Põllumajandus ja maaelu

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2021-11-19 Maaparandussüsteemide ehitamist ja hoiutööde tegemist mõjutavate tegurite väljaselgitamise uuring (2.8 MB, PDF)
2021-11-19 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse rakendusuuring (3.56 MB, PDF)
2021-11-19 Toidutööstuse konkurentsivõime ja arenguperspektiivide uuring (3.35 MB, PDF)
2021-11-19 "Eesti maaelu arengukavast 2014–2020" toetust saanud projektide abiga loodud töökohad 2020. aastal (730.4 KB, PDF)
2021-07-22 Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste kohalike eesti hobuste tõugude populatsioonide geneetiline analüüs ning nende sarnasuse või eristatuse võrdlus. Lisa: Uuringusse kaasatud hobuste tõuraamatuline kuuluvus (23.42 KB, XLSX)
2021-06-16 Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste kohalike eesti hobuste tõugude populatsioonide geneetiline analüüs ning nende sarnasuse või eristatuse võrdlus (1.96 MB, PDF)
2021-06-16 Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste kohalike eesti hobuste tõugude populatsioonide geneetiline analüüs ning nende sarnasuse või eristatuse võrdlus – uuringu arvustus (209.53 KB, PDF)
2021-06-03 Elanike teadlikkus Eesti maaelu arengukavast ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (2.66 MB, PDF)
Turu-Uuringute AS
2020-11-02 Eksperthinnang insektitsiidide tiaklopriidi, dimetoaati ja α-tsüpermetriini ning kloorpürifossi alternatiivide olemasolu ning rahuldava tõrjeefekti saavutamise asjaolude väljaselgitamiseks Eesti tingimustes (622.92 KB, PDF)
Erkki Truve
2020-09-21 MAK 2014–2020 toetust saanud projektide abiga loodud töökohtade arv 2019. aastal (1.21 MB, PDF)
Põllumajandusuuringute Keskus
2020-04-29 Elanike teadlikkus Eesti maaelu arengukavast ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (4.45 MB, PDF)
Turu-Uuringute AS
2020-03-02 Lõpparuanne Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames läbiviidava uuringu "Korjetaimede seemnesegude väljatöötamine" täitmise kohta 2016–2019. a (3.57 MB, PDF)
2020-02-11 FADN andmestiku sobivuse uuring Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetmete hindamiseks (1.49 MB, PDF)
2020-02-11 Põllumajandustootjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetusvajadused ja võimalik sekkumisloogika (4.03 MB, PDF)
2020-02-11 Tutvustav ettekanne uuringule "Põllumajandustootjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetusvajadused ja võimalik sekkumisloogika" (4.72 MB, PDF)
2020-01-20 Põllumajandusmaa mitmekesisus (8 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut
2020-01-06 Analüüs Euroopa Liidu lepinguriikides kehtestatud põllumajandusmaa kaitsemeetmetest ja põllumajandus- ja metsamaa omandamise kitsendustest (403.43 KB, PDF)
Advokaadibüroo Sorainen AS
Analüüsi tutvustav ettekanne (166.44 KB, PDF)
Advokaadibüroo Sorainen AS
2019-06-14 Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2019) (3.02 MB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
2019-06-12 Eesti maaelu arengukava 2014−2020 meetme „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad“ allmeetme 3.1 „Liidu kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemine“ rakendamiseks vajaliku kvaliteedikavades osalemisest tulenevate püsikulude kujunemise analüüs (1.93 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2019-06-04 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 08 "Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamine" raames makstavate toetuste standardsete ühikuhindade kujunemine (591.49 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut
2019-06-04 Eesti maaelu arengukavast (MAK) 2014-2020 toetust saanud projektide abiga loodud töökohtade arv 2018. aastal (1.12 MB, PDF)
Põllumajandusuuringute Keskus
2019-06-04 Eesti maaelu arengukavast (MAK) 2014-2020 toetust saanud projektide abiga loodud töökohtade arv 2017. aastal (1.55 MB, PDF)
Põllumajandusuuringute Keskus
2019-04-17 Elanike teadlikkus Eesti maaelu arengukavast ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (2.96 MB, PDF)
Turu-uuringute AS
2018-12-18 Eesti mesindussektori struktuur (1.4 MB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
2018-03-12 Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017) (2.26 MB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
parandatud 10. jaanuaril 2019
