Kalandus

Avaldamise aeg Pealkiri/Kirjeldus
2021-11-25 Eesti elanike hinnangud kalakampaania „Kala kõlab hästi“ mõju kohta (310.91 KB, PDF)
2021-06-03 Elanike teadlikkus Eesti maaelu arengukavast ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (2.66 MB, PDF)
2020-12-22 Kala ja kalatoodete tarbimine (3.6 MB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
Uuringu tegemist rahastati Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 Eesti rakenduskavast
2020-04-29 Elanike teadlikkus Eesti maaelu arengukavast ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (4.45 MB, PDF)
Turu-uuringute AS
2019-04-17 Elanike teadlikkus Eesti maaelu arengukavast ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (2.9 MB, PDF)
Turu-uuringute AS
2016-11-28 Kala ja kalatoodete tarbimine (1.31 MB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
Uuringu tegemist rahastati Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 Eesti rakenduskavast
2016-10-25 Kutselise ja harrastuspüügi sektorite vahel võimalike vastuolude ja ühishuvide kaardistamine (1.48 MB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
2015-11-26 Kalapüügi ja selleks kasutatavate passiivsete püüniste selektiivsusalane uuring (2.53 MB, PDF)
Lisa 1. Andmebaasi näidis (911.36 KB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Uuringu tegemist rahastati Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 Eesti rakenduskavast
2015-11-26 Sisevete kalavaru hindamise metoodika täiustamine: välitööde, katsepüükide ja tulemuste aruanne (4.2 MB, PDF)
Eesti Maaülikool
Uuringu tegemist rahastati Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 Eesti rakenduskavast
2015-10-16 Kalakoelmute seisund ning koelmualade melioreerimise lähteülesannete koostamine (1.19 MB, DOCX)
Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Uuringu tegemist rahastati Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 Eesti rakenduskavast
2015-10-15 Angerja keemiline märgistamine (1.12 MB, DOCX)
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus
Uuringu tegemist rahastati Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 Eesti rakenduskavast
2015-09-11 Vesiviljeluse laiendamiseks sobivaimate alade kaardistamise, vajalike infrastruktuuride arendamise ja innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavus (4.66 MB, PDF)
Lisa 1. Põhjavee vaba varu (20.28 KB, XLSX)
Lisa 2. Veekogumite seisund (398.49 KB, XLSX)
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Uuringu tegemist rahastati Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 Eesti rakenduskavast
2015-09-11 Vertikaalne integratsioon vesiviljeluses: senine kogemus, sotsiaalmajandusliku mõju ja vesiviljeluse laiendamiseks sobivaimate alade kaardistamise, vajalike infrastruktuuride arendamise ja innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavuse uuring Eestis Saaremaa näitel (4.43 MB, DOCX)
Eesti Maaülikool
2015-08-07 Poolsiirdekalade kudealad Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja kvaliteedi parandamise võimalused. Projekti lõpparuanne (10.05 MB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Uuringu tegemist rahastati Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 Eesti rakenduskavast
2015-07-29 Kalaparasiitide uuringu teostamine Läänemere kilus ja räimes (1.73 MB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Uuringu tegemist rahastati Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 Eesti rakenduskavast
2015-07-29 Saasteainete uuring Läänemere kalas (531.5 KB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Uuringu tegemist toetati Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 Eesti rakenduskavast
2015-04-16 Püügivahendite parendamise võimalused kalapüügiga kaasneva negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks (2.25 MB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
2015-04-05 Koha loodusliku sigimise tagamine kunstkoelmute abil (3.61 MB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Uuringu tegemist rahastati Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 Eesti rakenduskavast
2015-03-23 Projekti "Pirita jõe lõhe ja meriforelli sugukalade loendamiseks vajaliku tehnika soetamine, testimine ja kasutamine aastal 2014" lõpparuanne (1.67 MB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2015-03-09 Töönduskalade varu hindamiseks vajaliku materiaalse baasi ajakohastamine, uurimismeetodite juurutamine ja akrediteerimine (1.03 MB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Uuringu tegemist rahastati Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 Eesti rakenduskavast
2014-07-03 Angerjavaru ja rännete hindamine, varu hindamise metoodika tõhustamine siseveekogudel (609.48 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2014-06-09 Hülgekahjude vähendamine püügivahendite hülgekindlamaks ehitamise ja hülgepeletite kasutusele võtmise abil (3.92 MB, PDF)
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2014-04-11 Kalanduspiirkondade säästva arengu meetme rakendamise mõju ranna- ja sisevete kalandusele ning kohalikule arengule (3.04 MB, PDF)
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
Ernst & Young AS
2014 Kala ja kalatoodete turg Eestis (1.03 MB, PDF)
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
Eesti Konjunktuuriinstituut
2013 Püügivõimsuse analüüs ja püügikoormuse soovitused Peipsi ja Lämmijärve kalavaru majandamiseks
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
Projekti lõpparuanne (973.3 KB, PDF)
Projekti lõpparuande lisad (63.04 KB, ODS)
2013 Eesti vesiviljeluse sektori arengustrateegia 2014–2020 (1.29 MB, PDF)
Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituut
2012 Tööjõu kompetentside ja oskuste taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine kalandussektoris (2.07 MB, PDF)
Eesti Uuringukeskus OÜ
