Sa oled siin

Avaandmed

Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud digitaalsed masinloetavas vormingus andmed, millel puuduvad kasutamist ja levitamist takistavad piirangud.

Mahepõllumajanduse registri, sordiregistri ja taimekaitsevahendite registri avaandmete avaldamist on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Maaeluministeeriumi avaandmed

Alkoholiregister

Link

Tutvustus

Riikliku alkoholiregistri eesmärgiks on tagada käideldava alkoholi üle arvestuse pidamine vastavalt alkoholiseadusele. Alkoholiregistri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Veterinaar-ja Toiduamet (VTA). Täpsemat teavet alkoholiregistri kohta saab VTA kodulehelt.

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkt 30 ja § 29 lõige 3. Esitamisele kuuluvad avaandmed on loetletud alkoholiseaduse § 16 lõikes 2, mille kohaselt avaldatakse alkoholiregistrisse kantud alkoholi kohta järgnev:
 • registrikande kuupäev,
 • liik,
 • nimi,
 • tootja,
 • tootja asukohamaa,
 • taotleja,
 • tarbijapakendi maht (tarbijapakendis alkohoolse joogi puhul),
 • etanoolisisaldus,
 • vajadusel märkused tarbijapakendi kohta.

Avaandmete struktuur

Andmed esitatakse XML formaadis. Andmete loomise kuupäev sisaldub andmefailis, mille lõppkasutaja saab alla laadida.
Avaandmete failis kasutatakse järgnevaid väljanimetusi:
 • regEntryDate – registrikande kuupäev
 • productClass – toote liik
 • productName – toote nimi
 • producerName – tootja
 • producerCountry – tootjariik
 • applicantName – taotleja
 • capacity – maht
 • ethanoleRate – etanoolisisaldus % vol
 • Notes – märkused

Kutselise kalapüügi register

Link

Kalalaevaregister
Kalapüügiandmed
Tavapäring
Masinloetav

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkt 30 ja § 29 lõige 3. Avaandmeteks loetakse kalapüügiseaduse §62 ja kutselise kalapüügi registri põhimääruse §11 lõike 1 alusel kõiki andmeid, millele ei ole seaduse alusel kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Maaparanduse alal tegutsevate ettevõtjate register (MATER)

Link

Tutvustus

Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri pidamise eesmärk on anda avalikkusele teavet maaparandusalal tegutsevatest ettevõtjatest ning võimaldada nende ettevõtjate tegevuse üle arvestuse pidamist ja järelevalvet. Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Põllumajandusamet (PMA). Täpsemat teavet maaparandussüsteemide registri kohta saab PMA kodulehelt.

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkt 30 ja § 29 lõige 3. Avaandmeteks maaparandusalal tegutseva ettevõtja tegevuse kohta on majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1 ja 4–6 loetletud ning maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimääruse § 6 lõikes 3 märgitud järgmised andmed:

 • ettevõtja nimi
 • ettevõtja äriregistri kood
 • füüsilisest isikust ettevõtja eesnimi – välja sisu avaandmetena ei avaldata, kuna see sisaldab isikuandmeid
 • füüsilisest isikust ettevõtja perekonnanimi – välja sisu avaandmetena ei avaldata, kuna see sisaldab isikuandmeid
 • tegevusala maaparandusseadusest tulenev nimetus
 • ettevõtja majandustegevuse registreeringu kood (koosneb ettevõtja registreerimise numbrist ja maaparandusalale viitavatest tähtedest)
 • majandustegevuse alustamise kuupäev
 • majandustegevuse lõpetamise kuupäev

Avaandmete struktuur

Andmed esitatakse XML formaadis. Andmete loomise kuupäev sisaldub andmefailis, mille lõppkasutaja saab alla laadida.