2018-03-12 Teadlikkus Eesti maaelu arengukavast ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (637.45 KB, PDF)
Turu-uuringute AS
2017-10-12 Ühise põllumajanduspoliitika tulevikuanalüüs (5.14 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut; Eesti Konjunktuuriinstituut
2017-03-09 Elanike teadlikkus Eesti maaelu arengukavast ja Euroopa Kalandusfondist (1.83 MB, PDF)
Turu-uuringute AS
2017-01-25 Hobumajanduse kaardistamine koos Eesti hobumajandust iseloomustavate mõõdikute määratlemisega (2.06 MB, PDF)
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus
2017-01-06 Maaettevõtluse olukord ja areng erinevate tegevusalade ja sektorite lõikes (5.52 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2017-01-06 Aiandussektori olukord ja arengueeldused (1.75 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2016-12-19 Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku‐uuring 2016) (420.86 KB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
2016-12-09 Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme investeeringute mõjususe analüüs (1.49 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2016-12-09 Põllumajandustootja majandustegevuse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (1.26 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2016-12-09 Maapiirkond noorte elu- ja ettevõtluskeskkonnana (1.83 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2016-12-09 Ülevaade seakasvatussektorist (443.44 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2016-10-13 Metsamajanduslike tööde ja teenuste ühikuhindade arvutamise metoodika väljatöötamine ning metsamajanduslike tegevuste kulude hindamine 2015. aastal (538.72 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut
2016-06-08 Leader kohalike tegevusgruppide arengustrateegiatele eksperthinnangu andmine (220.21 KB, PDF)
Civitta
2016-06-08 Lõpparuanne tööle "Eksperthinnang Leader kohaliku arengu strateegiatele, mis on koostatud perioodiks 2014-2020" (608.32 KB, PDF)
BDA Consulting OÜ
2016-06-08 Eksperthinnang Leader kohaliku arengu strateegiatele, mis on koostatud perioodiks 2014–2020. Lõpparuanne (742.16 KB, PDF)
InterAct Projektid & Koolitus OÜ, Tallinna Ülikool, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ
2016-02-05 Eesti mesindussektori struktuur 2015 (334.76 KB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
2016-02-03 Sigade Aafrika katku mõju Eesti sealihasektorile (1.01 MB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
2016-01-29 Karusloomakasvatuse uuring (2.57 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut ning majandus- ja sotsiaalinstituut
2016-01-15 Suurprojekti toetuse tingimuste ja hindamiskriteeriumite analüüs (623.91 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2016-01-15 Sigade Aafrika katku puhangu ja teiste majanduslike kaasmõjude tõttu seakasvatuse lõpetanud või lõpetamist kavandavate vähemalt 50 loomakohaga sigalates ümberkorralduse võimalused (220.74 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2015-12-21 Eesti toidusektori ekspordivõimekus: Venemaa impordikeelu mõju Eesti toidusektorile (1.14 MB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
2015-10-08 Innovatsioonimõõdikud põllumajandussektori ja toiduainetööstuse ettevõtjate investeeringute ja konkurentsivõime analüüsimiseks (OECD innovatsioonimõõdikud Eesti põllumajanduse kontekstis) (156.77 KB, DOCX)
Eesti Maaülikool
2015-10-08 Ökonomeetriliste mudelite kasutamine toetuste mõju hindamiseks investeeringute teostamisel ja ettevõtjate jätkusuutlikkusele (511.79 KB, DOCX)
Eesti Maaülikool
2015-08-18 Optimaalse kaudse kulu määra väljatöötamine "Leader kohalikuks arenguks" rakendamiseks uuel programmperioodil (2014–2020) (776.28 KB, ODT)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2015-04-17 Eesti elanike teadlikkus Eesti maalu arengukavast ja Euroopa Kalandusfondist (1.68 MB, PDF)
Faktum & Ariko AS
2015-03-10 Muutuv konkurentsiolukord toidukaupade tarneahelas ja ebaausad kauplemistavad (413.11 KB, PDF)
2014-12-08 Põhikultuuride, vähe levinud ja väikse kasvupinnaga kultuuride kaardistamine ning olemasolevate taimekaitse lahenduste sotsiaalmajanduslik uuring väikse kasvupinnaga ja vähe levinud kultuuride puhul (587.08 KB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
2014-10-21 Sortide üldtendentside analüüsimine (621.54 KB, PDF)
Eesti Seemneliit MTÜ
2014-09-09

