Sa oled siin

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2014-2020

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise programm paneb paika valdkonna riiklikud eesmärgid ning olulisemad tegevused aastateks 2014–2020.

Programm loob eeldused põllumajanduskultuuride kohalikku päritolu geneetiliste ressursside kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks nii kaubanduslikel eesmärkidel kui ka uuringuteks ning on taimede geneetilise ressursi säilitamise osas kooskõlas säästva arengu seadusega. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise eest vastutavad Eestis Maaeluministeerium ja Keskkonnaministeerium.

  • Peamine eesmärk programmi rakendamisel on tagada Eesti päritolu põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kui sordilise ja liigilise mitmekesisuse fondi kogumine, säilitamine ja uurimine ning luua seeläbi eeldused säästva arengu tagamiseks.
  • Olulisemad tegevused eesmärgi saavutamiseks on põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumine ja kollektsioonide haldamine, rahvusvahelise koostöö edendamine ning korraldus- ja teavitustöö.

Dokumendid

Osalevale asutusele

 

Hindamiskomisjon

Programmi täitmise hindamiseks tegutseb Maaeluministeeriumi juures komisjon, kes koostab korra aastas aruande programmi tulemuslikkuse kohta. Lõpparuande programmi täitmise kohta peab komisjon esitama aastal 2021.

Lisaks teeb komisjon vajadusel ettepanekuid programmi täiendamiseks ning esitab Põllumajandusametile arvamused sortide säilitussordina arvele võtmise kohta.

 

 

Seos teiste strateegiadokumentidega ja rahvusvahelise õiguse dokumentidega

 

Geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise riiklik programm on seotud mitmete valdkondlike arengukavadega (näiteks Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia "Teadmistepõhine Eesti 2014-2020" ja Eesti säästva arengu riiklik strateegia "Säästev Eesti 21").

Samuti on programm vastastikku toetav mitmete valdkondlike arengukavadega (näiteks Eesti maaelu arengukava aastateks 2014-2020, Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 ja looduskaitse arengukava aastani 2020).

Rahvusvaheliselt on programm seotud bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga ning rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside lepinguga.

 

Viimati uuendatud: 3. september 2015