodustati 2001. aastal. Nõukogu tööd reguleerib 4. mail 2015 kinnitatud maaeluministri käskkiri nr 69.

 

Nõukogu ülesanded

 • Analüüsib põllumajandustootjate majandustegevuse tulemusi ja põllumajandusturu olukorda.
 • Teeb ettepanekuid maamajandustegevuse ning põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise arenguks vajalike abinõude rakendamise kohta.
 • Annab soovitusi põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja maamajandustegevuse arengueelistuste ning neist lähtudes riiklike abinõude rakendamise ning abi suuruse ja abi andmise vajaduse kohta. Vajaduse korral võib Vabariigi Valitsus soovitusi arvestada riigieelarve koostamisel.
 • Teeb ettepanekuid toetuste andmise ja parema kasutamise kohta.
 • Teeb muid ettepanekuid maaelu arengu ning põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise kohta.
 • Täidab Eesti maaelu arengukava seirekomisjoni ülesandeid.
 • Teeb ettepanekuid Eesti seisukohtade kohta Euroopa Liidu ministrite nõukogus arutatavates põllumajandust ja maaelu arengut käsitlevates küsimustes.

Põllumajandustootjatele järgmisel aastal antavate toetuste liigi ja suuruse üle nõu pidades lähtutakse põllumajandusturu olukorrast ning maamajandustegevuse ja maaelu arengueelistustest.

Nõukogu ettepanekud ning järeldused teeb maaeluminister teatavaks Vabariigi Valitsusele, lähtudes sellest, et neid saab vajaduse korral arvestada riigieelarvet koostades.

Nõukogu nõupidamised toimuvad vähemalt kord kvartalis. Nõupidamised protokollitakse. Protokollile kirjutab alla maaeluminister või tema volitatud ametnik.

Allikas: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 8. peatükk.


Nõukoguga seotud käskkirjad

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu ülesannete, koosseisu muudatuste ja muude komisjoniga seotud teemade kohta käivad käskkirjad leiate Maaeluministeeriumi dokumendiregistrist (kaustast "Ministri üldkäskkiri").

 

Nõukogu koosseis

Seisuga 20. november 2017 (maaeluministri kk nr 147, 20.11.2017)

 • Esimees
  • maaeluminister
 • Aseesimees
  • Maaeluministeeriumi kantsler
 • Liikmed
  • aasta põllumehe tiitli kandja (tema nõusolekul)
  • aasta talu peremees/perenaine (tema nõusolekul)
  • Eesti Aiandusliidu esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Erametsaliidu esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Kitsekasvatajate Liit MTÜ esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Maaturism MTÜ esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Maaülikooli esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Mahepõllumajanduse Koostöökogu esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Noortalunikud MTÜ esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Seemneliit MTÜ esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Toiduainetööstuse Liidu esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindaja (tema nõusolekul)
  • Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindaja (tema nõusolekul)
  • Keskkonnaministeeriumi esindaja
  • Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja (tema nõusolekul)
  • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindaja
  • Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler
  • Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
  • Rahandusministeeriumi esindaja

Istungite materjalid

2021

Istung Pealkiri/Kirjeldus
2021-03-30 Protokoll (248.38 KB, PDF)
"Taksonoomia ehk jätkusuutlike investeeringutedelegeeritud õigusakt" (176.48 KB, PDF). Ardi Priks, Maaeluministeerium
"Põllumajandusloendus 2020" (502.95 KB, PDF). Eve Valdvee, Statistikaamet
"Veterinaarseadus" (692.96 KB, PDF). Maia Radin, Enno Piisang, Maaeluministeerium
"Taimebioloogia infrastruktuur 1" (1.76 MB, PDF). Liina Jakobson, Hannes Kollist, Tartu Ülikool
"Taimebioloogia infrastruktuur 2" (1.34 MB, PDF). Liina Jakobson, Hannes Kollist, Tartu Ülikool

