Sa oled siin

Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014

Programmi "Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014" kaudu korraldas ja rahastas ministeerium oma tegevusvaldkonnale tarvilikku teadus- ja arendustegevust.

Põllumajanduslike rakendusuuringute ja arendustegevuste programmi abil viidi ellu põllumajandusteaduste arengukavas sätestatud eesmärke:

  • tagada toidu, sööda ja bioenergia (biomassi) ning mittetoidulise toorme tootmise konkurentsivõime ning edendada uuendusmeelsust tootearenduses;
  • tagada elukeskkonna ja maaelu kvaliteet, maastiku säästlik ja multifunktsionaalne kasutamine ning mitmekesistada maaelu;
  • tagada ohutu ja kvaliteetne toit ning aidata kaasa tarbija rahulolule.

Programmi raames anti rakendusuuringute tegemiseks erinevaid projektitoetusi. Valminud uuringutega saab tutvuda portaalis pikk.ee.

 

Programmi elluviimine

Programmi elluviimisel oli esikohal noorteadlaste kaasamine, Eesti põllumajandusteaduste liitmine rahvusvahelisse teadussüsteemi ja teadustulemuste kiire rakendamine praktikas. Seatud eesmärke sai täita programmi raames tehtud teadustöö rakendamise kaudu.

Tegevused, mis programmi raames kavatseti läbi viia, olid kooskõlas Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegiaga "Teadmistepõhine Eesti 2007–2013" ning olid seotud mitmete riiklike arengukavadega, mis keskendusid konkurentsivõime tõstmisele ja elujõulise teaduse arendamisele.

Programmi täitmine pidi aitama põllumajandustootjaid varustada uute, Eesti oludesse sobilike keskkonnasõbralike tehnoloogiate, tootmisvõtete ja muu turukonkurentsis püsimiseks vajaliku teabega. Seega oli programmil Eesti põllumajanduse konkurentsivõime tõstmisel, keskkonnasäästlikul tootmisel, maaelu edendamisel ja sotsiaalsete probleemide leevendamisel väga suur tähtsus.

Aastate 2009–2014 programm sisaldas – erinevalt eelmisest – projektiteemade ettepanekute esitamist ning reservi loomist ootamatult esilekerkivate ja sektorit oluliselt mõjutavate probleemide lahendamiseks. Projektiteemasid võisid esitada põllumajandusministeeriumi osakonnad, põllumajandustootjad ja -töötlejad, teadus- ja arendusasutused ning esindusorganisatsioonid.

Programmi eest vastutas ja selle üle teostas kontrolli Põllumajandusministeerium. Programmi juhtis ja koordineeris Põllumajandusministeeriumi loodud põllumajandusteaduste nõukogu, kelle otsused tuginesid ekspertiisikomisjonide tehtud ekspertiisidel.

 

 

Viimati uuendatud: 31. mai 2018