Sa oled siin

Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2013–2017

Toidu hea kvaliteedi ja toidutööstuse majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks koostab iga Euroopa Liidu liikmesriik tegevuskava, milles kirjeldatakse, kuidas riik kavatseb arendada taimekaitsevahendite säästva kasutamise saavutamiseks olulisi valdkondi. Tänu tegevuskavade rakendamisele kasutab Euroopa põllumajandussektor üha enam ohutuid ja keskkonnasõbralikke tootmismeetodeid, pakkudes seeläbi tarbijate nõudmistele vastavaid kvaliteetseid tooteid.

Lepatriinu õunapuuoksal.

Eesti taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskavas aastateks 2013–2017 on kirjas abinõud, millega riik kavatseb sel perioodil soodustada taimekaitsevahendite säästvat kasutamist. Tegevuskava rakendusplaanis on toodud ka tegevuste ja meetmete rakendamise ajakava.

Tegevuskava ja selle rakendusplaani koostamisel oli eestvedajaks Maaeluministeerium (toonane Põllumajandusministeerium). Dokumendid kinnitas põllumajandusminister 2013. aasta 28. veebruaril käskkirjaga nr 57.

Kuna Eesti jaoks on tegemist uue algatusega, siis on eesmärkide seadmisel ja tegevuste planeerimisel lähtutud "alt üles" põhimõttest. Seega luuakse kõigepealt taimekaitsevahendite säästvama kasutamise saavutamiseks vajalikud tingimused ja abinõud, seejärel hakatakse analüüsima vajadust seada taimekaitsevahendite kasutamisele täiendavaid piiranguid.

Eesmärkide täitmiseks vajalike meetmete ja tegevuste kavandamisel lähtuti alavaldkondade kitsakohtadest ning ministeeriumi tellitud uuringute kokkuvõtetest. Meetmed ja tegevusi on kavandatud muuhulgas ka õiguslikult reguleeritud tegevuste parema rakendamise toetamiseks ja edasiarendamiseks.

 

Eesmärgid

Tegevuskavas toodud abinõudel on kaks peamist eesmärki.

  • Vähendada taimekaitsevahendite kasutamisest tulenevat ohtu ja mõju inimese tervisele ning keskkonnale.
  • Soodustada integreeritud taimekaitse põhimõtete ja muude abinõude väljatöötamist ja kasutusele võtmist.

Tegevused

Tegevuskava peamiste eesmärkide saavutamist toetavad tegevused, mis jagunevad kolmeks teemaks – teavitamine, taimekaitse ning seadmed.

Teavitamine

Teavitamisega seotud tegevused hõlmavad taimekaitsealast koolitust, taimekaitsevahendite ohutu kasutamise teemalist nõustamist ja avalikkuse teadlikkuse tõstmist.

Teavitamise puhul tuleb kindlasti rõhutada koolituste tähtsust taimekaitsevahenditega ümberkäimisel kaasneda võivate riskide vähendamisel. Senisest enam tuleb pöörata rõhku ka taimekaitsevahendite kohta käiva teabe edastamisele tavakodanikele.

Teadlikkuse tõstmiseks planeeritud tegevustest saavad kasu nii tavakodanikud, taimekaitsevahendite amatööridest ja professionaalidest kasutajad kui ka turustajad ja nõustajad.

Taimekaitse

Tegevused hõlmavad taimekaitse säästvat kasutamist ja integreeritud taimekaitset. Neid võib tinglikult nimetada ka taimekaitsevahendite kasutamise viisideks ja võteteks.

Taimekaitsevahendeid kasutatakse põllumajandussaaduste tootmisel ehk toiduahela alguses, seega on sellele etapile tähelepanu pööramine toiduohutuse tagamiseks oluline. Kavas on edendada taimekaitsevahendite ohutumat ja sihipärasemat kasutamist ning tõhustada taimekaitsevahenditega seotud huvigruppide koostööd ja järelevalvet. Lisaks on plaanis luua vajalikud tingimused integreeritud taimekaitse ja teiste alternatiivsete taimekahjustajate tõrjeviiside kasutusele võtmiseks.

Planeeritud tegevustest saavad kasu peamiselt põllumajandustootjad.

Seadmed

Taimekaitseseadmete-alaste tegevuste alla käivad teemad, mis seonduvad taimekaitseseadmete tehnilise kontrolliga.

Planeeritud tegevustega muudetakse ja kaasajastatakse olemasolevat tehnilise kontrolli süsteemi. Tehniline kontrollil on samuti oluline roll tegevuskava eesmärkide saavutamisel – tehnilise kontrolli läbinud ja tehniliselt korras taimekaitseseadmete kasutamisel väheneb keskkonna- ja terviseriskide tekkimise tõenäosus.

Taimekaitseseadmete tegevusvaldkonnas planeeritud tegevustest saavad kasu nii põllumajandus- kui kamittepõllumajandusvaldkondades tegutsevad taimekaitsevahendite professionaalsed kasutajad kui ka tehnilise kontrolli teostamiseks volituse saanud ettevõtjad.

 

Viimati uuendatud: 4. juuni 2018