2020

Istung Pealkiri/Kirjeldus
2020-12-08 Protokoll (237.02 KB, PDF)
"Põllumajandussektori erakorraline toetus (451.73 KB, PDF)". Marko Gorban, Maaeluministeerium
2020-10-05 Protokoll (454.45 KB, PDF)
"Toitumisalase teabe esitamine pakendi esiküljel (FOP)" (710.14 KB, PDF). Katrin Lõhmus, Maaeluministeerium
"ELi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus" (207.99 KB, PDF). Piret Priisalu, Maaeluministeerium
"Diislikütuse aktsiisisoodustus põllumajandussektorile" (872.66 KB, PDF). Liisa Kähr, Maaeluministeerium
"Tootmiskohustusega seotud otsetoetused" (187.76 KB, PDF). Reno Paju, Maaeluministeerium
2020-06-29 Protokoll (413.64 KB, PDF)
"Toidutarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevate ebaausate kaubandustavade tõkestamise seaduse eelnõu tutvustus" (273.71 KB, PDF). Janeli Tikk, Maaeluministeerium
"VV tööplaani p 6.12" (283.48 KB, PDF). Maaeluministeerium
2020-02-25 Protokoll (370.02 KB, PDF)
2020-02-25 "Põllumajandusandmetega seotud algatused Maaeluministeeriumi haldusalas" (2.62 MB, PDF). Maaeluministeerium, PRIA, Põllumajandusuuringute Keskus
"Väärtuslikku põllumajandusmaad käsitlevast seaduse eelnõust" (756.99 KB, PDF). Helve Hunt, Maaeluministeerium
"Põllumajandus- ja Toiduamet" (261.04 KB, PDF). Toomas Kevvai, Maaeluministeerium
"Euroopa rohelepe ja ÜPP pärast 2020" (3.36 MB, PDF)
"Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise eelnõu" (217.04 KB, PDF). Janeli Tikk ja Liina Jürgenson, Maaeluministeerium
Juhend määruse (EL) nr 2018/775 rakendamiseks Eestis (725.25 KB, PDF)
Komisjoni teatis määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 26 lõike 3 sätete kohaldamise kohta

2019

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-10-28 Protokoll (386.33 KB, PDF)
"Piima ja piimatoodetele reserveeritud nimetused ning nende kasutamine: Kas Eesti peaks taotlema Euroopa Komisjonilt erisusi?" (1.35 MB, PDF) Ahto Tilk, Maaeluministeerium
"Põllumajandussektori diislikütuse aktsiisisoodustuse arutelu" (1.07 MB, PDF). Liisa Kähr, Maaeluministeerium
"Vabatahtliku päritolumärgistuse juhend" (232.94 KB, PDF). Toomas Kevvai, Maaeluministeerium
"Juhend määruse (EL) nr 2018/775 rakendamiseks" (60.52 KB, DOCX) (mustand)
2019-05-28 Protokoll (345.78 KB, PDF)
"Eriotstarbelise diislikütuse väärkasutamine" (377.75 KB, PDF). Maksu- ja Tolliamet
"Eesti eesmärgid ja kavandatavad meetmed põllumajandusest välisõhu saasteainete ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks" (1.04 MB, PDF). Riina Maruštšak, Kadri Sipp, Keskkonnaministeerium
"Erimärgistatud diislikütus põllumajandussektoris" (548.94 KB, PDF). Liisa Kähr, Maaeluministeerium
"Toidutarneahela ametliku kontrolliga seotud tasude muudatustest" (813.08 KB, PDF). Allan Aleksašin, Martin Minjajev, Maaeluministeerium
"Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava 2019–2023" (880.14 KB, PDF). Madis Võikar, Maaeluministeerium
"Turu läbipaistvus" (776.89 KB, PDF). Erkki Miller, Maaeluministeerium

