Sa oled siin

Eesti põllumajandusteaduste arengukava 2007-2013

Eesti põllumajandusteaduste arengukavas perioodiks 2007-2013 on kirjeldatud põllumajandusteaduste pikaajalised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused.  Lisaks on arengukavas määratud Eesti positsioon põllumajandusteaduste rahvusvahelises kontekstis.

Arengukavas ettenähtud tegevuste elluviimine aitab kaasa põllumajandusteaduste koostöö tulemuslikkuse tagamisele, olles lähtedokumendiks nii põllumajandusteadlastele kui ka põllumajandusteadus- ja arendusasutusele.

Arengukava kinnitas põllumajandusminister 14. juulil 2007. Arengukava elluviimiseks töötatakse igal aastal välja uus rakenduskava. Uusima, aastatel 2012-2013 kehtiva rakendusplaani kinnitas põllumajandusminister 16. veebruaril 2012.

Arengukava eesmärgid

 • Aidata tõhusalt kaasa euroopalike ühisväärtuste loomisele.
 • Aidata säilitada Eestile ainuomane ja kordumatu emakeelne kõrgkultuur ning teadus.
 • Suurendada teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni võimekust,
  • pakkudes konkurentsivõimelist ülikooliharidust ning
  • arendades välja teadus- ja arendustegevust ning uuendusi toetav süsteem.
 • Anda panus Eesti põllumajandussektori vajaduste rahuldamisse.
 

Arengukava koostamise tagamaad

 

Euroopa Liidu Lissaboni strateegia on sätestanud säästva arengu üldeesmärgi – praeguste ja tulevaste põlvkondade heaolu ja elutingimuste jätkusuutliku parandamise. Selle eesmärgi saavutamiseks toetab Euroopa Komisjon teadmistepõhisele majandusele üleminekut ning kavandab teadus- ja arendustegevuse senisest suuremat finantseerimist.

Eesti peab oma arengut suunavates dokumentides vajalikuks toetada tegevusi, mis tagavad toidusektori konkurentsivõime paranemise nii kodu- kui ka välisturgudel ja aitavad välja arendada toidu, biotehnoloogia ja põllumajanduse vallas süsteemi, mis rahuldaks eelkõige nõudluse ohutu ja kvaliteetse toidu ning bioenergia järele ning tõkestaks loomadelt inimestele levivate haiguste ohu.

Euroopa ühtses teadusruumis on esile tõusnud põllumajandusteaduste multidistsiplinaarne käsitlus ja sellest lähtuv Euroopa teadusuuringute ja tipptasemel institutsioonide võrgustiku kujundamine. Ühiskonna nõudlus looduse järele suureneb. Seega peab ka põllumajandusteadus välja arendama uue paradigma ja loobuma suunatusest ainult klassikalistele, eeskätt looma- ja taimekasvatusega seotud erialadele.

Arengukava seob ühise uurimistöö kaudu:

 • maa-, metsa- ja veekeskkonnas ning neist pärinevate ressursside säästliku kasutamise;
 • toiduga seotud tervise ja heaolu parandamise;
 • mittetoiduliste bioloogiliste produktide ja protsesside parandamisele suunatud eluteadused ja biotehnoloogia;
 • maapiirkondade säästva arengu, Eesti maaelu omanäolisuse säilitamise ja mitmekesistamise;
 • maainimeste ja põllumajandussaaduste tootjate töötingimuste ja elukvaliteedi parandamise.
 

Seos teiste strateegiadokumentidega

Valdkondliku arengukavana on põllumajandusteaduste arengukava ja rakendusplaan 2007-2013 aluseks mitmetele riigi tasandil koostatavatele strateegiadokumentidele - näiteks „Eesti Edu 2014“ ja „Säästev Eesti 21“.

Arengukava koostamisel arvestati Euroopa teaduste üldisi arengusuundi, mis on määratletud seitsmendas raamprogrammis ning on kooskõlas selliste riiklike ja valdkondlike strateegiatega nagu „Teadmistepõhine Eesti 2007-2013“, Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 ja Eesti maaelu arengu strateegia 2007-2013.

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2014