Avaandmete failis kasutatakse järgnevaid väljanimetusi:

 • nimi – ettevõtja nimi
 • ariregkood – ettevõtja äriregistri kood
 • fie_eesnimi – väljal sisalduvat infot ei avaldata
 • fie_perenimi – väljal sisalduvat infot ei avaldata
 • tegevusala_nimetus – tegevusala maaparandusseadusest tulenev nimetus
 • registreeringu_kood – ettevõtja majandustegevuse registreeringu kood
 • tegevuse_algus_kp – majandustegevuse alustamise kuupäev
 • tegevuse_lopp_kp –  majandustegevuse lõpetamise kuupäev

Maaparandussüsteemide register

Link

https://www.agri.ee/sites/default/files/opendata/mahe/MSR.xml (XML)
https://www.agri.ee/sites/default/files/opendata/mahe/msr.xsd

NB! Andmed on mahukad ning jooksutavad otse avades brauseri tõenäoliselt kokku. Soovitame seetõttu tungivalt faili arvutisse salvestada (paremklõps hiirega lingil ning valik "Save as... / Salvesta nimega...").

Tutvustus

Maaparandussüsteemide registri pidamise eesmärk on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate hoonete ja rajatiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine. Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja Põllumajandusamet (PMA). Täpsemat teavet maaparandussüsteemide registrist saab PMA kodulehelt.

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse paragrahv 28 lõige 1 punkt 30 ja paragrahv 29 lõige 3. Avaandmeteks on kasutusel oleva maaparandusehitise kohta maaparandusseaduse § 41 punktides 1–4 loetletud järgmised andmed:
 1. maaparandusehitise kood
 2. maaparandusehitise nimetus
 3. eesvoolu nimetus
 4. eesvoolu pikkus kokku [km]
 5. maaparandusehitise reguleeriva võrguga maa-ala pindala kokku [ha]
 6. maaparandusehitise asukoht [maakonna nimetus]
 7. maaparandusehitise asukoht [valla nimetus]
 8. maaparandusehitise asukoht [küla nimetus]
 9. teenindavate teede nimetused
 10. teenindavate teede pikkus kokku [km]
 11. maaparandusehitiste nimetus, mida tee teenindab
 12. maaparandusehitise staatus
 13. maaparandusehitise registrisse sisestamise kuupäev
 14. maaparandusehitise identifitseerimistunnus
 15. maaparandussüsteemi kood
 16. maaparandusehitise kasutuselevõtu aasta

Maaparandussüsteemi tüüp (4 erinevat tüüpi: põllumajandusmaa kuivendussüsteem, põllumajandusmaa veerežiimi kahepoolne reguleerimissüsteem, põllumajandusmaa niisutus, metsamaa kuivendus. Iga tüübi all on maaparandussüsteemi tehnilised detailandmed andmeread 17–70)

Maaparandusehitise tehnilised detailandmed

 1. kaitsetammi pikkus [km]
 2. survetorustiku pikkus [m]
 3. liinikaevude arv

Maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatised

 1. tuuletõkkeriba pikkus [km]
 2. tuletõrjetiikide arv
 3. settebasseinide arv
 4. nõlvapuistete arv
 5. veekaitsevööndi laiendi pikkus [km]
 6. puhastuslodude arv
 7. eesvoolu põhjavallide arv
 8. eesvoolu soodi avamiskraavi pikkus [km]
 9. eesvoolu koelmupadjandite arv
 10. vähkidele tehisurupuistete arv
 11. reguleeritava äravooluga drenaaži pind [ha]
 12. kuivendusvee korduvkasutuse tiikide arv

Veejuhtmed ja rajatised veejuhtmetel

 1. eesvoolude pikkus [km]
 2. kuivenduskraavide pikkus [km]
 3. sildade arv
 4. truupide arv
 5. purrete arv
 6. sealhulgas raudbetoonsildade arv
 7. sealhulgas terassildade arv
 8. sealhulgas puitsildade arv
 9. sealhulgas raudbetoontruupide arv
 10. sealhulgas terastruupide arv
 11. sealhulgas plasttruupide arv
 12. sealhulgas kollektoreesvoolude pikkus [km]

Drenaažisüsteemi rajatised

 1. drenaažikaevude arv
 2. regulaatorkaevude arv
 3. drenaažisuudmete arv
 4. drenaažitorustiku pikkus [km]
 5. sealhulgas savitorustiku pikkus [km]
 6. sealhulgas plasttorustiku pikkus [km]
 7. sealhulgas muust materjalist torustiku pikkus [km]

Niisutussüsteemi seadmed

 1. puurkaevude arv
 2. niisutussüsteemi seadmete arv
 3. niisutussüsteemi seadme nimetus