2012 Eesti Läänemere traallaevastiku püügivõimsuse analüüs (323.97 KB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2012 Eesti kala ja kalatoodete turu ja elanikkonna tarbimisharjumuste uuring (1.39 MB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
2012 Uuring kala ja kalatoodete tarbimise suurendamise võimalustest Eestis (3.53 MB, PDF)
Turunduskommunikatsiooni agentuur Kämp
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2012 Kalandustoodete tarbimine ning võimalik tarbimise suurendamine Eestis (1.11 MB, PDF)
CATI tarbijaküsitlus
2010 Traallaevade poolt kasutatavate sadamate moderniseerimisvajadus (12.41 MB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2010 Mittestandardse ja väheväärtusliku kalatoorme väärindamise uuring (1.9 MB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2010 Rannakalurite toitumisuuring (633.07 KB, PDF)
TNS Emor
2009 Ülevaade kalandustoodete turutrendidest (239.87 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2009 Tooted räimest ja kilust ning toodete kvaliteedi uuringud (407.57 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2009 Räime ja kilu töötlemiseks sobivad töötlemisliinid (548.05 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2009 Räime ja kilu positsioneerimine võrreldes teiste kalaliikidega (800.32 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2009 Ülevaade kilu- ja räimetoodete arenguvõimaluste uuringust (313.28 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2009 Kalatoodete pakendamise viisid (359.82 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2009 Töötlemistehnoloogiad Eesti kalatööstustes (166.42 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2009 Räime ja kilu saadavuse analüüs ja selle mõju tootmisele ja toodete turukäitumisele (375.58 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2008 EKF-i meetmete paremaks rakendamiseks hinnangu koostamine töönduslikule kalavarule ja kalapüügitehnoloogiatele (4.62 MB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2008 Kalatoitude retseptid erinevates piirkondades (671.19 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2008 Laboratoorsete analüüside väljatöötamine räimele ja kilule (292.26 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2008 Kalalaevastiku tasuvuse analüüsi uuring (301.22 KB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2008 Räime- ja kilutoodete tehnoloogiliste ja sensoorete probleemide kaardistamine (84.3 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2008 Kalaliikide toiteväärtuse ja koostiskomponentide võrdlus (1.11 MB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2008 Kala ja kalatoodete eelistus maailmaosades (228.21 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2008 Kala ja kalatoodete tarbimine maailmaosades ja võtmeriikides (158.04 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2008 Kala ja kalatoodete osa tarbitavas toiduenergias (326.41 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2008 Kalakonservide ja -preservide tootmine ja tarbimine (183.85 KB, PDF)
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2008 EKF-i meetmete paremaks rakendamiseks hinnangu koostamine töönduslikule kalavarule ja kalapüügitehnoloogiatele (4.62 MB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
2007 Kaugpüügi olukord ja investeeringuvajadus - täiendav analüüs (119.5 KB, PDF)
Helmes AS, HansaUuringud OÜ
2007 Kaugpüügi olukord ja investeeringuvajadus (2.75 MB, PDF)
Helmes AS, HansaUuringud OÜ
2006 Investeeringutoetuse mõju Eesti kalandussektorile (3.67 MB, DOC)
Helmes AS, HansaUuringud OÜ
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2006 Kalandusega seotud sadamate olukord ja investeeringuvajadus (1.67 MB, PDF)
United Partners AS
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2006 Dioksiini seire kalades 2005. a (422.28 KB, PDF)
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
2006 Kalanduse arendusrahastu meetmete mõju ja vajadus Peipsi regiooni kalandussektorile (3.79 MB, PDF)
HansaUuringud OÜ
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2006 Eesti kalalaevastiku tasuvuse analüüs (304.08 KB, PDF)
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2006 Tööhõive Eesti kalandussektoris (1.14 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2005 Kalanduse mõju keskkonnale ning võimalused ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamiseks (2.52 MB, PDF)
Helmes AS, HansaUuringud OÜ
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2005 Sisevete kalanduse olukord ja investeeringuvajadus (3.3 MB, PDF)
Helmes AS, HansaUuringud OÜ
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2005 Rannapüügi osakaal püügikoormuses (1.91 MB, PDF)
Helmes AS, HansaUuringud OÜ
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2005 Kalandussektori info- ja teabevajaduse uuringu aruanne 2005. a kevad ja suvi 4. osa (1.13 MB, DOC)
Saar Poll
2005 Kalandussektori info- ja teabevajaduse uuringu aruanne 2005. a kevad ja suvi 1.-3. osa (498.5 KB, DOC)
Saar Poll
2005 Kalanduse investeeringuvajadus (840.92 KB, PDF)
United Partners AS
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2005 Sotsiaalne ja majanduslik olukord kalandusega seotud
rannapiirkondades
(1.04 MB, PDF)
Peipsi Koostöö Keskus
Tehtud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava raames
2004 Dioksiini seire kalades 2004. a (1.14 MB, DOC)
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
2004 Vähikasvatuse uurimustöö (26 KB, DOC)
Veteko OÜ
2003 Kala- ja kalatoodete turg 2003. a (642.88 KB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
2003 Kalanduse riikliku korralduse ja funktsioonide analüüs (66 KB, DOC)
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
2003 Dioksiini seire kalades 2003. a (989 KB, DOC)
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
2002 Dioksiini seire kalades 2002. a (345 KB, DOC)
2002 Dioksiinide sisaldus Läänemere räimes ja kilus 2002. a sügisel (741.5 KB, DOC)
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

 

Viimati uuendatud: 6. detsember 2021