Sa oled siin

Tööpakkumine: siseauditi osakonna nõunik (tähtaeg: 2. oktoober 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi siseauditi osakonna nõuniku ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

 

Osakonna ülesanded

Siseauditi osakonna ülesanded on järgmised:

 • täita siseaudiitori kutsetegevusega seotud ülesandeid ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes;
 • analüüsida ja hinnata valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemide toimimist ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes;
 • hinnata ELi fondidest rahastatavate tegevuste eesmärgipärasust ning tehtud kulutuste õiguspärasust ja korrektsust, sh täita Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi auditeerimisasutuse ning Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi sertifitseerimisasutuse ülesandeid;
 • teha ettepanekuid valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemi parandamiseks, et aidata kaasa ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevuse täiustamisele ning eesmärkide saavutamisele.

Nõuniku ülesanded

Nõunikuna on Sinu teenistusülesanded järgmised:

 • auditite ja muude töövõttude teostamine ministeeriumis ning tema valitsemisala asutustes;
 • hinnangu andmine valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemi toimimisele ning soovituste tegemine olukorra parandamise ja sisekontrollisüsteemi täiustamise kohta;
 • auditite käigus tehtud soovituste rakendamise seire;
 • auditi metoodika ja juhendmaterjalide väljatöötamine ja ajakohastamine ning nõustamine auditi metoodilistes, sh auditi tarkvara kasutamisega seotud küsimustes;
 • kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi tegevuste korraldamine.

Nõuded kandidaadile

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • kõrgharidus (majanduse, õiguse või avaliku halduse erialal);
 • eelnev töökogemus ametikoha valdkonnas vähemalt 2 aastat;
 • teadmised riigikorraldust ja avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest;
 • laitmatu eesti keele oskus ja inglise keele oskus kesktasemel;
 • valitsemise, riskide juhtimise ja kontrolliprotsesside toimimise ning siseauditi valdkonda reguleerivate õigusaktide, siseaudiitori kutsetegevuse standardite ja eetikakoodeksi väga hea tundmine ning oskus rakendada neid teadmisi oma töös;
 • teadmised korruptsiooni ja pettuste avastamisest;
 • väga hea eneseväljendusoskus nii suuliselt kui kirjalikult;
 • head analüüsi- ja süstematiseerimisoskus;
 • algatus- ja otsustusvõime;
 • valmidus nii iseseisvaks kui ka meeskonnatööks.

Tuleb kasuks

Eelistame kandidaati, kellel on:

 • audititarkvaraga töötamise kogemus;
 • teadmised Euroopa Liidu õigussüsteemist ja selle rakendamisest, sh auditeerimise valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • atesteeritud siseaudiitori või avaliku sektori siseaudiitori kutsetunnistus.

Ministeerium pakub

Meie pakume sulle:

 • huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • paindlikku tööaega, sh võimalust teha osaliselt kaugtööd Tartus.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV ja motivatsioonikiri palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „siseaudit“ hiljemalt 2. oktoobril 2019. a.
 • Täpsem teave: Marika Adler (tel 625 6566, töö sisu asjus) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 16. oktoober 2019