Regulaator

 1. regulaatori nimetus
 2. suurim rõhk [m]
 3. normaalveeseis [m]
 4. suurim vooluhulk [m3/s]

Pumpla

 1. pumpla nimetus
 2. pumpla võimsus [m3/s]
 3. pumpla tüüp

Paisjärv

 1. paisjärve kogumaht [tuh m3]
 2. paisjärve reguleeriv maht [tuh m3]
 3. paisjärve pindala [ha]
 4. paisjärve nimetus

Maaparandussüsteemi teenindav tee

 1. tee nimetus
 2. tee pikkus [km]
 3. teekraavide pikkus [km]
 4. mahasõidukohtade arv
 5. möödasõidukohtade arv
 6. sõidukite tagasipööramiskohtade arv

Maaparandusehitise tehnilised üldandmed

Põllumajandusmaa kuivendussüsteem

 1. kuivendatud maa brutopindala koos polderkuivendusega [ha]
 2. sealhulgas drenaažkuivenduse brutopindala koos polderkuivendusega [ha]
 3. sealhulgas kraavkuivenduse brutopindala koos polderkuivendusega [ha]
 4. kuivendatud haritava maa pindala koos polderkuivendusega [ha]
 5. polderkuivenduse brutopindala [ha]

Põllumajandusmaa veerežiimi kahepoolne reguleerimissüsteem

 1. dreenniisutuse pindala [ha]

Põllumajandusmaa niisutussüsteem

 1. niisutatav brutopindala [ha]
 2. sealhulgas kuivendatud haritaval maal asuv niisutatav netopindala [ha]

Metsamaa kuivendussüsteem

 1. kuivendatud metsamaa brutopindala [ha]

Avaandmete struktuur

Andmed esitatakse XML formaadis. Andmete loomise kuupäev sisaldub andmefailis, mille lõppkasutaja saab alla laadida.
Avaandmete failis kasutatakse järgnevaid väljanimetusi:
 1. ehi_kood – maaparandusehitise kood
 2. ehi_nimi – maaparandusehitise nimetus
 3. ehi_eesvoolu_nimi – eesvoolu nimetus
 4. ehi_eesvoolu_pikkus_km – eesvoolu pikkus kokku [km]
 5. ehi_maaala_pindala_ha – maaparandusehitise reguleeriva võrguga maa-ala pindala kokku [ha]
 6. ehi_maakond – maaparandusehitise asukoht [maakonna nimetus]
 7. ehi_vald – maaparandusehitise asukoht [valla nimetus]
 8. ehi_kyla – maaparandusehitise asukoht [küla nimetus]
 9. ehi_teede_nimed – teenindavate teede nimetused
 10. ehi_teede_pikkus_km – teenindavate teede pikkus kokku [km]
 11. ehi_teenindab_ehitist_nimi – maaparandusehitiste nimetus, mida tee teenindab
 12. ehi_staatus – maaparandusehitise staatus
 13. ehi_sis_kpv – maaparandusehitise registrisse sisestamise kuupäev
 14. mab_id – maaparandusehitise identifitseerimistunnus
 15. sys_kood – maaparandussüsteemi kood
 16. ehi_kas_aasta – maaparandusehitise kasutuselevõtu aasta

MPS MPS_tyyp – maaparandussüsteemi tüüp

MPS – maaparandusehitise tehnilised detailandmed

 1. kaitsetammi_pikkus_km – kaitsetammi pikkus [km]
 2. survetorustiku_pikkus_m – survetorustiku pikkus [m]
 3. liinikaevude_arv – liinikaevude arv

Keskkonnakaitserajatised – maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatised

 1. kkr_tuuletokkeriba_pikkus_km – tuuletõkkeriba pikkus [km]
 2. kkr_tuletorjetiikide_arv – tuletõrjetiikide arv
 3. kkr_settebasseinide_arv – settebasseinide arv
 4. kkr_nolvapuistete_arv – nõlvapuistete arv
 5. kkr_laiendi_pikkus_km – veekaitsevööndi laiendi pikkus [km]
 6. kkr_puhastuslodude_arv – puhastuslodude arv
 7. kkr_pohjavallide_arv – eesvoolu põhjavallide arv
 8. kkr_avamiskraavi_pikkus_km – eesvoolu soodi avamiskraavi pikkus [km]
 9. kkr_koelmupadjandite_arv – eesvoolu koelmupadjandite arv
 10. kkr_urupuistete_arv – vähkidele tehisurupuistete arv
 11. kkr_reguleeritava_drenaazi_pind_ha – reguleeritava äravooluga drenaaži pind [ha]
 12. kkr_korduvkasutuse_tiikide_arv – kuivendusvee korduvkasutuse tiikide arv

