Sa oled siin

Rakendusuuringute projektikonkurss 2015

Maaeluministeerium kuulutas programmi "Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015–2021" raames välja projektikonkursi 2015. aastal algavate uuringute tegemiseks.

Konkursiga tellitavad uuringud saavad aluseks poliitika kujundamisel, õigusloomes ja riiklikus järelevalves.

Projektikonkursil said osaleda teadus- ja arendusasutused.

 

Kolmas lisavoor

Kolmandas lisavoorus oli taotluste esitamise tähtaeg 1. oktoober 2015.

Valminud uuringute tulemused avaldatakse portaalis pikk.ee.

Kolmandas lisavoorus tellitavad uuringud
Programmi alameesmärk Projekti nimi Tulemuste esitamise tähtaeg Eelarve (€)
1.2 Tagatud on loomade heaolu ja hea tervislik seisund ning taimetervise hea seisund Narva maantee piiripunktis hobuste veterinaarkontrolli võimaluste loomise tasuvusuuring (191.27 KB, PDF) 15.02.2016 12 750,00
Digestaadi väetusomaduste ja keskkonnamõju võrdlev uuring vedelsõnniku ja mineraalväetisega (133.23 KB, PDF) 20.12.2015 7 000,00
2.2 Säilitatud on traditsioonilised põllumajandusmaastikud, puhas keskkond ning liigiline mitmekesisus Mikroorganismide säilitamise kaardistamine (168.24 KB, PDF) 20.12.2015 4 250,00
 

Teine lisavoor

Teises lisavoorus oli taotluste esitamise tähtaeg 17. august 2015.

Teises lisavoorus tellitavad uuringud
Programmi alaeesmärk Projekti nimi Tulemuste esitamise tähtaeg Eelarve (€)
1.1 Tagatud on Eestis toodetava ja tarbitava toidu ohutus ning tarbija informeeritus Dioksiinid ja PCB jõesilmus ja nendest valmistatud toodetes (258.28 KB, PDF) 1.11.2016 50 000,00
Veistelt isoleeritud Escherichia coli antibiootikumiresistentsus Eestis (214.55 KB, PDF) 1.06.2016 25 000,00
2.1 Tagatud on elujõuline toidutootmine Eesti toidusektori tarneahela toimimine ja ebaausate kauplemistavade mõjud (259.97 KB, PDF) 1.06.2018 15 000,00
Eesti mesindussektori struktuuriuuring (167.89 KB, PDF) 31.12.2015 8 500,00
2.2 Säilitatud on traditsioonilised põllumajandusmaastikud, puhas keskkond ning liigiline mitmekesisus Mikroorganismide säilitamise kaardistamine (166.17 KB, PDF) 30.11.2015 4 250,00
2.3 Tagatud on põllumajandusega seotud piirkondade tasakaalustatud areng ning elukeskkond maal paraneb Hobumajanduse kaardistamine koos Eesti hobumajandust iseloomustavate mõõdikute määratlemisega (167.52 KB, PDF) 1.09.2016 8 245,00
3.1 Tagatud on konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik kalamajandus Kutselise ja harrastuskalapüügi sektorite vahel võimalike vastuolude ja ühishuvide kaardistamine (244.68 KB, PDF) 1.10.2016 40 000,00
 

 

Esimene lisavoor

Esimeses lisavoorus osalejad pidid rahastamistaotluse esitama 8. juuniks 2015.

Esimese lisavooruga tellitud uuringud
Programmi alaeesmärk Projekti nimi Tulemuste esitamise tähtaeg Eelarve (€)
1.2. Tagatud on loomade heaolu ja hea tervislik seisund ning taimetervise hea seisund Viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora) kaitstava piirkonna staatuse säilimise või selle kaotamise sotsiaalmajanduslik mõju Eestis (19.47 KB, PDF) 1.11.2015 18 500,00
2.1. Tagatud on elujõuline toidutootmine Drenaažkuivendusega kuivendussüsteemide kuivendusseisundi uurimine rasketes liivsavi ja savi pinnastes (14.87 KB, PDF) 1.12.2015 21 250,00
 

Algne taotlusvoor

Projektikonkursi algses taotlusvoorus tuli taotlused esitada 27. aprilliks 2015.