2018

Aeg Pealkiri/Kirjeldus

2018-12-11

Protokoll (336.37 KB, PDF)
"Mesilaspere toetus" (132.17 KB, PDF). Helena Vaher, Maaeluministeerium
"Kestlik biomajandus Euroopas: majanduse, ühiskonna ja keskkonna vaheliste sidemete tugevdamine" (571.27 KB, PDF). Toomas Kevvai, Maaeluministeerium
"Põllumajanduse majandusarvestuse (EAA) I hinnang 2018. aasta sektori majandustulemuste kohta" (248.78 KB, PDF). Katre Kirt, Maaeluministeerium
"Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas FADN. Ülevaade 2017. majandusaasta tulemustest" (1.08 MB, PDF). Marju Aamisepp, Põllumajandusuuringute Keskus
"Muudatused seoses loomapidaja poolt põllumajandusloomade registrile antavate andmete edastamisega" (203.76 KB, PDF). Pille Tammemägi ja Kairi Šljaiteris, Maaeluministeerium
"Investeeringumeetmetes investeeringute elluviimise tähtaegade pikendamine" (287.15 KB, PDF). Janeli Tikk, Maaeluministeerium
2018-06-28 Protokoll (380.75 KB, PDF)
"Põllumajandusmaa hooldamise nõuded 2019. ja 2020. aastaks" (157.81 KB, PDF). Kristel Maidre, Maaeluministeerium
"Väärtuslikku põllumajandusmaad käsitlevast eelnõust" (592.44 KB, PDF). Helve Hunt, Maaeluministeerium
"Ümberkorraldused Maaeluministeeriumis" (471.18 KB, PDF). Illar Lemetti ja Marko Gorban, Maaeluministeerium
"ÜPP tulevik" (1.25 MB, PDF). Marko Gorban, Maaeluministeerium
2018-05-08 Protokoll (397.19 KB, PDF)
"Mahemajanduse tervikprogrammis mahepindala eesmärgi ettepanek" (234.15 KB, PDF). Marika Ruberg, Maaeluministeerium
"Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: Põllumajandus ja toiduainetööstus" (2.19 MB, PDF). Karin Jõers-Türn ja Siim Krusell, SA Kutsekoda
"EL-i riskihindamise läbipaistvus ja jätkusuutlikkus" (174.24 KB, PDF). Piret Priisalu, Maaeluministeerium
"Maaparandusseaduse muudatustest" (802.95 KB, PDF). Olev Krist, Maaeluministeerium
"Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramine" (248.21 KB, PDF). Maarja Uibokand, Maaeluministeerium
"Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid" (171.81 KB, PDF). Meeli Lindsaar, Maaeluministeerium
2018-02-06 Protokoll (435.85 KB, PDF) parandatud 27. veebruaril 2017
"Vabatahtliku päritolumärgistuse eelnõu" (105.1 KB, PDF). Toomas Kevvai, Maaeluministeerium
"Erakorraline ilmastikukahjude toetus" (444.04 KB, PDF). Marko Gorban, Maaeluministeerium
"Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu" (122.71 KB, PDF). Liisa Kähr, Maaeluministeerium
"ÜPP teatis – esialgsed seisukohad ja edasine ajakava" (1.28 MB, PDF). Marko Gorban, Maaeluministeerium
"Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 koostamine" (762.48 KB, PDF). Marten-Ingmar Merivee, Maaeluministeerium

2017

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2017-10-30 Istungi protokoll (397.87 KB, PDF)
"Piima ja piimatoodete valmistamisel kasutatava piima ning lihavalmististe ja -toodete valmistamisel kasutatava liha päritolu märgistus" (365.29 KB, PDF). Martin Minjajev, Maaeluministeerium
"Tarneahela avalik konsultatsioon" (305.54 KB, PDF). Kalle Nõlvak, Maaeluministeerium
"Rohestamise toetuse olulisemad muudatused 2018. aastal" (198.81 KB, PDF). Reno Paju, Maaeluministeerium
"Taimekasvatussektori olukord" (384.97 KB, PDF). Marko Gorban, Maaeluministeerium
2017-04-10 Istungi protokoll (393.41 KB, PDF)
"Ülevaade Euroopa Komisjoni ettepanekutest neonikotinoidide heakskiidu tingimuste muutmise osas" (181.15 KB, PDF). Gerit Dreyersdorff, Maaeluministeerium
"Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine juuli–detsember 2017" (175.94 KB, PDF). Madis Pärtel, Maaeluministeerium
"Sissejuhatus ÜPP tuleviku arutelule" (474.48 KB, PDF). Marko Gorban, Maaeluministeerium

 

2016

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2016-12-19 Istungi protokoll (408.16 KB, PDF)
"Turuarendustoetuse muudatused" (168.21 KB, PDF). Taavi Kand, Maaeluministeerium
"Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016". Uuringu tutvustus (1.12 MB, PDF). Ants-Hannes Viira, Maaülikool
"Põllumajanduslikud otsetoetused 2017. aastal" (108.11 KB, PDF). Reno Paju
"E-PRIA aja- ja tegevuskava" (240.37 KB, PDF). Mariell Jõesalu, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
2016-10-24 Istungi protokoll (481.33 KB, PDF)
"Piima- ja lihatoodetele uute turgude avamine". (272.81 KB, PDF) Taavi Kand, Maaeluministeerium
"Põllumajandusvaldkonna muuseumite ümberkorralduste hetkeseis". (1 MB, PDF) Külli Kaare, Maaeluministeerium
"Erakorraline kohanemistoetus". (823.24 KB, PDF) Mai Talvik, Maaeluministeerium
"SAK hetkeseis ning viimased arengud seoses tsoneerimisega". (2.11 MB, PDF) Indrek Halliste, Veterinaar- ja Toiduamet
2016-06-08 Istungi protokoll (142.96 KB, PDF)
"Sordiaretusprogramm 2009–2016" (157.64 KB, PDF). Toomas Kevvai, Maaeluministeerium
"Põllukultuuride sordiaretus" (930.72 KB, PDF). Mati Koppel, Eesti Taimekasvatuse Instituut
"Puuviljade ja marjakultuuride sordiaretus Eestis" (400.62 KB, PDF). Aret Vooremäe, Eesti Maaülikool
"Tootmiskohustusega seotud otsetoetused alates 2017. aastast" (520.04 KB, PDF). Mai Talvik, Maaeluministeerium
"Riigiabi võimalused 2016" (561.74 KB, PDF). Mai Talvik, Maaeluministeerium
2016-02-29 Istungi protokoll (54.16 KB, PDF)
"Sigade Aafrika katk – hetkeolukord" (1.75 MB, PPTX). Enno Piisang, Maaeluministeerium
"Kliimapoliitika põhialused 2050 – põllumajanduse osa" (390.77 KB, PPTX). Martti Mandel, Maaeluministeerium
"Muudatused tuulekaera tõrjeabinõudes" (689.75 KB, PPTX). Vahur Mõttus, Maaeluministeerium
"Kraaviäärsete puhverribade arvestamine nn ökoalade hulka" (981.88 KB, PPTX). Kristjan Piirimäe, Eestimaa Looduse Fond
"Rohumaa hooldamisest 2016" (39.6 KB, PPTX). Reno Paju, Maaeluministeerium