Kraavid – veejuhtmed ja rajatised veejuhtmetel

 1. kra_eesv_pikkus_km – eesvoolude pikkus [km]
 2. kra_kuiv_kr_pikkus_km – kuivenduskraavide pikkus [km]
 3. kra_sildade_arv – sildade arv
 4. kra_truupide_arv – truupide arv
 5. kra_purrete_arv – purrete arv
 6. kra_sild_rb_arv – sealhulgas raudbetoonsildade arv
 7. kra_sild_teras_arv – sealhulgas terassildade arv
 8. kra_sild_puit_arv – sealhulgas puitsildade arv
 9. kra_truup_rb_arv – sealhulgas raudbetoontruupide arv
 10. kra_truup_teras_arv – sealhulgas terastruupide arv
 11. kra_truup_plast_arv – sealhulgas plasttruupide arv
 12. kra_kollektoreesv_pikkus_km – sealhulgas kollektoreesvoolude pikkus [km]

Drenaaz – drenaažisüsteemi rajatised

 1. dre_dre_kaevude_arv – drenaažikaevude arv
 2. dre_reg_kaevude_arv – regulaatorkaevude arv
 3. dre_suudmete_arv – drenaažisuudmete arv
 4. dre_torustiku_pikkus_km – drenaažitorustiku pikkus [km]
 5. dre_toru_savi_pikkus_km – sealhulgas savitorustiku pikkus [km]
 6. dre_toru_plast_pikkus_km – sealhulgas plasttorustiku pikkus [km]
 7. dre_toru_muu_pikkus_km – sealhulgas muust materjalist torustiku pikkus [km]

Niisutus – niisutussüsteemi seadmed

 1. nii_puurkaevude_arv – puurkaevude arv
 2. nii_seadmete_arv – niisutussüsteemi seadmete arv
 3. nii_seadme_nimi – niisutussüsteemi seadme nimetus

Regulaator – regulaator

 1. reg_nimetus – regulaatori nimetus
 2. reg_rohk_m – suurim rõhk [m]
 3. reg_veeseis_m – normaalveeseis [m]
 4. reg_vooluhulk_m3s – suurim vooluhulk [m3/s]

Pumpla – pumpla

 1. pumpla_nimetus – pumpla nimetus
 2. voimsus_m3s – pumpla võimsus [m3/s]
 3. pumpla_tyyp – pumpla tüüp

Paisjarv – paisjärv

 1. jrv_maht_tuh_m3 – paisjärve kogumaht [tuh m3]
 2. jrv_reg_maht_tuh_m3 – paisjärve reguleeriv maht [tuh m3]
 3. jrv_pindala_ha – paisjärve pindala [ha]
 4. jrv_nimetus – paisjärve nimetus

Tee – maaparandussüsteemi teenindav tee

 1. tee_nimetus – tee nimetus
 2. tee_pikkus_km – tee pikkus [km]
 3. tee_kraavi_pikkus_km – teekraavide pikkus [km]
 4. tee_maha_arv – mahasõidukohtade arv
 5. tee_mooda_arv – möödasõidukohtade arv
 6. tee_tagasi_arv – sõidukite tagasipööramiskohtade arv

EHI_Yld – maaparandusehitise tehnilised üldandmed

pollumaj_maa_kuivendus – põllumajandusmaa kuivendussüsteem

 1. pollu_kuiv_bruto_ha – kuivendatud maa brutopindala koos polderkuivendusega [ha]
 2. pollu_kuiv_dren_ha – sealhulgas drenaažkuivenduse brutopindala koos polderkuivendusega [ha]
 3. pollu_kuiv_kraav_ha – sealhulgas kraavkuivenduse brutopindala koos polderkuivendusega [ha]
 4. kuiv_haritav_maa_ha – kuivendatud haritava maa pindala koos polderkuivendusega [ha]
 5. polder_bruto_ha – polderkuivenduse brutopindala [ha]

