Sa oled siin

Tööpakkumine: toiduohutuse osakonna juhataja (tähtaeg: 12. august 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi toiduohutuse osakonna juhataja ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne.

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna põhiülesanne on kavandada arengusuunad toidu- ja söödaohutuse, loomatervise ja -kaitse ning põllumajandusloomade aretuse valdkonnas, välja töötada asjakohased arengukavad ja riiklikud abinõud ning korraldada nende rakendamine eesmärgiga tagada terve ja kaitstud loom ning ohutu ja nõuetekohane toit, sööt ja elukeskkond.

Tööülesanded

Osakonnajuhatajana on Sinu peamised ülesanded järgmised:

 • osakonna töö planeerimine ja korraldamine ning meeskonna juhtimine;
 • osakonna tööprotsesside koordineerimine ja parendamine;
 • õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
 • Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemine;
 • valdkondlike arengusuundade kavandamine ja analüüsimine; valdkonna riiklike abinõude ja arengukavade väljatöötamise ning rakendamise koordineerimine;
 • ministeeriumi valitsemisala valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimine osakonna tegevusvaldkonnas;
 • valdkonna koostöö koordineerimine nii ministeeriumite vahel kui ka ministeeriumi valitsemisalas;
 • ministeeriumi esindamine suhetes koostööpartnerite, huvipoolte ja avalikkusega.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt veterinaaria või toiduainete tehnoloogia erialal;
 • Sul on juhtimisalased teadmised ja oskused ning vähemalt 2-aastane töökogemus juhtival ametikohal;
 • Sul on vähemalt 2-aastane töökogemus loomatervise ja heaolu või toiduohutuse valdkonnas;
 • Sul on eesti keele oskus kõrgtasemel (tase C1) ja ühe võõrkeele (soovitavalt inglise keele) oskus kõrgtasemel (tase C1);
 • Sul on analüütiline ja süsteemne mõtlemine, oled oma töös täpne ja korrektne;
 • Sa oled hea suhtleja ning suuteline koordineerima koostööd nii oma meeskonnas, valitsemisalas kui teiste partneritega;
 • Sa oled aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
 • Sa oled initsiatiivikas, valmis uuendusi algatama ja neid ellu viima;'
 • Sa oled lojaalne ja orienteeritud riigi huvidele ning isiksuse arengule, sh ametialasele enesetäiendamisele.

Kasuks tuleb, kui:

 • Sa oled olnud teenistuses vanemametnike põhigruppi kuuluval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 5 aastat või muul kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas vähemalt 5 aastat;
 • Sa tunned Maaeluministeeriumi tegevusvaldkonda, valitsemisala ja seda reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra ühtseid aluseid;
 • Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest ning teadmised Maaeluministeeriumi tegevusvaldkonda reguleerivatest Euroopa Liidu õigusaktidest ning Sa tunned Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessi;
 • Sul on teadmised toiduohutuse, loomatervise ja -kaitse ning põllumajandusloomade aretuse valdkonna korraldusest, põhimõtetest, arengusuundadest ning reguleerivatest õigusaktidest;
 • Sa tunned turumajanduse, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtteid.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada väga olulise valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ja põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • Kandidaatidel palume esitada:
  • motivatsioonikiri;
  • elulookirjeldus;
  • tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  • omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse astumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
  • essee teemal „Toiduohutuse valdkonna peamised väljakutsed järgmisel 5 aastal" (pikkus maksimaalselt 2 lk).
 • Dokumendid palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „juhataja" hiljemalt 12. augustil 2019. a.
 • Täpsem teave: Leiti Tulf (tel 625 6177) või Tiina Kahar (tel 625 6168). 
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 16. august 2019