Sa oled siin

Töökuulutus: kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialist (tähtaeg: 4. oktoober 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialisti ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Osakonna ja büroo ülesanded

Kalamajandusosakonna põhiülesanneteks on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.

Turukorralduse ja kaubanduse büroo:

 • koordineerib kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamist ja esitamist Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;
 • analüüsib ja korraldab Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamist;
 • osaleb Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis kalanduse turukorraldusega ja vesiviljelusega seonduvates küsimustes;
 • töötab koostöös õigusosakonnaga välja büroo ülesannete täitmiseks vajaliku õigusakti eelnõu ja koostab büroo ülesannete täitmiseks vajaliku lepingu projekti.

Töökoha ülesanded

Otsime oma meeskonda peaspetsialisti, kes tegeleks peamiselt järgmisega:

 • kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamine ja esitamine Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;
 • Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamise analüüsimine;
 • Euroopa Liidu vahenditest kaasrahastatavate kalamajanduse arengu abinõude rakendamises ja Euroopa Liidu ning rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis osalemine kalanduse turukorraldusega, kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turustamisega ning töötlemisega seonduvates küsimustes.

Täpsemad teenistusülesanded:

 • kalandusturu arengutoetuste (koolitus- ja pratikatoetus) õigusaktide väljatöötamine ja eelnõudele arvamuse andmine;
 • kalandusandmete edastamine Euroopa Komisjonile ja kalakaubandusandmete töötlemine ning analüüsimine;
 • kalandust puudutava riigiabi seire ning aruandlus;
 • Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava meetmete rakendamises ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2021–2027 rakenduskava väljatöötamises osalemine;
 • Euroopa Liidu otsustusprotsessis ametikoha valdkonda jäävates küsimustes osalemine;
 • rahvusvaheliste organisatsioonide (nt OECD) töös osalemine.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui Sa:

 • oled kõrgharidusega (soovitavalt kalanduse või majanduse erialal);
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt kesktasemel;
 • oskad kasutada vajalikke arvutiprogramme;
 • oled hea meeskonnatöötaja ja suhtleja, sh oskad suhelda avalikkusega;
 • omad teadmisi Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest;
 • talud rutiini, suudad töötada efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras;
 • oskad analüütiliselt mõtelda;
 • oled oma töös täpne ja korrektne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline.

Sulle tulevad kasuks:

 • kalandust käsitlevate õigusaktide tundmine;
 • teadmised Euroopa Liidu institutsioonide otsustusprotsessidest.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • paindlikku tööaega;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV ja motivatsioonikiri palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 4. oktoobril 2019. a.
 • Täpsem teave: Eduard Koitmaa (töö sisu asjus, tel 625 6233) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 16. oktoober 2019