kahepoolne_systeem – põllumajandusmaa veerežiimi kahepoolne reguleerimissüsteem

 1. dreenniisutus_ha – dreenniisutuse pindala [ha]

pollumaj_maa_niisutus – põllumajandusmaa niisutussüsteem

 1. niisutatav_bruto_ha – niisutatav brutopindala [ha]
 2. niisutatav_haritav_ha – sealhulgas kuivendatud haritaval maal asuv niisutatav netopindala [ha]

metsamaa_kuivendus – metsamaa kuivendussüsteem

 1. mets_kuiv_bruto_ha – kuivendatud metsamaa brutopindala [ha]

Mahepõllumajanduse register

Tutvustus

Mahepõllumajanduse registri pidamise eesmärk on pidada arvestust mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevate isikute ja nende tunnustatud ettevõtete üle avalikkusele kättesaadaval ning tõhusa järelevalve teostamist võimaldaval viisil. Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Põllumajandusamet (PMA). Täpsemat teavet mahepõllumajanduse registri kohta saab PMA kodulehelt.

Euroopa Liidu arengufondi logo (EL embleem tekstiga "Euroopa Liit: Euroopa Regionaalarengu fond" ning Eesti lipp tekstiga "Eesti tuleviku heaks")

Lingid

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkt 30 ja § 29 lõige 3. Avaandmeteks loetakse mahepõllumajanduse registri pidamise põhimääruse §-s 7 märgitud andmed:
 • mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku (edaspidi isik) nimi, elu- või asukoha aadress, äriregistrikood, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress;
 • isiku tegevuskoha aadress ja sidevahendite numbrid;
 • mahepõllumajanduse registri number;
 • üleminekuaja alguse kuupäev;
 • andmed põllumassiivide ja põldude ning neil kasvatatavate taimeliikide kohta;
 • andmed mitteharitavate alade ning neilt korjatavate taimede ja seente kohta;
 • kasvatatavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa ning mesilasperede arv;
 • andmed vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmise asukoha kohta;
 • andmed kasvatatavate vesiviljelusloomade ja merevetikate liikide kohta.

Sordiregister

Tutvustus

Sordiregistri pidamise eesmärk on koguda, töödelda ja säilitada andmeid sortide kohta taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses ette nähtud ülesannete täitmiseks. Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Põllumajandusamet (PMA). Sordiregistri väljavõtet saab vaadata  PMA infosüsteemist.

Euroopa Liidu arengufondi logo (EL embleem tekstiga "Euroopa Liit: Euroopa Regionaalarengu fond" ning Eesti lipp tekstiga "Eesti tuleviku heaks")

Lingid

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkt 30 ja § 29 lõige 3. Avaandmeteks loetakse sordiregistri pidamise põhimääruse § 7 lõikes 1 märgitud andmed:
 • taotluse number ning taotluse registreerimise ja avaldamise kuupäev;
 • liigi nimetus ladina ja eesti keeles;
 • sordi aretusnumber;
 • sordinime ettepanek ja sordinime sünonüüm koos riigi nimega;
 • andmed kaubamärgi kohta;
 • sordinime ettepaneku esitamise kuupäev;
 • andmed selle kohta, kas sort on geneetiliselt muundatud või mitte;
 • registreerimiskatsete toimumise järk;
 • riiklike majanduskatsete toimumise järk;
 • kaitsealuse sordi tunnistuse number;
 • registripidaja otsus ja selle kuupäev.

Taimekaitsevahendite register

Tutvustus

Taimekaitsevahendite registri pidamise eesmärk on koguda, töödelda ja säilitada andmeid Eestis turule lubatud taimekaitsevahendite ning nende tootjate ja turustajate, väga mürgiste taimekaitsevahendite Eestisse toimetajate ja kasutajate ning taimekaitsevahendite hoiu- ja turustamiskohtade kohta. Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Põllumajandusamet (PMA). Täpsemat teavet taimekaitsevahendite registri kohta saab PMA kodulehelt.

