Sa oled siin

Tuleval kevadel võetakse kasutusele mahepõllumajanduse register

1. november 2001 - 0:00

Valitsus kiitis heaks mahepõllumajanduse registri asutamise ja kinnitas

registri pidamise põhimääruse.Mahepõllumajanduse register võetakse kasutusele, et luua korrastatud ühtne

andmekogu isikutest, kes tegelevad mahepõllumajandusliku tootmise, käitlemise

või mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud põllumajandussaaduste või

-toodete sisseveoga. Ühtne andmekogu on tõhusa järelevalve ja tarbijakaitse

eeldus, aga ka Eesti mahetoodete usaldusväärsuse eeldus.Mahepõllumajanduse seaduse kohaselt teostavad tootja ja käitleja üle järele-

valvet kolm järelevalveasutust. Taimetoodangu Inspektsioon (TTI) kontrollib

tootjaid ja märgistatud taimekasvatussaaduste sisseveoga tegelevaid isikuid,

Veterinaar- ja Toiduamet mahepõllumajandusliku töötlemisega või märgistatud

loomakasvatussaaduste ja põllumajandustoodete sisseveoga tegelevaid käitlejaid

ning Tervisekaitseinspektsioon jaekaubandus- või toitlustusettevõttes

märgistatud põllumajandussaaduse või -toote töötlemisega tegelevaid käitlejaid.

Lisaks teostab Riigi Tarbijakaitseamet järelevalvet tarbijakaitseseaduses ja selle

alusel antud õigusaktides esitatud nõuete täitmise üle.Registri loomine tuleneb vajadusest koondada kogu mahepõllumajanduse järele-

valvealane informatsioon TTI kätte. Loodav register hakkab koosnema

elektroonilisest andmebaasist, registritoimikust, elektroonilisest kande-

raamatust ning registriarhiivist.Registrisse kantakse andmed mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud ja

tunnustatuks loetud tootjate ja käitlejate ning märgistatud põllumajandus-

saaduste või -toodete sisseveoga tegelevate isikute kohta.Registrisse kantakse tootja, käitleja või sissevedaja nimi, elu- või asukoht,

postiaadress, isiku- või registrikood ja sidevahendite numbrid; ettevõtte

asukoht, volitatud isiku nimi, postiaadress ja sidevahendite numbrid; andmed

Mahepõllumajanduse seaduse §-de 13 kuni 15 alusel tehtud otsuste kohta, seal-

hulgas otsuse number, kuupäev ja otsuse teinud asutuse nimetus; üleminekuaja

alguse kuupäev ja kestus; märgistusloa väljaandmise kuupäev; andmed kõlvikute

ja neil kasvatatavate taimeliikide kohta; andmed kasvatatavate loomaliikide

kohta; andmed käideldavate tootegruppide kohta; andmed tootja või töötleja

ettevõtte kontrollimise kohta ning muud vajalikud andmed.Registriandmed tunnustatud või tunnustatuks loetud tootjate ja käitlejate kohta

esitab pädev järelevalveasutus, välja arvatud iga-aastane kirjalik kinnitus

tegevuse jätkamise kohta, mis tuleb tootjal ja käitlejal endal esitada jooksva

aasta 10. detsembriks.Registriandmeid mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud põllumajandus-

saaduste või -toodete sisseveoga tegelevate isikute kohta esitavad sisseveoga

tegelda soovivad isikud ise. Register võetakse kasutusele 1. aprillil 2002.

aastal.Mahepõllumajanduse seaduse § 32 lõike 1 alusel tunnustatuks loetud tootja või

käitleja andmed tuleb registrisse kanda1 kuu jooksul registri kasutusele

võtmisest arvates Mahepõllumajanduse seaduse § 32 lõike 3 alusel TTI mahemärgi

kasutusloa väljaandjate poolt esitatud andmete ja isiku kirjaliku nõusoleku

alusel.
Veel uudiseid samal teemal

Kalalaevad kai ääres.
18.11.2019|Maaeluministeerium

Peipsi järvel peatatakse kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga

Maaeluminister Mart Järvik allkirjastas täna käskkirja, millega peatab alates homsest, 19. novembrist Peipsi järvel kalapüügi põhjanooda ehk mutnikuga kuni kalapüügieeskirja muudatuse jõustumiseni.

Klaas piima laual.
14.11.2019|Maaeluministeerium

Tootmiskohustusega seotud toetused suurenevad järgmisel aastal 173 000 euro võrra

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile kaks tootmiskohustusega seotud otsetoetuste eelnõud. Toetuste kogumahuks on kavandatud 6,3 miljonit eurot ning selle raames on võimalik 2020. aastal taotleda piimalehma ning puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust, samuti jätkub väikepõllumeeste toetamine.