Sa oled siin

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027

Illustratsioon: vaade päikesetõusule peenardega taluhoovist.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava aastateks 2021–2027 hõlmab nii otsetoetusi ja turumeetmeid (senised ÜPP esimese samba tegevused) kui ka maaelu arengu investeeringutoetusi (senised ÜPP teise samba tegevused).

ELi eelarveperioodil 2021–2027 soovitakse liikmesriikidele anda senisest suurem õigus otsustada, milliseid tegevusi ja kuidas toetada, et ühist põllumajandust lihtsustada ja kaasajastada. Väga olulisel kohal on keskkonna- ja kliimakaitse – põllumajandustootjatele seatakse selles valdkonnas kõrged eesmärgid, kombineerides selleks hulka kohustuslikke ning vabatahtlikke meetmeid. Poliitika on võrreldes senisega rohkem tulemustele suunatud.

 

Eesmärgid

Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakaval on kolm üldeesmärki.

 • Tõhustada arukat, vastupidavat ja mitmekesist põllumajandussektorit, mis tagab toiduga kindlustatuse.
 • Edendada keskkonnahoidu ja kliimameetmeid ning panustada Euroopa Liidu keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse.
 • Parandada maapiirkondade sotsiaal-majanduslikku olukorda.

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese eesmärgina sektori kaasajastamise põllumajanduses ning maapiirkondades teadmiste edendamise ja jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku abil ning ergutades nende kasutuselevõttu.

Üldeesmärke püütakse saavutada järgmiste erieesmärkide kaudu.

 • Toetada põllumajandustootja elujõulisust tagavat sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada toiduga kindlustatus.
 • Suurendada konkurentsivõimet ja turule orienteeritust, pöörates erilist tähelepanu teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule.
 • Parandada põllumajandustootjate positsiooni väärtusahelas.
 • Panustada kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse ning säästvasse energiasse.
 • Edendada säästvat arengut ja selliste loodusvarade tõhusat majandamist nagu vesi, muld ja õhk.
 • Panustada elurikkuse kaitsesse, edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke.
 • Olla atraktiivne noorte põllumajandustootjate jaoks ja soodustada ettevõtluse arengut maapiirkondades.
 • Edendada tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja maapiirkondade arengut, sealhulgas biomajandust ja säästvat metsamajandust.
 • Parandada ELi põllumajanduse reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja tervise vallas (hõlmab nii ohutut, toitvat ja säästvalt toodetud toitu, toidu raiskamise vähendamist kui ka loomade heaolu tagamist).

 

Viimati uuendatud: 11. november 2019