Sa oled siin

Kitsendustega tsoonid ja kaardid

Sigade Aafrika katku leviku tõttu on Euroopa Komisjon kehtestanud Eestis kitsendustega tsoonid ehk tsoonid, mis on seotud loomadega ja loomsete saadustega kauplemise piirangutega. Tsoonidest pärit sigade ja neist saadud toodete transpordil, liikumisel ja märgistamisel kehtivad kitsendused, mille eesmärk on vältida haiguse levikut teistesse riikidesse.

Kitsendustega tsoone on kolm – I tsoon, II tsoon ja III tsoon. I tsoon on puhverala. II tsoonis on seakatku diagnoositud metssigadel. III tsoonis on seakatku diagnoositud ka kodusigadel.

Eestis kehtivad kitsendusega tsoonid on näidatud kitsendustega tsoonide kaardil. Tsoonid kehtestati 9. oktoobril 2014 Euroopa Komisjoni rakendusotsustega 2014/709/EÜ. Viimati on tsoone Eestis muudetud 4. juunil 2018 rakendusotsusega (EL) 2018/834.

3. juulil 2017 jõustunud rakendusotsusega (EL) 2017/1196 muutis Euroopa Komisjon katkupiirkondade sigade tapmise nõudeid.

Peamised piirangud tsooniti on kirjeldatud allpool.

Kitsendustega tsoonide kehtestamise ja kaotamise põhimõtted on kirjeldatud Euroopa Komisjoni töödokumendis (PDF).

Piirangutest ohustatud ja järelevalvetsoonis saab infot korduma kippuvatest küsimustest.

Taudist räägitakse täpsemalt sigade Aafrika katku teemalehel.

Piirangutest jahipiirkondades on pikemalt juttu Keskkonnaameti kodulehel.

 

Kaardid

10. jaanuar 2021: kaardid uuendatud taudileidudega metssigadel detsembris.

Pidevalt uuenevat kaardirakendust leidudest haldab Põllumajandus- ja Toiduamet.

Kitsendustega tsoonid

Pidevalt uuendatud kitsendustega tsoonide kaardi saab kätte Euroopa Komisjoni seakatku teemalehelt (link "map summarising the zoning measures for African swine fever in the Union").

Taudileiud metssigadel

Taudileiud metssigadel omavalitsusüksuste kaupa 2021. a detsembris

Taudileiud metssigadel jahipiirkondade kaupa 2021. a detsembris.

I kitsendustega tsoon – puhvertsoon

Kitsendused I tsoonis

Lubatud on elussigade liikumine Eestis, Euroopa Liidus (vastav märge sertifikaadil) ning eksport, kui on tehtud uuringud. Liikmesriigid võivad erandina lubada lähetada elussigu I tsoonist, juhul kui sead on olnud ettevõttes järjepidevalt 30 päeva enne lähetamist või sünnist saadik ning sellesse ettevõttesse ei ole vähemalt 30 päeva jooksul enne lähetamist II ja III tsoonist sigu juurde toodud.

Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed.

Sealihale ja -toodetele, loomsetele kõrvalsaadustele ja paljundusmaterjalile kitsendusi ei ole.

Kõiki kütitud metssigu, kelle liha soovitakse turustada, tuleb uurida sigade Aafrika katku välistamiseks.

Lubatud on uuritud metssigade liha ja -toodete turustamine Eesti piires kolmnurkse erimärgistusega.

I tsooni jäävad maakonnad ja vallad

Kehtestatud Euroopa Komisjoni 9. oktoobri rakendusotsusega 2014/709/EL. Viimati muudetud 4. juunil 2018 rakendusotsusega (EL) 2018/834.

Hiiumaa

 • kogu maakond

 

 

II kitsendustega tsoon – seakatku leiud metssigadel

Kitsendused II tsoonis

Kindlatel tingimustel, range veterinaarjärelevalve all* on lubatud elussigade liigutamine Eesti sees (kogu territooriumi ulatuses) ja teistes EL liikmesriikides asuvatesse II ja III tsooni seafarmidesse – tingimusel, et sead on farmis olnud vähemalt 30 päeva või sünnist alates ning elussigu ei ole ettevõttesse või tootmisüksusesse 30 päeva jooksul enne transportimist II või III tsooni seafarmist juurde toodud. Pädev asutus hindab erineva riskitasemega tootmisüksusi, et otsustada, kas erandi kohaldamine on võimalik.

*Elussigade transportimisel tuleb pidada kinni nn ohutu veo korrast. Elussigade veos peab olema järelevalveasutuse poolt registreeritud, pitseeritud, veoteekond kooskõlastatud, vedamine toimuma peatusteta ning vedamiseks kasutatud auto puhastatud ja desinfitseeritud.

Elussigadega kauplemisel ja ekspordil peab seaga olema kaasas veterinaarsertifikaat ja sellel märge vastavalt komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 3 sätetele.

Lubatud on uuritud sigadelt või karjadest pärineva sealiha ja -toodete liikumine Eesti piires, kauplemine ja eksportimine. 

Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed.

Kauplemise ja ekspordi puhul on tootega kaasas määruse (EÜ) nr 599/2004 lisas sätestatud veterinaarsertifikaat, mille II osa täiendatakse viitega rakendusotsusele 2014/709/EL (art. 13 punkt c).

Loomsete kõrvalsaadustega kauplemine (vastav märge sertifikaadil) ja eksport on lubatud pärast töötlemist kitsendusteta.

Kõik kütitud metssead peavad olema uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks.

Lubatud on uuritud metssigadelt pärineva liha ja -toodete turustamine Eestis II-III tsooni piires nelinurkse erimärgistusega.