Venemaa impordikeelu mõju analüüs (2.01 MB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut

2014-07-01 Eesti aianduse arengut piiravad tegurid ja Eesti aiandusvaldkonna võimalikud arengueeldused (1.24 MB, PDF)
Civitta AS
2014-06 Uuring teravilja ja kartuli tootmises kasutatavate sortide kohta (124.18 KB, DOCX)
Põllumajandusministeerium
2013 Tori hobusetõu analüüs põlvnemisandmete ja DNA-markerite põhjal (569.51 KB, PDF)
2013 Eesti mesindussektori struktuur (210.61 KB, PDF)
Eesti Konjunktuuriinstituut
2013 Ökonomeetriliste mudelite kasutamine toetuste mõju hindamiseks investeeringute teostamisele ja ettevõtjale jätkusuutlikusele. Uuringu I etapi aruanne (2.42 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2013

Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslike väärtuste, põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsientide ning sõnnikuhoidlate mahu arvutamise aluste ja miinimummahtude väljatöötamine ning sõnnikuga seotud näitajate arvutamiseks tarkvara väljatöötamine (235.64 KB, DOCX)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
NB! Parandatud fail avaldatud 1. juulil 2014.

2013

Maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse tegeliku kasutamise ning võimalike meetmete välja selgitamine põllu-ja metsamajanduse taristu arendamiseks kuni aastani 2020 (4.19 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

Lisad:

2013

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme kohalike tegevusgruppide strateegiate vahehindamine (536.07 KB, PDF)
Cumulus Consulting OÜ, Tallinna Ülikooli Eesti tuleviku-uuringute instituut, Consultare OÜ, Nutifikaator OÜ

2013

Koolitustegevused Leader-meetme raames (1.81 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

2012

Põllumajanduse poolt loodud avalike hüvede hindamine Eestis (4.39 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

2012

Sordiline mitmekesisus ja sertifitseeritud seemne kasutamine: Põllumajandusettevõtted ja vahendajad (362.67 KB, PDF)
Turu-uuringute AS

2012

Maaturismi uuring 2012 (7.18 MB, PDF)
Eesti Uuringukeskus OÜ

2012

Väikesearvuliste piimakarjade arenguperspektiivid (3.19 MB, PDF)
Advisio Consulting OÜ

2012 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 3.1 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" uuring "Majutusteenust pakkuvad investeeringuobjektid maapiirkonnas" - uuringu aruanne (1.4 MB, PDF)
2012

Avalikuks kasutamiseks mõeldud objektide mõju kogukonnale ning investeeringute vajadus sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri parandamiseks maapiirkondades (1.48 MB, PDF)
Ernst & Young

Lisad:

2012

Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus (4.34 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

Lisad:
2012 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.2 "Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus" majandus-sotsioloogiline uuring (1.17 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2012

Maaparanduse alal tegutsevate ettevõtjate kvalifikatsiooni väljaselgitamine (582.89 KB, PDF)
Advisio Consulting

2012

Maaparandussüsteemi eesvoolu nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku kaitsevööndi ulatuse määramise ja sellel inimtegevuse piiramise vajaduste selgitamise uuring (231.83 KB, PDF)
Alkrane OÜ

2011

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring maapiirkondades 2011 (777.92 KB, PDF)
Turu-uuringute AS

2011

Tootjarühmade toetamine maaelu arengukava raames ja selle mõju põllumajandussektori konkurentsivõime kasvule. Uuringu aruanne koos MAK 2007-2013 meetme 1.9 "Tootjaorganisatsioonide loomine ja arendamine" rakendamistulemuste analüüsiga (576.77 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

2011 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetmest 1.8 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur" toetust saanud maaparandusühistute ja nende liikmete analüüs. Uuringu aruanne (PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2011

Kohalike tegevusgruppide strateegiate põhine visioon Eesti maaelu arengust Leader-meetme rakendamise kohalike tegevusgruppide poolt (2009-2011 I kvartal). Territoriaalne analüüs (3.61 MB, PDF)
Geomedia

2011

Eesti loomakasvatusettevõtjate põhivaraga varustatuse uuring (1.88 MB, PDF)

2011

Meetme 1.8 toetuse saamise kriteeriumites majanduslike näitajate lisamise vajalikkus ja kriteeriumite analüüs. Toetust saanud maaparandusühistute ja tema liikmete analüüs (1.01 MB, PPT)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

2011 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.8 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur" toetuse saamise kriteeriumites majanduslike näitajate lisamise vajalikkuse väljaselgitamine ja kriteeriumite väljatöötamine (PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2011

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmest 1.6 "Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine“ toetust saanud ettevõtete konkurentsivõime ja arenguperspektiivid (406.77 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

2010

Nõuandeteenuse mõju põllumajandus- ja metsandussektorile. Uuring Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.3 "Nõuandesüsteemi ja –teenuste toetamine" tarbeks (357.23 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

