Sa oled siin

Tööpakkumine: kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialisti asendaja (tähtaeg: 21. jaanuar 2020)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialisti (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja) ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Osakonna ja büroo ülesanded

Kalamajandusosakonna põhiülesanne on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.

Turukorralduse ja kaubanduse büroo täidab järgmisi ülesandeid:

 • koordineerib kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamist ja esitamist Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;
 • analüüsib ja korraldab Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamist;
 • osaleb Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis kalanduse turukorraldusega ja vesiviljelusega seonduvates küsimustes;
 • töötab koostöös õigusosakonnaga välja büroo ülesannete täitmiseks vajaliku õigusakti eelnõu ja koostab büroo ülesannete täitmiseks vajaliku lepingu projekti.

Peaspetsialisti ülesanded

Otsime oma meeskonda peaspetsialisti, kelle põhiülesanne on rakendada Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi, sh luua kalandustootjate ühenduste (tootjaorganisatsioonide) toimimiseks vajalik õiguslik ja administratiivne raamistik.

 • Täpsemad teenistusülesanded:
 • tootjaorganisatsioonide tegevuskavade ja tegevuskava aruannete läbivaatamine ning tegevuskavade hindamiseks materjalide ettevalmistamine;
 • vajadusel tootjaorganisatsioonide tegevuse administreerimiseks vajaliku töökorra ja protseduuride väljatöötamine;
 • turukorralduslike toetuste menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine turukorralduslike toetuste saamiseks kehtestatud nõuete järgimise üle;
 • tootjaorganisatsioonide tegevusega seotud statistika kogumine, töötlemine, kontrollimine ja esitamine;
 • ülesannete täitmisel kalandusvaldkonnas tegutsevate huvi¬gruppide ja asutustega suhtlemine ning osalemine läbirääkimistel ja valdkonda puudutavates töögruppides;
 • Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava meetmete rakendamises ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021-2027 rakenduskava väljatöötamises osalemine;
 • Euroopa Liidu otsustusprotsessis ametikoha valdkonda jäävates küsimustes osalemine.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus (soovitatavalt kalanduse või majanduse vallas);
 • valdad eesti keelt laitmatult ja oskad inglise keelt kesktasemel;
 • omad head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust, sh oskad suhelda avalikkusega;
 • Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest;
 • Sul on analüütiline mõtlemine;
 • talud rutiini ja töötad efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras;
 • oled oma töös täpne ja korrektne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline.

Kasuks tuleb:

 • kalandust puudutavate õigusaktide, sh ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi tundmine;
 • teadmised Euroopa Liidu institutsioonide otsustusprotsessidest.

Ministeerium pakub

Pakume Sulle:

 • huvitavat, vastutusrikast ning proovilepakkuvaid ülesandeid pakkuvat tööd;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • paindlikku tööaega ja tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

Viimati uuendatud: 22. jaanuar 2020