Euroopa Liidu arengufondi logo (EL embleem tekstiga "Euroopa Liit: Euroopa Regionaalarengu fond" ning Eesti lipp tekstiga "Eesti tuleviku heaks")

Lingid

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkt 30 ja § 29 lõige 3. Avaandmeteks loetakse taimekaitsevahendite registri pidamise põhimääruse § 7 lõigetes 1 ja 2 märgitud andmed.
Taimekaitsevahendi tootja ja turustaja ning väga mürgise taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja kasutaja kohta kantakse registrisse:
 • ettevõtte nimi;
 • asukoha aadress või elukoha aadress;
 • tegevuskoha aadress (ettevõtte või selle osa asukoht);
 • sidevahendite numbrid;
 • juriidilise isiku puhul äriregistri või muu registri kood.
Taimekaitsevahendi kohta kantakse registrisse:
 • nimetus;
 • kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi kood;
 • tootja nimi ja asukoht;
 • turule lubamise otsuse number, turule lubamise kuupäev ja turule lubamise tähtaeg;
 • andmed turule lubamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta;
 • andmed koostise kohta;
 • andmed preparatiivse vormi kohta;
 • andmed toime liigi kohta;
 • andmed kasutamise aja ja viisi kohta;
 • andmed kulunormi, pritsimiskordade arvu ja kasutamisjärgse ooteaja kohta;
 • andmed turustamisviisi kohta (taimekaitsetunnistuse alusel või vabalt);
 • andmed märgistuse kohta;
 • andmed pakendi tüübi ja suuruse kohta.

Taimetervise register

Tutvustus

Registri pidamise eesmärk on taimekaitseseaduse alusel majandustegevusteate esitanud ettevõtjate ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse alusel majandustegevusteate esitanud või tegevusloa saanud ettevõtjate ja nende tegevuse kohta andmete kogumine ja süstematiseerimine, et võimaldada isikute ja nende tegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist.

Link

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkt 30 ja § 29 lõige 3. Avaandmeteks loetakse taimetervise registri põhimääruse § 15 lõigetes 1 ja 2 märgitud andmed.

Toidu ja sööda käitlejate register

Tegu on registri avaandmetega. Andmed saab alla laadida CSV-formaadis pärast soovitud parameetritega otsingu teostamist. Allalaaditavates failides sisalduvad avalikus päringus valitud andmed.

Lingid

Teavitatud ja tegevusloaga toidu / toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlejate otsing

Tavapäring:
https://jvis.agri.ee/jvis/avalik.html#/toitKaitlemisettevotedparing

Masinloetav:
https://agri.ee/sites/default/files/opendata/toit/Toidukaitlejad.xml (XML)
https://www.agri.ee/sites/default/files/opendata/toit/toidukaitlejad.xsd

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkt 30 ja § 29 lõige 3. Avaandmeteks loetakse riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimääruse § 15 lõikes 1 märgitud andmed.

Veterinaararstide register

Tegu on registri avaandmetega. Andmed saab alla laadida CSV-formaadis pärast soovitud parameetritega otsingu teostamist. Allalaaditavates failides sisalduvad avalikus päringus valitud andmed.

Lingid

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkt 30 ja § 29 lõige 3. Esitamisele kuuluvad avaandmed on loetletud riikliku veterinaararstide registri põhimääruse § 17 lõikes 3, mille kohaselt avaldatakse järgnev:
 • ees- ja perekonnanimi;
 • volitatud veterinaararsti puhul kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • volituse alguse kuupäev;
 • volituse lõppemise kuupäev;
 • järelevalvepiirkond (maakond, järelevalveobjekt);
 • kutsetegevuse loa number;
 • kutsetegevuse loa peatamise aeg.

Väetiseregister

Link

Tutvustus

Väetiseregisteri pidamise eesmärk on turustamisotstarbeliste väetiste ning väetiste käitlejate ja nende tegevusvaldkondade kohta andmete kogumine ja süstematiseerimine, et võimaldada ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist. Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Põllumajandusamet (PMA). Täpsemat teavet väetiseregistri kohta saab PMA kodulehelt.

Avaandmete esitamise juriidiline alus

Avaandmete esitamise aluseks on avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkt 30 ja § 29 lõige 3. Avaandmeteks loetakse väetiseregistri põhimääruse § 6 lõigetes 1 ja 2 märgitud andmed, välja arvatud § 14 lõike 1 kohaselt ärisaladust sisaldavad ja juurdepääsupiiranguga andmed.

 

Viimati uuendatud: 15. september 2020