2015

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2015-11-30 Istungi protokoll (67.05 KB, PDF)
2015-10-01 Istungi protokoll (25.53 KB, PDF)
2015-05-06 Istungi protokoll (200.88 KB, PDF)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2008.12.02 Istungi protokoll (29.06 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (44.79 MB)
Koordineeriv keskus ja nõuandekeskus ÜPPRS ptk 9, §71-73 (134.5 KB, PPT)
EL ÜPP rakendamise seaduse muutmine I (89.5 KB, PPT)
EL ÜPP rakendamise seaduse muutmine II (87 KB, PPT)
Muudatused EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (103.5 KB, PPT)
Otsetoetused 2009-2012 (205 KB, PPT)
Põllu- ja maamajanduse nõuandesüsteemi tulevik (154 KB, PPT)
"Tervisekontrolli" tulemustest (42.5 KB, PPT)
2008.10.07 Istungi protokoll (24.89 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (21.29 MB)
Nõuetele vastavus (Cross Compliance ehk CC) (289.5 KB, PPT)
Loomsete jäätmete käitlemine (281 KB, PPT)
Alternatiivsetest looduskahju hüvitamise põhimõtetest (71.5 KB, PPT)
2008.07.02 Istungi protokoll (35.72 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (76.6 MB)
Muudatused koolipiima skeemis (1.1 MB, PPT)
EL ÜPP rakendamise seaduse muutmine (42.5 KB, PPT)
Võimalikud muudatused otsetoetuse süsteemis ja turukorralduses tervisekontrollist tulenevalt (121 KB, PPT)
2008.04.16 Istungi protokoll (37.09 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (72.06 MB)
Ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused, energiakultuuri toetus 2008-2010 (67 KB, PPT)
Alternatiivsetest looduskahju hüvitamise põhimõtetest (50 KB, PPT)
AON’i ülevaade põllumajandussaaduste ja loomade kindlustamise võimalustest turuolukorras (70 KB, PPT)
Sekkumisvarust pärit toiduainete jagamine enim puudustkannatavatele isikutele (119 KB, PPT)
Võimalikud muudatused otsetoetuse süsteemis tervisekontrollist tulenevalt (44 KB, PPT)
2008.01.14 Istungi protokoll (42.39 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (56.35 MB)
Erimärgistatud vedelkütuse aktsiisist (46 KB, PPT)
Garantiipoliitikast (11.43 KB, PDF)
Ühise põllumajanduspoliitika reformi „tervisekontrolli” ettevalmistamine (73.38 KB, PDF)
Võimaliku kooli puu- ja köögivilja programmi avalik konsultatsioon (295 KB, PPT)
Põllumajanduskindlustustoetus (72 KB, PPT)
2008-2010. a täiendavate otsetoetuste võimalustest (55.5 KB, PPT)

2007

2006

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2006.11.14 Istungi protokoll (166.5 KB, DOC)
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ettevalmistamisega seotud arengute tutvustamine (163.5 KB, PPT)
2006.10.02 Istungi protokoll (82 KB, DOC)
LEADER uuringu tulemused (389.5 KB, PPT)
MAK 2007-2013 (245 KB, PPT)
2006.09.04 Istungi protokoll (353.5 KB, DOC)
I telg - maaelu arengu osakonna meetmed (57.5 KB, PPT)
I telg - meetmed (62.5 KB, PPT)
II telg - meetmed (151 KB, PPT)
III ja IV telg - meetmed (36 KB, PPT)
2006.07.20 Istungi protokoll (297.5 KB, DOC)
Maaelu Arengukava 2007-2013 meetmed (225 KB, PPT)
Erimärgistatud diislikütuse aktsiisi osalise hüvitamise alused (41 KB, PPT)
2006.04.05 Istungi protokoll (89.5 KB, DOC)
Muudatused põllumajandusliku keskkonnatoetuse nõuetes 2006. a (114.5 KB, PPT)
2006.03.14 Istungi protokoll (106 KB, DOC)

Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuride täiendava otsetoetuse muudatused 2006. a (82 KB, PPT)

Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuride täiendava otsetoetuse muudatused 2006. a: Lisa 1 (126.5 KB, DOC)
Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuride täiendava otsetoetuse muudatused 2006. a: Lisa 2 (31.5 KB, DOC)

Euroopa Ühenduse põllumajandusõiguse lihtsustamine (31.5 KB, PPT)

Euroopa Ühenduse põllumajandusõiguse lihtsustamine: Lisa 1 (148.17 KB, PDF)

Maaelu arengu strateegia vaheülevaade (63.5 KB, PPT)
2006.02.22 Istungi protokoll (106 KB, DOC)
Muudatused põllumajandusloomade täiendava otsetoetuse saamise nõuetes (22 KB, PPT)
Keskkonnalaste kitsendustega piirkondade (NATURA 2000) toetus (196 KB, PPT)
Ettepanekud maaelu arengu strateegiale (115.5 KB, PPT)
2006.02.07 Istungi protokoll (98 KB, DOC)
Ülevaade Norra abifondi finantsinstrumendist uutele EL liikmesriikidele (29 KB, DOC)
Ülevaade arengukava „Eesti Toit” 2006. aasta tegevusplaanist (142 KB, PPT)
Ülevaade turuarendustoetuse määruse muutmisest (56 KB, PPT)
Ülevaade maaelu arengu strateegia 2007-2013 hetkeseisust (79.5 KB, PPT)
2006.01.10 Istungi protokoll (2.78 MB, DOC)
Community Strategic Guidelines 2007-2013 (782.5 KB, PPT)
Ühenduse strateegiasuunised 2007-2013 (788 KB, PPT)
National strategy plan, Guidance template (660 KB, PPT)
Riiklik strateegiakava, Strateegiavorm (1.18 MB, PPT)
Maaelu arengukava 2007-2013 hetkeseis (1.04 MB, PPT)

2005

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2005.12.06 Istungi protokoll (91 KB, DOC)
Ülevaade Põllumajandusteaduste Nõukogu (PTN) tööst (111 KB, PPT)
Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2004-2008 (75 KB, PPT)
2005.11.29 Istungi protokoll (90 KB, DOC)
Ülevaade põllumajandustootjate nõustamisest, nõuandekeskusest ja RAK meetmest 3.8 (96 KB, PPT)
ÜPP reform ja nõustamine & kokkuvõte Taani-Eesti nõustamisprojektist (nõuetele vastavus) (135 KB, PPT)
2005.11.09 Istungi protokoll (92 KB, DOC)
Ülevaade mahepõllumajanduse seaduse muudatusest (76.5 KB, PPT)
Ülevaade EL mahepõllumajanduse arengukavast ja Eesti mahepõllumajanduse arengukava ettevalmistusest (4.84 MB, PPT)
Ülevaade „Eesti maaelu arengukava 2004-2006” raames mahepõllumajanduse toetuse taotlemisest (657.5 KB, PPT)
Ülevaade MAK 2007+ olukorra kirjeldusest ja SWOT-ist ning maakasutuse peatüki arutelu (53.5 KB, PPT)
Ülevaade MAK 2007+ maakasutusest (2.16 MB, PPT)
SWOT analüüsi eelnõu (44 KB, DOC)
2005.10.26 Istungi protokoll (77.5 KB, DOC)
Kütuseaktsiisi kompenseerimise võimalikud alused (48.5 KB, PPT)
2006. a riigieelarves kavandatud põllumajandustoetuste eraldised (43 KB, XLS)
2006. a ÜPT ja täiendavad otsetoetused (37.5 KB, PPT)
Maaparandussüsteemi hooldustoetus (27.5 KB, DOC)
Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muudatus (112 KB, PPT)
Lähiaja muudatused põllumajanduse otsetoetuste valdkonnas (173.5 KB, PPT)
2005.05.11 Istungi protokoll (62.5 KB, DOC)
Ülevaade põllumajandusministri 15. märtsi 2005. a määrusest nr 27 „Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse” (119 KB, PPT)
Ülevaade riiklikust programmist „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2004-2008” (71 KB, PPT)
2005.04.19 Istungi protokoll (59 KB, DOC)
RAK meetme 3.4 määruse eelnõu (653.5 KB, PPT)
RAK meetme 3.8 määruse eelnõu (636.5 KB, PPT)
Põllumajandusministri määrus „Tuulekaera abinõud”
2005.04.06 Istungi protokoll (60 KB, DOC)
„Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord” määruse muutmine (142.5 KB, PPT)
„Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord” määruse muutmine (115 KB, PPT)
Maaelu maine uuringu esitlus (580 KB, PPT)
2005.03.23 Istungi protokoll (62 KB, DOC)
Looduskahjude solidaarsusfondi põhimõtete tutvustamine (105 KB, PPT)
Ülevaade põllumajanduskultuuride kasvatamise täiendava otsetoetuse muudatustest 2005. a (26.5 KB, PPT)
Ülevaade maaparandussüsteemi hooldustoetusest (630.5 KB, PPT)
Ülevaade turuarendustoetusest (149.5 KB, PPT)
2005.01.12 Istungi protokoll (56 KB, DOC)
Toetuste ajakava (424.5 KB, PPT)
Põllumajanduslooma kasvatamise täiendav otsetoetus (71 KB, PPT)