 

Esialgse taotlusvooruga tellitud uuringud
Programmi alaeesmärk Projekti nimi Tähtaeg tulemuste esitamiseks Eelarve
1.1. Tagatud on Eestis toodetava ja tarbitava toidu ohutus ning tarbija informeeritus Toidu lisaainetena kasutatavate nitritite (E 249–250) kvantitatiivne riskihinnang (27.73 KB, PDF) 1.05.2016 29 750,00
Akrüülamiid toidus (27.02 KB, PDF) 1.12.2015 17 000,00
Perkloraadi sisaldus puu- ja köögiviljades ning erinevate elanikkonnarühmade perkloraadi saadavushinnang (14.97 KB, PDF) 1.12.2016 12 750,00
Ergotalkaloidide saadavuse hindamine toidus (28.13 KB, PDF) 1.12.2018 25 500,00
1.2. Tagatud on loomade heaolu ja hea tervislik seisund ning taimetervise hea seisund Veiste vabapidamise külmlautade loomaheaolualased riskid Eesti tingimustes (6.26 KB, PDF) 1.12.2016 25 500,00
Vähe levinud kultuuridele TKV vajaduste kaardistamine ning aiakultuuridele integreeritud taimekaitse suuniste koostamine (8.79 KB, PDF) 13.11.2015 32 000,00
Eelanalüüs ja ettepaneku koostamine projekti "Huumusbilansi kalkulaatori edasiarendus ja taimetoitainete bilansikalkulaatori arendus põllu- ning taluvärava (ettevõtte) põhisena" tellimiseks ning huumusbilansi kalkulaatori edasiarendus (15.33 KB, PDF) 1.11.2015 10 000,00
1.3. Tagatud on põllumajanduslike tootmissisendite kvaliteet ja ohutus Seemnete sertifitseerimise süsteemi muutmise mõju hindamine. Protsessi ja katsete maksumuse analüüs (7.86 KB, PDF) 30.11.2015 9 900,00
Riskide hindamine tervisele ning keskkonnale väetistes sisalduvatest raskemetallidest (55.41 KB, PDF) 20.11.2015 19 765,00
2.1. Tagatud on elujõuline toidutootmine Mahepõllumajandusele viitavalt märgistatuna turule jõudva toodangu osakaalu hindamine Eesti mahetaime- ja maheloomakasvatussaadustest 2015. aastal (7.94 KB, PDF) 1.12.2015 7 650,00
ÜPP I samba raames perioodil 2010–2014 rakendatud meetmete mõju Eesti põllumajandussektori erinevate tootmistüüpide ettevõtete sotsiaal-majanduslikule olukorrale (26.5 KB, PDF) 1.04.2016 33 150,00
Eesti toidusektori ekspordivõimekuse uuring (6.6 KB, PDF) parandatud 23. aprill 2015 (tulemuste esitamise tähtaeg) 1.12.2021 41 650,00
Maaparandussüsteemi täiendava vee juhtimisel maaparandushoiukulude jaotuse metoodika väljatöötamine (8.83 KB, PDF) 1.12.2015 6 800,00
2.2. Säilitatud on traditsioonilised põllumajandusmaastikud, puhas keskkond ning liigiline mitmekesisus
 
Mulla süsinikuvarude seis ja dünaamika (7.01 KB, PDF) 1.12.2019 63 750,00
Eesti tingimustes oluliste maastikuelementide määratlemine ja olulisuse hindamine (6.92 KB, PDF)* 1.12.2016 33 300,00
Algoritmi koostamine niitmise kontrolli läbiviimiseks Sentinel 1 andmete baasil (12.33 KB, PDF)* 30.10.2015 49 772,00
2.3. Tagatud on põllumajandusega seotud piirkondade tasakaalustatud areng ning elukeskkond maal paraneb Karusloomakasvatuse uuring (7.38 KB, PDF) 1.12.2015 15 000,00
Kokku 467 237,00

* Projekti kaasrahastatatakse Eesti maaelu arengukavast.

Viimati uuendatud: 4. aprill 2016