Sa oled siin

Tööpakkumine: teadus- ja arendusosakonna juhataja (tähtaeg: 29. veebruar 2020)

Kuulutame välja avaliku konkursi teadus- ja arendusosakonna juhataja ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Osakonna ülesanded

Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna põhiülesanded on järgmised:

 • osaleda riigi põllumajanduse, toidu ja kalamajanduse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korraldamises ja põllumajandushariduse poliitika väljakujundamises;
 • kavandada abinõusid teadmussiirde ja nõuandetegevuse arendamiseks ning põllumajanduse ja maaeluga seonduva kultuuripärandi kogumiseks ja säilitamiseks ning viia nimetatud abinõud ellu;
 • töötada ministeeriumi tegevusvaldkonnas välja asjakohased arengusuunad ning korraldada teadus- ja arendusprogrammide täitmine.

Ametikoha ülesanded

Osakonnajuhatajana on Sinu peamised ülesanded järgmised:

 • planeerida ja korraldada osakonna tööd ning juhtida meeskonda;
 • koordineerida ja parendada osakonna tööprotsesse;
 • töötada välja õigusaktide eelnõusid;
 • osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessis;
 • kavandada ja arendada valdkondlikke arengusuundi;
 • koordineerida valdkonna riiklike abinõude ja arengukavade väljatöötamist ning rakendamist;
 • koordineerida ministeeriumi valitsemisala valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste tegevust osakonna tegevusvaldkonnas;
 • koordineerida valdkonna koostööd nii ministeeriumite vahel kui ka ministeeriumi valitsemisalas;
 • esindada ministeeriumi suhetes koostööpartnerite, huvipoolte ja avalikkusega.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt põllumajandusteaduse, veterinaaria, toiduteaduse või bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
 • Sul on juhtimisalased teadmised ja oskused ning vähemalt 2-aastane töökogemus juhtival ametikohal;
 • Sa valdad eesti keelt laitmatult ning Sinu inglise keele mõistmise ja rääkimise oskus on kõrgtasemel (tase C1) ja kirjutamine kesktasemel (tase B2) erialase sõnavara valdamisega;
 • oled analüütilise ja süsteemse mõtlemisega ning oma töös täpne ja korrektne;
 • oled hea suhtleja ning suuteline koordineerima koostööd nii oma meeskonnas, valitsemisalas kui teiste partneritega;
 • oled aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
 • oled initsiatiivikas, valmis uuendusi algatama ja neid ellu viima;
 • oled lojaalne ja orienteeritud riigi huvidele ning isiksuse arengule, sh ametialasele enesetäiendamisele.

Kandideerimisel on eeliseks, kui:

 • Sul on teadmised teadus- ja arendustegevuse korraldamisest;
 • Sa oled olnud kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas vähemalt 3 aastat;
 • Sa tunned Maaeluministeeriumi tegevusvaldkonda, valitsemisala ja seda reguleerivaid õigusakte;
 • Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessidest.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle

 • huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning enese proovile paneku võimalusi pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada valdkonna arengusse;
 • meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ja põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • Motivatsioonikiri, CV, koopia haridust tõendavast dokumendist ning essee teemal „Innovatsioon avalikus ja erasektoris – peamised väljakutsed“ (pikkus maksimaalselt 2 lk) palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda meilitsi aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „juhataja“ hiljemalt 29. veebruaril 2020. a.
 • Täpsem teave: Sirli Pehme (tel 625 6186, töö sisu kohta) või Urve Anter (tel 625 6215).
 • Konkursile dokumente esitades nõustud Maaeluministeeriumi isikuandmete töötlemise tingimustega.
Viimati uuendatud: 19. veebruar 2020