2010

Meetme 3.2 "Külade uuendamine ja arendamine" mõju maapiirkonnale ning selle elanikele. Uuringu aruanne (154.89 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

2010

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme hindamisküsimuste analüüs ja teadlikkus Leader meetmest kohalikul tasandil. Uuringu aruanne (350.96 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

2010

Meetme 1.8 raames rajatud maaparandussüsteemi keskkonnarajatiste efektiivsuse selgitamine (1020.42 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

2010

Turismiettevõtjad maapiirkonnas. Maaturismiettevõtjate olukord ja vajadused ning maaturismi toodete ja teenuste tarbijate eelistused (2.16 MB, PDF)
Eesti Maaturism MTÜ

2010

Leader-meetme hindamisküsimuste analüüs ja teadlikkus Leader-meetmest kohalikul tasandil (972.91 KB, PDF)

2010 Mobiilse lihatöötlemise pilootprojekt (3.55 MB, PDF)
Eesti Maaülikool
2009

Põllumajandustootmise investeeringutoetuste taotlejate finantsolukord ja väljavaated 2009. aastal (921.95 KB, PDF)

2009

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmest 1.6 "Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine" toetust saanud ettevõtete konkurentsivõime ja arenguperspektiivid. Uuringu aruanne (1.36 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

2009

Loomade heaolu: karjatamise toetus (taustauuring) (1.02 MB, PDF)

2009

Leader tegevuste rakendamine Eestis (437.78 KB, PDF)

2008

Projekt "Euroopa Liidu põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika muudatusettepanekute kujundamine Eesti ja Balti riikide seisukohast" - vahearuanne 2007 (797.65 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

Lisad:
2007 Põllumajandussektori küsitlus. Millised organisatsioonid esindavad Teie erialaseid ja majanduslikke huve? (879.02 KB, PDF)
PRIA
2007

Maaturismi toodete ja teenuste tarbijate eelistused ja maaturismiettevõtjate vajadused (330.03 KB, PDF)

2007

Erametsaomanike ja metsaühistute toetamist vajavate metsamajanduslike tegevuste uuring (776.84 KB, PDF)

2007

Maaparanduslike abinõude uuring kuivendatud maatulundusmaalt pärineva hajureostuse vähendamiseks (1.83 MB, PDF)

2006 Põllumajandusministeeriumi koostöö sotsiaalpartneritega 2006 - fookusgrupid (119.87 KB, PDF)
Turu-uuringute AS
2006 Põllumajandusministeeriumi tuntus ja maine elanikkonnas 2006 (124.71 KB, PDF)
Turu-uuringute AS
2006 Eesti põllumajandusettevõtete konkurentsivõime analüüs 2006 (366.57 KB, PDF)
Põllumajandusministeerium
2006

Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede (948 KB, DOC)

2006

Külades enamlevinud sotsiaalse ühistegevuse analüüs (512.08 KB, PDF)

2006

Toetusvajadus maapiirkonna ettevõtlussektoris (220.78 KB, PDF)

2006

Elatustalude kohanemise toetuse mõju uuring (1.82 MB, DOC)

2005

Maaturismi toodete ja teenuste tarbijate eelistused ja maaturismiettevõtjate vajadused (146 KB, DOC)
Eesti Maaturism MTÜ

2005

Meetme 3.7 potentsiaalsete taotlejate tausta uuring (329.87 KB, PDF)
Klaster Uuringukeskus

2005

Maaparandustööde investeeringuvajadus struktuuritoetuste taotlemiseks (2.87 MB, DOC)
Koit Alekand

2005

Kiirekasvuliste metsakultuuride kasvatamine kui alternatiivne maakasutusviis (329.98 KB, PDF)
Eesti Maaülikool

2004

Maaelu maine (604.14 KB, PDF)
Faktum Uuringukeskus

2004 Põllumajandusministeeriumi ja maaelu imago Eesti linnaelanike seas 2004 (1.83 MB, DOC)
Marti Taru ja Rein Toomla
2004

Maaturismi toodete ja teenuste tarbijate eelistused ja maaturismi ettevõtjate vajadused (99 KB, DOC)

2004

Naisettevõtluse teemaline projekt FEM

2002

Põllumajandustootjate infovajaduse uuring (206 KB, DOC)
Saar Poll

2000

Sotsiaal-majanduslik areng maapiirkondades (179.53 KB, PDF)
Eesti Põllumajandusülikooli filosoofia ja maasotsioloogia instituut

 

Failid: 
Viimati uuendatud: 19. november 2021