Erandina on lubatud viia II tsoonist elussigu koheseks tapmiseks muudesse piirkondadesse, juhul kui:

 • sead on olnud enne sihtkohta saabumist lähtekoha ettevõttes vähemalt 30 päeva või sünnist alates;
 • lähtekoha ettevõtte sead on pärit ainult ühest, eraldi asuvast seakasvatusettevõttest, mis asub I või II tsoonis;
 • pädev asutus on andnud sigade veoks sihtkohta loa, mis põhineb seakasvatus- ja sihtettevõtte riskimaandusmeetmete hindamisel;
 • seakasvatus- ja sihtettevõttel on ühine bioohutuskava, mida pädev asutus kontrollib iga 3 kuu tagant;
 • sigu veetakse koheseks tapmiseks selleks pädeva asutuse poolt ette nähtud tapamajja;
 • kui sigu veetakse koheseks tapmiseks tapamajja väljaspool II tsoonis asuvaid piirkondi ja teid, on veoteed eelnevalt pädeva asutusega kooskõlastatud.

II tsooni jäävad maakonnad ja vallad

Kehtestatud Euroopa Komisjoni 9. oktoobri rakendusotsusega 2014/709/EL. Viimati muudetud 4. juunil 2018 rakendusotsusega (EL) 2018/834.

 • Kogu Eesti (v.a Hiiu maakond)
 

III kitsendustega tsoon – seakatku leiud kodusigadel

Kitsendused III tsoonis

Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed.

Kindlatel tingimustel, range veterinaarjärelevalve all* on lubatud elussigade liigutamine Eesti sees (kogu territooriumi ulatuses) ja teistes EL liikmesriikides asuvatesse II ja III tsooni seafarmidesse – tingimusel, et elussead pärinevad hea bioturvalisusega farmist ja on olnud ettevõttes või tootmisüksuses vähemalt 30 päeva või sünnist alates ning elussigu ei ole ettevõttesse või tootmisüksusesse 30 päeva jooksul enne transportimist II või III tsooni seafarmist juurde toodud. Pädev asutus hindab erineva riskitasemega tootmisüksusi, et otsustada, kas erandi kohaldamine on võimalik.

Elussigade transportimisel tuleb pidada kinni nn ohutu veo korrast. Elussigade veos peab olema järelevalveasutuse poolt registreeritud, pitseeritud, veoteekond kooskõlastatud, vedamine toimuma peatusteta ning vedamiseks kasutatud auto puhastatud ja desinfitseeritud.

Elussigadega kauplemisel ja ekspordil peab seaga olema kaasas veterinaarsertifikaat ja sellel märge vastavalt komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 3a sätetele.

Kui III tsoonis asuvate tapamajade tapavõimsus on piiratud, siis on teatud tingimustel, range veterinaarjärelevalve all lubatud elussigade vedamine koheseks tapmiseks III tsoonist Eestis asuvasse tapamajja ja teistes liikmesriikides asuvate II ja III tsoonide tapamajadesse.

III tsoonist saabunud elussigade koheseks tapmiseks hoitakse sigu tapamajas eraldi ja tapetakse eraldi selleks ettenähtud III tsooni sigade tapmiseks ettenähtud tapmispäeval või tapmispäeva lõpus; samal päeval muid sigu enam ei tapeta.

Tapamajja saatmisel peab seaga olema kaasas veterinaarsertifikaat ja sellel märge vastavalt komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 4 sätetele.

Uuritud sigadelt või karjadest pärineva kuumtöödeldud sealiha ja -toodete liikumine on lubatud erimärgistuseta Eesti piires, kauplemiseks (vastav märge sertifikaadil) ja ekspordiks.

Uuritud sigadelt või karjadest pärineva kuumtöötlemata sealiha ja -toodete liikumine on lubatud vaid erimärgistatult ja Eesti piires.

Loomsete kõrvalsaadustega kauplemine (vastav märge sertifikaadil) ja eksport on lubatud pärast töötlemist kitsendusteta.

Kõik kütitud metssead peavad olema uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks.

Lubatud on uuritud metssigadelt pärineva liha ja -toodete turustamine Eestis II-III tsooni piires nelinurkse erimärgistusega.

III tsooni jäävad maakonnad ja vallad

Kehtestatud Euroopa Komisjoni 29. juuli 2015 rakendusotsusega 2015/1318. Viimati muudetud 4. juunil 2018 rakendusotsusega (EL) 2018/834.

 • Praegu Eestis III tsooni jäävaid piirkondi ei ole.
 

Jahipiirangud kitsendustega aladel

Kitsendused jahimeestele


Kõik riskipiirkondades (I-III tsoon) kütitud metssead peavad olema uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks ning positiivse uurimistulemuse korral nõuetekohaselt kahjutustatud.

I tsoonist tohib välja viia üksnes sigade Aafrika katku suhtes uuritud ja negatiivse uurimistulemusega kütitud sigade rümpasid, nende osi või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid tingimusel, et neid turustatakse Eesti piires. 

I ja II tsoonist pärit metssealiha võib turustada teistesse liikmesriikidesse, kui see on

 • toodetud ja kuumtöödeldud vastavalt direktiivi 2002/99/EÜ III lisa punktidele a ja d,
 • hõlmatud veterinaarsertifikaadiga vastavalt direktiivile 2002/99/EÜ ning
 • varustatud liidusisese kaubanduse veterinaarsertifikaadiga [vastavalt määruse (EÜ) nr 599/2004 lisale], mille II osa on täiendatud lausega "Tooted vastavad komisjoni rakendusotsusele 2014/709/EL".

II-III tsoonis kütitud metssigu, nendelt pärinevat liha või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid võib turustada vaid Eestis II-III tsooni piires. 

Täpsem teave Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehel.

Viimati uuendatud: 10. jaanuar 2022