2004

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2004.12.10 Istungi protokoll (61.5 KB, DOC)
Ülevaade RAK meetme 3.1 muudatustest (623 KB, PPT)
Ülevaade RAK meetme 3.3 muudatustest (647 KB, PPT)
Ettepanekud MAKi täiendamiseks (246.5 KB, PPT)
Natura 2000 võrgustik (54 KB, PPT)
Ülevaade põllumajandusmaa lupjamistoetuse määruse muudatustest (632.5 KB, PPT)
2004.11.25 Istungi protokoll (58 KB, DOC)
Ülevaade põllumajandusmaade metsastamise toetusest (128.5 KB, PPT)
2004.10.28 Istungi protokoll (53 KB, DOC)
Eesti maaelu arengukava 2004-2006 meetmete rahastamine 2004. a (115.5 KB, PPT)
Eesti seisukohtade tutvustamine EL Nõukogu maaelu arengu määruse eelnõu osas (126 KB, PPT)
2005. aasta ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused (154 KB, PPT)
Info Tartu linna projekti “Noorte töömaleva” kohta (399 KB, PPT)
2004.09.21 Istungi protokoll (47.5 KB, DOC)
EL Nõukogu uue maaelu arengu määruse eelnõu tutvustus ja selle menetlemise ajakava (156.5 KB, PPT)
2004.07.08 Istungi protokoll (48 KB, DOC)
Ülevaade Eesti maaelu arengukava 2004-2006 (MAK) kinnitamisele eelnenud muudatusest ning MAK edasised tegevused (399.5 KB, PPT)
WTO põllumajandusläbirääkimised (103 KB, PPT)
Eksporditoetuste teema Doha vooru läbirääkimistel (99.5 KB, PPT)
Esialgne ülevaade pindalatoetuse taotlemisest (15 KB, PPT)
2004.06.17 Istungi protokoll (47 KB, DOC)
Ülevaade põllumajandusministri määruse “RAK 2004-2006 meetme 3.8 “Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine” eelnõust (639 KB, PPT)
Ülevaade põllumajandusministri määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.5 "Külade taastamise ja arendamise" tingimused" eelnõust (633.5 KB, PPT)
Ülevaade kõrge riskiastmega loomsete jäätmete käitlemise korraldusest (25 KB, DOC)
2004.05.27 Istungi protokoll (40.5 KB, DOC)
Elatustalude määrus (731 KB, DOC)
Elatustalu määruse seletuskiri (35.5 KB, DOC)
Elatustalude määrust tutvustav ettekanne (136 KB, PPT)

Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõust (895 KB, DOC)

Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõu seletuskiri (48 KB, DOC)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne (648 KB, PPT)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 1 (41 KB, DOC)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 2
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 3 (98.5 KB, DOC)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 4 (133 KB, XLS)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 5 (29 KB, DOC)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 6 (36.5 KB, DOC)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 7 (60.5 KB, DOC)
2004.05.12 Istungi protokoll (43 KB, DOC)
Määrus (252.5 KB, DOC)
Määruse seletuskiri (50 KB, DOC)
Ettekanne (434 KB, PPT)
Kutsekvalifikatsioonide omistamine põllumajandusvaldkonnas (330.5 KB, PPT)
2004.04.29 Istungi protokoll (42.5 KB, DOC)
Kokkuvõtlik ülevaade lõppevast SAPARD programmist (152 KB, PPT)
2004 – muutuste aasta (74.5 KB, PPT)
Ülevaade kaubandusrežiimist ja turu avanemisest (462 KB, PPT)
Ülevaade kaubandusmehhanismidest (45 KB, PPT)
2004.04.06 Istungi protokoll (46.5 KB, DOC)
Projekti "Eesti toit" idee tutvustus (45 KB, PPT)
Projekti  "Eesti toit" eesmärk (94.5 KB, PPT)
Projekti "Eesti toit" taust (68 KB, PPT)
Konjunktuuriinstituudi ülevaade (109 KB, PPT)
Ülevaade lihasektorist (1009.5 KB, PPT)
2004.03.24 Istungi protokoll (63.5 KB, DOC)
Meede 3.1: põllumajandustootmise investeeringutoetus (EAGGF) (633.5 KB, PPT)
Määruse tööversioon (136 KB, DOC)
Määruse lisa 1 - investeeringuobjektid (55 KB, DOC)
Määruse lisa 3 - LFA alad (32 KB, DOC)
Määruse lisa 4 - istikute maksumused (24.5 KB, DOC)
Meetme 3.2 "Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus” tingimused (69.5 KB, DOC)
Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus (EAGGF) (623 KB, PPT)
2004.03.10 Istungi protokoll (68 KB, DOC)
Ülevaade ühtse pindalatoetuse ja täiendava otsetoetuse määruse eelnõust (113 KB, PPT)
Põllumajanduse üldised keskkonnanõuded (111.5 KB, PPT)
Ülevaade ebasoodsamate piirkondade toetuse määruse eelnõust (277 KB, PPT)
Ülevaade põllumajandusliku keskkonnatoetuse määruse eelnõust (121 KB, PPT)
EL finantsperspektiiv aastateks 2007-2013 (32 KB, PPT)
Ülevaade linasektorist (425 KB, PPT)
2004.02.25 Istungi protokoll (67 KB, DOC)
Ülevaade Valitsuse Euroopa Liidu poliitikast 2004-2006 (44.5 KB, DOC)
Põllumajandusalase koolitusvajaduse kujunemine Eestis (464 KB, PPT)
Ülevaade kutseõppeasutuste põllumajanduse valdkonna erialade õpilaste stipendiumide maksmisest (211.5 KB, PPT)
Stipendiumid põllumajanduserialade õpilastele (779 KB, PPT)
Muudatused piimakvoodisüsteemis alates 1. aprillist 2004. a (461.5 KB, PPT)
2004.02.11 Istungi protokoll (62 KB, DOC)
Euroopa Komisjoni ettepanekud Eesti Maaelu Arengukavasse 2004-2006 (541.5 KB, PPT)
2004.01.27 Istungi protokoll (54 KB, DOC)
Toetuste mõju analüüsi võimalused FADN andmebaasi abil (1.33 MB, PPT)
Toetuste menetlemise protsess Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (1.07 MB, PPT)
2004.01.14 Istungi protokoll (55 KB, DOC)
Eesti Maaviljeluse Instituudi uuringute ülevaated (160.5 KB, DOC)
Jõgeva Sordiaretuse Instituudi uuringute ülevaated (351.5 KB, PPT)
ÜPP eelnõu (381.73 KB, RTF)
ÜPP eelnõu seletuskiri (214.83 KB, RTF)

2003

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2003.12.02 Istungi protokoll (56 KB, DOC)
RAK meede 3.8 "Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine" (412 KB, PPT)
Ülevaade läbirääkimise käigus tehtud muudatustest RAK 2003-2006 EAGGFist rahastatavatesse meetmetesse (180.5 KB, PPT)
2003.10.29 Istungi protokoll (53 KB, DOC)
Lühiülevaade ÜPP reformi rakendamist (36.5 KB, PPT)
Üleminekumeetmed põllumajandussaaduste ja -toodete kaubanduses seoses Eesti ühinemisega EL-ga (853.5 KB, PPT)
Eesti maaelu arengukava 2004-2006 (548.5 KB, PPT)
2003.10.08 Istungi protokoll (49.5 KB, DOC)
EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu materjalide tutvustamine (27 KB, DOC)
Ühtne pindalatoetus (127 KB, PPT)
EL määruse projekt (56.5 KB, DOC)
2003.09.26 Istungi protokoll (47 KB, DOC)
EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu materjalide tutvustamine (30 KB, DOC)
Ülevaade ÜPP reformi rakendusmäärusest (597.5 KB, PPT)
Arengud peale Cancuni (119.5 KB, PPT)
2003.09.10 Istungi protokoll (55 KB, DOC)
RAK meede nr 19 - kala- ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeeringutoetus (32 KB, PPT)
RAK meede nr 20 - uute turgude leidmine (31 KB, PPT)
RAK meede nr 21 - kalasadamate moderniseerimine (31.5 KB, PPT)
2003.07.31 Istungi protokoll (50.5 KB, DOC)
RAK meede nr 12 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" (EAGGF) (633 KB, PPT)
RAK meede nr 18 "Vesiviljeluse investeeringutoetus" (FIFG) (43 KB, PPT)
2003.07.17 Istungi protokoll (51 KB, DOC)
ÜPP reformi lõpp-pakett (137 KB, PPT)
22.07.2003 Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu päevakorda kuuluvad punktid (60 KB, DOC)
2003.07.03 Istungi protokoll (56 KB, DOC)
Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus (EAGGF) (407 KB, PPT)
Meede 10 - Investeeringud põllumajandustootmisse (EAGGF) (417.5 KB, PPT)
Meede 13 - Integreeritud maaparandus (EAGGF) (409 KB, PPT)
2003.06.19 Istungi protokoll (46 KB, DOC)
Veise- ja vasikaliha sekkumiskokkuost ning eraladustamine (395.5 KB, PPT)
Meede 14: külade taastamine ja arendamine (EAGGF), Meede 15: kohaliku initsiatiivi arendamine – Leader+ tüüpi meede (EAGGF) (413 KB, PPT)
Ühenduse nõuetega vastavusse viimine (1.21 MB, PPT)
2003.06.05 Istungi protokoll (39 KB, DOC)
Ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformi hetkeseis (75.5 KB, PPT)
2003.05.29 Istungi protokoll (39 KB, DOC)
Ühenduse nõuetega vastavusse viimine (1.07 MB, PPT)
Teravilja interventsioon (408.5 KB, PPT)
2003.05.22 Istungi protokoll (37 KB, DOC)
ÜPP reform (119 KB, PPT)
2003.05.15 Istungi protokoll (43.5 KB, DOC)
Piima tootmiskvoot (47.5 KB, PPT)
2003.04.30 Istungi protokoll (38.5 KB, DOC)
Veiseliha spetsiaaltoetus (633 KB, PPT)
Kartulitärklise töötlemistoetus (397 KB, PPT)
Lina- ja kanepikiu töötlemistoetus (396 KB, PPT)
Teatud kaunviljade toetus (388.5 KB, PPT)
2003.04.16 Istungi protokoll (40.5 KB, DOC)
Otsetoetuste lisamakse (77 KB, PPT)
Veiste tapatoetus (390.5 KB, PPT)
2003.04.02 Istungi protokoll (44.5 KB, DOC)
Põllumajanduslik keskkond (61.5 KB, PPT)
Eliit- või sertifitseeritud seemne toetus (446 KB, PPT)
2003.03.19 Istungi protokoll (43 KB, DOC)
Põllumaade metsastamise meede (3.47 MB, PPT)
Ammlehmatoetus ja ekstensiivistamistoetus (405.5 KB, PPT)
2003.03.07 Istungi protokoll (38.5 KB, DOC)
Elatustalu kohanemise toetus (3.02 MB, PPT)
Põllukultuuride pindalatoetuse meede (421 KB, PPT)
2003.02.19 Istungi protokoll (36 KB, DOC)
LFA (ebasoodsamad piirkonnad ja keskkonnaalaste kitsendustega piirkonnad) (1.72 MB, PPT)
Lambaliha turukorraldus (443.5 KB, PPT)
2003.02.12 Istungi protokoll (39.5 KB, DOC)
MAK 2004-2006 strateegia, visioon, eesmärgid ja SWOT (50 KB, PPT)
2003.01.13 Istungi protokoll (40 KB, DOC)

2002

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2002.12.09 Istungi protokoll (39.5 KB, DOC)
2002.10.15 Istungi protokoll (37.5 KB, DOC)
2002.08.13 Istungi protokoll (35 KB, DOC)
2002.04.30 Istungi protokoll (40 KB, DOC)
2002.03.13 Istungi protokoll (44 KB, DOC)
2002.01.18 Istungi protokoll (32.5 KB, DOC)

2001

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2001.12.11 Istungi protokoll (47 KB, DOC)
2001.10.03 Istungi protokoll (42 KB, DOC)
2001.06.06 Istungi protokoll (45.5 KB, DOC)
2001.02.21 Istungi protokoll (45.5 KB, DOC)

 

Viimati uuendatud: 7. mai 2021